นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่อการชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย เพื่อการเข้าถึงและใช้เนื้อหา หรือฟังก์ชันที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ตลอดจนแอปพลิเคชัน และบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในเว็บไซต์นี้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะได้พัฒนาหรือจัดให้มีขึ้นในอนาคต

โดยท่านรับทราบและตกลงว่า เราอาจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า

ข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทยจัดเก็บ ประกอบด้วย:

  1. ข้อมูลที่ท่านกรอกขณะลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ไอดีไลน์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน และข้อมูลทางการเกษตร
  2. ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์จะกรอกข้อมูลใดในแบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครสมาชิก สามารถใส่เครื่องหมาย “-”

  3. ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของท่าน ซึ่งถูกจัดเก็บโดยระบบอัตโนมัติ ได้แก่ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ หมายเลข IP ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) และข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน เป็นต้น
  4. นอกจากนี้ ยังได้ใช้บริการของหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดเก็บบันทึกการเข้าออกระบบให้บริการทางเว็บไซต์ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของท่านเมื่อเข้าใช้งานบริการต่าง ๆของระบบ
  2. เพื่อให้การใช้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อการดำเนินงานศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ประมวลผล หรือการจัดทำสถิติ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  4. เพื่อวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ และการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน
  5. เพื่อเป็นข้อมูลติดต่อท่าน เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน สอบถามหรือสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามที่จำเป็น
  6. ทั้งนี้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น และในระยะเวลานานเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น เท่านั้น

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้ตามมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและมีการควบคุมการเข้าถึง เพื่อป้องกันการสูญหาย ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู