ข่าวสารทุกหมวดหมู่

แสดง 1 - 20 จาก 2289
หน้า
 • ข่าวสาร
  การแปรรูปผลิตผลเกษตร
  การแปรรูปวัสดุเหลือใช้เกษตร
  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดปัตตาเวียและบรรจุภัณฑ์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการผลิตคิดค้นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดปัตตาเวียและบรรจุภัณฑ์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำในฤดูการเก็บผลผลิต โดยเฉพาะในพื้นที่ภาค
  อ่านต่อ
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
 • ข่าวสาร
  พลังงานทดแทน
  ธ.ก.ส. จับมือ GPSC เติมทุนหนุนการขับเคลื่อนพลังงานสะอาด
  นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนายวรวัฒน์ พิทยศิริ เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GPSC) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การศึกษาและพัฒนาพื้นที่เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด” เพื่อศึกษาและพัฒนาพื้นที่
  อ่านต่อ
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
 • ข่าวสาร
  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
  ชวนเกษตรกรปรึกษา "ศูนย์บริการชาวนา" ใกล้บ้าน 51 แห่งทั่วประเทศ
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ แก้ไขปัญหาด้านข้าวให้เกษตรกร พร้อมเชิญชวนใช้บริการศูนย์บริการชาวนาทั่วประเทศ นายสุวิทย์ แก้วมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เปิดเผยว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีออกให้บริการทางวิชาการและถ่า
  อ่านต่อ
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
 • ข่าวสาร
  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
  งาน "4 ทศวรรษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน"
  พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 40 ภายใต้ชื่องาน “4 ทศวรรษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน” ณ
  อ่านต่อ
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
 • ข่าวสาร
  ศัตรูพืช
  วช. หนุนทีมวิจัย สจล. ถ่ายทอดกระบวนการผลิตไอน้ำสมุนไพร ต่อยอดองค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
  วช. หนุนทีมวิจัย สจล. ถ่ายทอดกระบวนการผลิตไอน้ำสมุนไพร ต่อยอดองค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ชี้เป็นเทคโนโลยีการเกษตรแบบปลอดภัย สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า กร
  อ่านต่อ
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
 • ข่าวสาร
  การเงิน/สินเชื่อ
  ก.เกษตรฯ เร่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม พื้นที่การเกษตรเสียหายใน 65 จังหวัด
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งสำรวจพื้นที่การเกษตร ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม หลังปริมาณน้ำในหลายพื้นที่ลดลงเป็นปกติ เพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยมีอัตราการช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ /พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ /ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น
  อ่านต่อ
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
 • ข่าวสาร
  การผลิตพืช
  การแปรรูปอาหาร
  ชีวเคมีของพืช
  บัวหลวง: พืชกินได้ อาหารเป็นยา และชาดอกบัวหลวง
  บัวหลวง: พืชกินได้ อาหารเป็นยา และชาดอกบัวหลวง รู้จักบัวหลวง บัวหลวง หรือ Sacred lotus เป็นพืชน้ำในวงศ์  Nelumbonaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Nelumbo nucifera Gaertn. เป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุหลายปี ถิ่นกำเนิด: เอเชียเขตร้อนและกึ่งร้อน มี  5 พันธุ์ แบ่งตามสีและลักษณะดอกคือ พันธุ์ดอกสีชมพู มีดอกขนาดใหญ่
  อ่านต่อ
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
 • ข่าวสาร
  การผลิตพืช
  ปรับปรุงพันธุ์พืช
  องค์ประกอบอาหารสัตว์
  หญ้าเนเปียร์: พืชพลังงงานและอาหารสัตว์
  หญ้าเนเปียร์: พืชพลังงงานและอาหารสัตว์ รู้จักหญ้าเนเปียร์ หญ้าเนเปียร์ (Napier grass, Elephant grass หรือ Ugandan grass) มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Pennisetum purpureum Schum. เป็นหญ้าเขตร้อนที่มีอายุหลายปี เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศในแถบทวีปแอฟริกาเขตร้อนและกึ่งร้อน นำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472
  อ่านต่อ
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
 • ข่าวสาร
  การผลิตพืช
  ปรับปรุงพันธุ์พืช
  โครงสร้างของพืช
  ดาหลา: จากพืชป่าสู่พืชเศรษฐกิจ
  ดาหลา: จากพืชป่าสู่พืชเศรษฐกิจ รู้จักดาหลา ดาหลา หรือ Torch ginger, Ginger flower, Red ginger lily, Torch lily, Wild ginger, Combrang, Bunga kantan, Philippine wax flower ชื่อวิทยาศาสตร์: Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith วงศ์ Zingiberaceae ถิ่นกำเนิด: มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย นิวกินี ดาหลาเป็นไม้
  อ่านต่อ
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
 • ข่าวสาร
  โรคขาดสารอาหาร
  องค์ประกอบอาหาร
  ปรับปรุงพันธุ์พืช
  ข้าวเพื่อสุขภาพ: ข้าวต้านเบาหวาน
  ข้าวเพื่อสุขภาพ: ข้าวต้านเบาหวาน รู้จักโรคเบาหวาน โรคเบาหวานจัดอยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากภาวะผิดปกติในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของร่างกายทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนมากมาย เช่น  จอรับภาพตามัว ต้อกระจกหรือต้อหิน ไตวาย อาการชา ปลายมือปลายเท้า โรคหลอดเลือดหัวใจ ดังนั้นการดูแลควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจ
  อ่านต่อ
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
 • ข่าวสาร
  การเงิน/สินเชื่อ
  จ่ายเงินประกันรายได้ข้าวไร่ละ 1,000 บาท โอนเข้าบัญชี 24 พ.ย. 2565
  รัฐบาลจ่ายส่วนต่างโครงการประกันรายได้ข้าว ไร่ละ 1,000 บาท เริ่มโอนเข้าบัญชี 24 พ.ย. 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เริ่มต้นการจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งเริ่มต้นโครงการคู่ขนานหรือมาตรการคู่ขนานที่จะช่วย
  อ่านต่อ
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
 • ข่าวสาร
  การศึกษา
  ปุ๋ย
  เสวนา "อดีต ปัจจุบัน อนาคต การใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศไทย"
  ขอเชิญร่วมฟังเสวนา "อดีต ปัจจุบัน อนาคต การใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศไทย"ในวันพุธที่ 23 พ.ย. 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านช่องทาง facebook ของข่าวสด และสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมเสวนาโดย - ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์- ผศ.
  อ่านต่อ
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
 • ข่าวสาร
  ภัยจากการเกษตร
  สารโพแทสเซียมคลอเรต เก็บอย่างไรให้ปลอดภัย
  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร แนะวิธีการเก็บ "สารโพแทสเซียมคลอเรต" อย่างไรให้ปลอดภัย สารโพแทสเซียมคลอเรตเป็นสารที่เกษตรกรนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตลำไยทั้งในและนอกฤดู เนื่องจากมีคุณสมบัติสามารถชักนำให้ลำไยออกดอกและติดผลได้โดยไม่ต้องพึ่งอากาศหนาวเย็น ทำให้การผลิตลำไยนอกฤดูประสบความสำเร็จ มีการ
  อ่านต่อ
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
 • ข่าวสาร
  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
  การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน
  มอบชีวิตใหม่โค-กระบือ พร้อมต่อยอดอาชีพให้เกษตรกร ผ่านโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์
  มอบชีวิตใหม่โค-กระบือ พร้อมต่อยอดอาชีพให้เกษตรกร ผ่านโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายเป็นพระราชกุศล ตัวแทนจากเกษตรกรผู้ได้รับมอบกระบือ จาก “โครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายเป็นพระราชกุศล” หลายครอบครัวสามารถพลิกชีวิต สร้างรายได้ที่มั่นคงจากการเลี้ยงโค กระบือท
  อ่านต่อ
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
 • ข่าวสาร
  การค้า/การตลาด
  งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ประจำปี 2665
  เชิญชมสวนดอกไม้งาม ๆ ที่งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ประจำปี 2665 ณ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “สืบสาน งานศิลป์ ถิ่นเรืองรอง” นอกจากจะได้ชมดอกไม้สวย ๆ แล้ว ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้ได้สัมผัสประสบการณ์และนำไปสู่การเดินทางท่องเที่ยว Thai Royal & Loca
  อ่านต่อ
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
 • ข่าวสาร
  ธาตุอาหาร
  ประโยชน์ของธาตุอาหารพืชแต่ละชนิด
  ธาตุอาหารพืช
  อ่านต่อ
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
 • ข่าวสาร
  การศึกษา
  อบรม หลักสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า รุ่นที่ 1
  ขอเชิญเขาร่วมอบรม หลักสูตร “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า" รุ่นที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ - จุดเด่น ข้อจำกัด และการควบคุมคุณภาพการผลิตของปุ๋ยอินทรีย์ - การตลาด และการประกอบธุรกิจปุ๋ย - การฝึกปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอิน
  อ่านต่อ
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
 • ข่าวสาร
  การผลิตสัตว์
  การค้า/การตลาด
  ขอเชิญร่วมประกวดกระบือไทย ครั้งที่ 2
  ขอเชิญร่วมประกวดกระบือไทย ครั้งที่ 2 ในงานปศุสัตว์เกษตร กำแพงแสน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านต่อ
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
 • ข่าวสาร
  การผลิตสัตว์
  หนุ่มพนักงานบริษัท เปลี่ยนพื้นที่ข้างบ้านเป็นฟาร์มไก่ไข่สีพาสเทล
  คุณชัยณรงค์ ปราบภัย หรือคุณเดย์ อายุ 45 ปี อาศัยอยู่ในบ้านสไตล์ฟาร์มเฮาส์ย่านบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีความชื่นชอบในการเลี้ยงสัตว์และเพาะพันธุ์สัตว์ คุณเดย์เคยเลี้ยงสัตว์หลากหลายประเภท โดยเริ่มต้นจากความหลงใหล ต่อมาได้พัฒนาเป็นการเพาะพันธุ์ จึงทำให้เกิด
  อ่านต่อ
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
 • ข่าวสาร
  ทรัพยากรน้ำ
  การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน
  EWS DWR แอปพลิเคชันใหม่ติดตามการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก-ดินถล่ม
  กรมทรัพยากรน้ำ พัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ EWS DWR ติดตามการเตือนภัยสำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก-ดินถล่ม สามารถติดตามสถานการณ์ฝนและตรวจสอบพื้นที่การเฝ้าระวัง พื้นที่เตือนภัย และพื้นที่อพยพ ตลอด 24 ชั่วโมง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำเสนอแอปพลิเคชัน EWS DWR ระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่แส
  อ่านต่อ
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
แสดง 1 - 20 จาก 2289
หน้า
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู