โครงการห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย

ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย เป็นระบบบริการความรู้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือภูมิใจสรรค์สร้าง เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเกษตรที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านบริการ คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร และระบบบริการตอบคำถาม " กูรูเกษตรศาสตร์ " เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรด้วยฐานความรู้ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0

บริการ ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย ประกอบด้วย

  • ระบบบริการคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรของประเทศไทย เป็นระบบบริการความรู้จากคลังความรู้ด้านการเกษตรที่รวบรวมหนังสือ ตำรา เอกสาร บทความด้านการเกษตร ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ ทั้งที่เป็นผลงานวิจัย และบทความรู้ทั่วไป จากสื่อหลากหลายประเภท
  • ระบบบริการสารสนเทศเกษตรโลก เป็นระบบบริการความรู้ด้านการเกษตรจากต่างประเทศ เช่น จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และอีกหลากหลายองค์กรจากทั่วโลก
  • ระบบบริการคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นระบบบริการความรู้ จากคลังผลงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานกว่า 75 ปี
  • ระบบ "กูรูเกษตรศาสตร์" เป็นระบบตอบคำถามด้านการเกษตรผ่านไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ทรงความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ

ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย จึงเป็นระบบบริการที่ผสานความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจร ซึ่งมีการผสมผสานองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบการตอบคำถามที่เจาะลึกและตรงประเด็น ร่วมกับการเติมเต็มความรู้จากเอกสารตำราในคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร ซึ่งเป็นองค์ความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้บริการโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 35 ปี พร้อมเปิดประตูความรู้เพื่อขยายการให้บริการสู่เกษตรกรไทยทุกคน

ที่มาและความสําคัญ

การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรในปัจจุบัน นอกจากต้องต่อสู้กับการแข่งขันในตลาดโลกแล้ว ยังต้องเผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การผลิตทางการเกษตรที่อาศัยเพียงประสบการณ์เดิมซึ่งได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาในยุคปัจจุบัน เกษตรกรจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ในการผลิต ต้องสามารถวางแผนบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากทำหน้าที่เป็นคลังความรู้ สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ เป็นศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ และศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ โดยทำหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเกษตรของสำนักหอสมุดได้โดยสะดวก สำนักหอสมุด จึงร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร และระบบบริการตอบคำถาม " กูรูเกษตรศาสตร์ " โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาการผลิตทางการเกษตรบนฐานความรู้ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรไทยเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเกษตรได้โดยสะดวก
  2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ฐานความรู้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาการผลิตด้านการเกษตร

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ 2560-2562

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร

หน่วยงานความร่วมมือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ โครงการคนกล้าคืนถิ่น บริษัท/สำนักพิมพ์ CABI Ebsco เครือ iGroup

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

โครงการด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ในการขับเคลื่อนไทยสู่ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรยุคใหม่ หรือ Smart Farmer ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพและเป็นกำลังสำคัญของการเกษตรยุคใหม่ สามารถพัฒนาการผลิตและแก้ปัญหา ด้วยการใช้ฐานความรู้ โดยการนำความรู้จากคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็น Explicit knowledge บวกกับ Tacit knowledge ของผู้เชี่ยวชาญ นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาการผลิตและการแก้ปัญหา โดยมีเพื่อนคู่คิดถามตอบปัญหาผ่านระบบ กูรูเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุค Thailand 4.0

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู