แจ้งเตือน

แจ้งเตือน
ศัตรูพืช
ระวังหนอนชอนใบในลำไย

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน มีแสงแดดจัด สลับกับท้องฟ้ามืดครึ้มบางช่วงของวัน และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกลำไยในระยะแตกใบอ่อน-เก็บเกี่ยว รับมือหนอนชอนใบเข้าทำลาย ใบที่ถูกทำลายมีอาการคล้ายโรคใบไหม้ มีสีน้ำตาลแดง โดยที่หนอนเริ่มเจาะที่ฐานเส้นกลางใบแล้วเคลื่อนไปทางปลายใบ ก่อนถึงปลายใบหนอนจะชอนไชเข้าไปในส่วนเนื้อของใบ รอยที่หนอนเจาะเข้าไปจะพบมูลหนอนอยู่ด้วย เมื่อหนอนโตเต็มที่แล้ว จะออกมาเข้าดักแด้ข้างนอกตามใบลำไยโดยชักใยห่อหุ้มตัวเองอยู่ภายใน ถ้ามีการระบาดรุนแรง ใบอ่อนจะถูกหนอนทำลายหมด

แนวทางป้องกันกำจัด
1. รวบรวมยอดอ่อน หรือใบอ่อนที่มีรอยทำลายของหนอนชอนใบไปเผาทำลาย
2. เก็บดักแด้ของหนอนชอนใบ ซึ่งเจาะออกมาเข้าดักแด้ตามใบแก่หรือใบเพสลาดนำไปทำลาย
3. ถ้ามีการระบาดของหนอนชอนใบรุนแรงขณะลำไยแตกใบอ่อน ควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เช่น อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 8 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร


อ่านต่อ
วันที่ 28 เมษายน 2566
แจ้งเตือน
ศัตรูพืช
ระวังเพลี้ยไฟในองุ่น

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน ลมกระโชกแรง ฝนตกบางแห่ง เตือนผู้ปลูกองุ่นในระยะเริ่มติดผลอ่อนรับมือเพลี้ยไฟ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์พืชทั้งยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และช่อผล ทำให้เกิดเป็นแผลสีน้ำตาลบริเวณใกล้ขั้วช่อองุ่น ดอก ใบ หรือผล บางครั้งพบแผลสะเก็ดบนผลองุ่น เมื่อผลองุ่นขยายผลโตขึ้น ทำให้บริเวณที่ถูกทำลายแตก และโรคองุ่นเข้าทำลายได้ นอกจากนี้ช่อหรือยอดอ่อนที่ถูกทำลายตั้งแต่เล็กจะทำให้การเจริญเติบโตของช่อดอก ใบ หรือผลแคระแกร็น

แนวทางป้องกันกำจัด
1. หลีกเลี่ยงการปลูกองุ่นในพื้นที่ใกล้เคียงกับพืชอาศัยอื่น ๆ เช่น มะม่วง เนื่องจากเพลี้ยไฟเป็นแมลงศัตรูที่มีขนาดเล็ก การเคลื่อนย้ายด้วยลม ทำให้มีการระบาดของเพลี้ยไฟในสวนองุ่นได้
2. หมั่นตรวจดูเพลี้ยไฟ โดยเฉพาะในแหล่งที่มีพืชอาศัยอื่น ๆ เช่น มะม่วง ในช่วงฤดูออกดอกตรวจบริเวณด้านที่อยู่ใต้ลมและบริเวณขอบแปลง เมื่อพบการทำลายควรดำเนินการป้องกันกำจัด โดยการพ่นสารฆ่าแมลงควรเลือกชนิดที่ไม่มีผลกระทบต่อองุ่น ดังนี้ สารฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรืออิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถลดปริมาณและป้องกันกำจัดควบคุมเพลี้ยไฟได้นาน 5 วัน
3. การตัดแต่งกิ่งยอด องุ่นเป็นพืชที่มีการแตกยอดอ่อนอยู่เสมอ ทั้งตายอดและตาข้างที่แตกออกมาควรปลิดทิ้ง เพราะยอดที่แตกมาใหม่ดังกล่าวมักพบเพลี้ยไฟเกือบตลอดเวลา


อ่านต่อ
วันที่ 5 เมษายน 2566
แจ้งเตือน
โรคสัตว์
กรมปศุสัตว์ติวเข้มซ้อมแผนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ประจำปี 2566
นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนการปฎิบัติงาน รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกของกรมปศุสัตว์ อีกทั้งยังเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ให้การดำเนินงานในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดย นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ พร้อมทั้ง นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ประจำภาค เข้าร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ นายสัตวแพทย์ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 – 9 นายสัตวแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ในระดับจังหวัดและอำเภอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ กองสารวัตรและกักกัน และสำเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน

อ่านต่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวสาร

ข่าวสาร
การแปรรูปอาหาร
โรคขาดสารอาหาร
ปรับปรุงพันธุ์พืช
รู้จัก...ชา (Camellia sinensis) คุณค่าและสรรพคุณ
รู้จัก...ชา (Camellia sinensis) คุณค่าและสรรพคุณ        ชามีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นชนชาติแรกที่มีการดื่มชาและมีประวัติศาสตร์ชาอย่างยาวนานมากกว่า 4,000 ปี  โดยจีนเป็นประเทศแรกที่เริ่มนําชามาทำเป็นเครื่องดื่มเมื่อกว่า 2,000 ปีที่แล้ว จากนั้นความนิยมในการดื่มน้ำชาได้แพร่กระจายไปทั่วโ
อ่านต่อ
วันที่ 2 มิถุนายน 2566
ข่าวสาร
การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน
กรมข้าวเชิญชาวนาสมัครขายคาร์บอนเครดิตในวันข้าวแห่งชาติ 3 จุด
กรมการข้าวเชิญชวนชาวนาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขายคาร์บอนเครดิตในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2566 ชี้ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก แถมสร้างรายได้ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ด้วยกรมการข้าวจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและช
อ่านต่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ข่าวสาร
คณิตศาสตร์/สถิติ
ซินเจนทา เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ “ครอปไวซ์ โกรเวอร์” คู่หูคนใหม่รู้ใจเกษตรกร
ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ “ครอปไวซ์ โกรเวอร์” (Cropwise Grower) คู่หูคนใหม่รู้ใจเกษตรกรไทยเชื่อมต่อทุกเรื่องสำคัญที่เกษตรกรต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ แนะนำเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นยา เตือนภัยวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช และยังช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนเตรียมการเพาะปลูกได้อย่าง
อ่านต่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ
การผลิตพืช
ผมเห็นข่าวที่ พืชสวน ม.เกษตรฯ บางเขน ปลูกทุเรียนได้ผลสำเร็จ จึงสนใจอยากนำไปปลูกบ้าง และอยากได้องค์ความรู้ไปทดลองปลูกแถวสุพรรณบุรี แต่ติดที่ที่ดินเป็นดินเหนียว เพราะเป็นดินนามาก่อน จึงอยากขอคำแนะนำ
รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี
ตอบเมื่อ 2 มิถุนายน 2566
ปรับแก้ได้ด้วยการใช้ปอเทืองทำปุ๋ยพืชสดสัก 2-3 รอบ แต่ปัญหาคือ ต้องมีน้ำเพื่อใช้ปรับสภาพแวดล้อม เพราะทุเรียนจะอยู่ไม่ได้ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ต่ำครับ
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 2 มิถุนายน 2566
ถาม-ตอบ
การเกษตรทั่วไป
เจ้าของที่อยู่หมู่ 10 แต่แปลงที่ทำกิน อยู่หมู่อื่นๆ (หลายหมู่บ้าน) ต้องลงทุกหมู่บ้านเลยไหมคะ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 1 มิถุนายน 2566
รบกวนสอบถามโดยตรงผ่านช่องทาง Facebook ทางอินบ็อกซ์ Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้ หรือ โทร.สอบถามข้อมูลโดยตรง ได้ที่ โทร. 0 2579 3926 หรือที่ไลน์ @yzd6514b โดยเจ้าหน้าบริการตอบข้อมูล เวลา 08.00-16.30 น. ในวันและเวลาราชการค่ะ
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 1 มิถุนายน 2566
ถาม-ตอบ
ศัตรูพืช
ใบทุเรียนมีจุดๆแบบนี้ขาดธาตุอะไรมั้ยคะ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 1 มิถุนายน 2566
ไม่น่าใช่อาการขาดธาตุอาหาร น่าจะเป็นร่องรอยการทำลายของแมลงศัตรูพืชตั้งแต่ในระยะใบอ่อนค่ะ
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 1 มิถุนายน 2566

คลังความรู้

แหล่งความรู้อื่นๆ
การเกษตรทั่วไป
คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2566
คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2566
โพสต์เมื่อ 11 พฤษภาคม 2566
แหล่งความรู้อื่นๆ
ปุ๋ย
การดูดซับปุ๋ยทางใบของพืช
ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับธาตุอาหารทางใบพืช จัดทำโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารูปแบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ย และกลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร
โพสต์เมื่อ 27 มีนาคม 2566
แหล่งความรู้อื่นๆ
ทรัพยากรน้ำ
วิธีการสำรวจ
สารสนเทศ
แอปพลิเคชัน เช็คแล้ง (Google Play)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA ดำเนินโครงการ “ประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” โดยคณะนักวิจัยได้สร้างแบบจำลองการวิเคราะห์และประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลงแบบอัตโนมัติ และจัดทำเป็นแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง รวมทั้ง การขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผลลัพธ์และผลตอบแทนทางสังคมให้กับหน่วยงานระดับนโยบาย ในรูปแบบแอพลิเคชัน จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA
โพสต์เมื่อ 16 มีนาคม 2566
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู