แจ้งเตือน

แจ้งเตือน
โรคพืช
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เตือนเฝ้าระวัง "โรครากเน่าโคนเน่ามะละกอระบาด"

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอเฝ้าระวังโรครากเน่าโคนเน่ามะละกอระบาดสภาพอากาศในช่วงนี้ มักจะมีอากาศร้อนอบอ้าวมีฝนตก เอื้อต่อการเจริญเติบโตของศัตรูพืช โดยเฉพาะเชื้อรา เกษตรกรผู้ปลูกมะละกอเตรียมรับมือ โรครากเน่าโคนเน่ามะละกอ เป็นโรคที่สามารถพบมากในระยะต้นกล้าไปจนถึงระยะต้นโตเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะต้นกล้าจะแสดงอาการโคนลำต้นบริเวณผิวดิน มีลักษณะฉ่ำน้ำยุบเป็นแถบๆ ใบจะเหี่ยว ถ้าอาการรุนแรง บริเวณโคนต้นจะหักพับและตายในที่สุดในระยะต้นโตมักแสดงอาการเริ่มแรกพบรากแขนงสีน้ำตาลหลุดขาดได้ง่าย ต่อมาโรคลุกลามไปยังรากแก้ว ทำให้รากเน่าเปื่อย ต้นแคระแกร็น ใบเหลือง ก้านใบลู่ลง และหลุดร่วงได้ง่าย ส่วนต้นมะละกอจะเหลือใบยอดเป็นกระจุกและตายในที่สุด โดยบริเวณโคนต้นจะเน่าชุ่มน้ำ มีสีน้ำตาลเยิ้มออกมา และจะหักล้มพับได้ง่าย

แนวทางป้องกันกำจัด ในระยะนี้ให้เกษตรกรควรหมั่นตรวจและกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นมะละกอที่แสดงอาการของโรครากเน่าและโคนเน่า ให้ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคออกจากแปลง และนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันที เพื่อลดแหล่งสะสมเชื้อสาเหตุของโรคและควรใส่ปูนขาวหรือโรยยูเรียผสมปูนขาว อัตรา 80:800 กิโลกรัมต่อไร่ บริเวณหลุมที่ขุดหรือถอนต้นออกไปแล้ว แล้วกลบหลุม รดน้ำให้ดินมีความชื้นทิ้งไว้ 3 สัปดาห์ เพื่อฆ่าเชื้อสาเหตุของโรค แต่หากเริ่มพบการระบาดของโรครากเน่าและโคนเน่า ให้ใช้สารราดป้องกันกำจัดโรคพืช เมทาแลกซิล+แมนโคเซบ 4%+64% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสาร เมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร บริเวณโคนต้นด้วย สำหรับพื้นที่เคยมีการระบาดของโรคนี้ ควรสลับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน และควรทำแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดี ไม่ให้มีน้ำขัง


อ่านต่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
แจ้งเตือน
ศัตรูพืช
อารักขาพืช
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ระวังการระบาดของหอยทากบก

สภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุก ทำให้พื้นดินชุ่มชื้นในระยะนี้ เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักหรือผักอินทรีย์เฝ้าระวังการระบาดของหอยทากบก อาทิ หอยเจดีย์เล็ก หอยเจดีย์ใหญ่ หอยดักดาน และหอยสาริกา สามารถพบได้ในทุกระยะของการปลูกผัก เกษตรกรควรสังเกตหอยทากบกในช่วงระยะเมล็ดงอก หอยจะกัดกินต้นอ่อนที่งอกจากเมล็ด จนไม่พบต้นกล้าผักหรือจะพบเห็นต้นกล้าผักขึ้นเป็นหย่อม สำหรับในระยะเจริญเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยว มักพบหอยเจดีย์กัดกินใบล่างที่อยู่ติดดินเป็นรูทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ส่วนหอยดักดานและหอยสาริกา จะพบกัดกินใบได้ทุกใบเป็นรูแหว่งขนาดใหญ่
       หากพบหอยจำนวนมากเฉลี่ย 10 ตัวต่อตารางเมตร เกษตรกรควรใช้วิธีการป้องกันกำจัดแบบผสมผสาน โดยวิธีการกำจัดวัชพืชทั้งภายในและภายนอกแปลงปลูก ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหอย จากนั้นเกษตรกรควรไถพรวนพลิกดินขึ้นมาตากแดด และตากดินไว้ให้นานกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อกำจัดไข่และลูกหอย โดยอาจโรยปูนขาวร่วมด้วย และให้หว่านเหยื่อพิษเมทัลดีไฮด์ 5% จีบี อัตรา 1 กิโลกรัมต่อไร่ หรือหว่านกากเมล็ดชาน้ำมัน อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ทั่วแปลงผักทั้งภายในและนอกแปลงปลูก เพื่อทำเป็นแนวป้องกันจากการเข้าทำลายของหอย กรณีที่เกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ห้ามใช้เหยื่อพิษเมทัลดีไฮด์


อ่านต่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
แจ้งเตือน
โรคพืช
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรรับมือโรคแอนแทรคโนสในสตรอว์เบอร์รี

ในระยะนี้จะมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศเย็นในตอนกลางคืน เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีเฝ้าระวังการระบาดของโรคแอนแทรคโนส สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของสตรอว์เบอร์รี มักพบอาการบนก้านใบและลำต้น มีแผลสีม่วงแดงขนาดเล็กขยายลุกลามไปตามความยาวของก้านใบและลำต้น ต่อมาเปลี่ยนเป็นแผลสีน้ำตาล เนื้อเยื่อบริเวณแผลแห้ง ทำให้เกิดรอยคอด หากอาการรุนแรง ต้นจะเหี่ยว และตายในที่สุด อาการบนผล พบแผลฉ่ำน้ำสีน้ำตาลเข้ม เนื้อเยื่อรอบขอบแผลสีซีด แผลยุบตัวลง หากอาการรุนแรง แผลจะขยายใหญ่จนทำให้ผลเน่า ในสภาพที่มีอากาศชื้นอาจพบกลุ่มสปอร์สีส้มของเชื้อราสาเหตุโรคอยู่บริเวณแผลส่วนอาการบนไหล จะมีแผลเล็กสีม่วงแดงขยายลุกลามไปตามความยาวของสายไหล ต่อมาแผลที่ขยายยาวจะเปลี่ยนเป็นแผลสีน้ำตาล ทำให้เกิดรอยคอดของไหลบริเวณที่เป็นแผล เมื่อย้ายต้นจากไหลที่มีการติดเชื้อมาปลูกหากสภาพอากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรค สตรอว์เบอร์รีจะแสดงอาการใบเฉา ต่อมาจะเหี่ยวอย่างรวดเร็ว และพบว่ากอด้านในจะเน่าแห้งสีน้ำตาลแดง หรือบางส่วนเป็นแผลขีดสีน้ำตาลแดง และต้นจะตายในที่สุด
แนวทางในการป้องกันกำจัด เกษตรกรต้องหมั่นตรวจและกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบโรคให้ตัดส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูก กรณีพบโรคเริ่มระบาดให้งดการให้น้ำแบบพ่นฝอย ควรให้น้ำแบบ ระบบน้ำหยด จากนั้น ให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชฟลูโอไพแรม+ไตรฟลอกซีสโตรบิน 25%+25% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารฟลูโอไพแรม+ทีบูโคนาโซล 20%+20% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5 วัน
       สำหรับแปลงที่พบการระบาดของโรค หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตสตรอว์เบอร์รีแล้ว ให้เกษตรกรเก็บซากพืชนำไปทำลายนอกแปลงปลูก และควรเลือกใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่มีคุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรค จากนั้น เกษตรกรควรไถดินให้ลึกและพลิกหน้าดินตากแดดหลายๆ วัน เพื่อทำลายเชื้อสาเหตุโรคที่ติดอยู่กับเศษซากพืช และใส่ปูนขาวปรับสภาพดิน ก่อนปลูกพืชฤดูถัดไป อีกทั้งควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน


อ่านต่อ
วันที่ 29 ตุลาคม 2562

ข่าวสาร

ข่าวสาร
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
การสืบพันธุ์สัตว์
นักวิจัยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ด้านชีวโมเลกุลแปลงเพศกุ้งก้ามกรามปลอดโรค โตไว สายพันธุ์ MU1 เพื่อเพิ่มผลผลิต ช่วยเศรษฐกิจของประเทศ
นักวิจัยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ด้านชีวโมเลกุลแปลงเพศกุ้งก้ามกรามปลอดโรค โตไว สายพันธุ์ MU1 เพื่อเพิ่มผลผลิต ช่วยเศรษฐกิจของประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดตัว “แม่กุ้
อ่านต่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ข่าวสาร
โครงสร้างของพืช
เรื่องน่ารู้: หอมไกลดง
หรือค้างคาว เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 10 เมตร ใบประกอบ ใบย่อย 6-10 ใบ เรียงสลับ ผิวเกลี้ยง รูปรีแกมขอบขนานโคนใบเว้าเล็กน้อยปลายแหลม ก้านใบย่อย ยาวประมาณ 3 มม. ดอกเป็นช่อยาว 15-20 ซม. มีขนนุ่ม ดอกย่อยขนาดเล็ก สีครีมอมเขียว กลีบดอกมี 4 -5 กลีบ เรียงเวียน เกสร ผู้ 5-8 อัน รังไข่มี 2 ช่อง ผลสีเหลืองส
อ่านต่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ข่าวสาร
กฎหมาย
วัชพืช
กรมวิชาการเกษตร ผนึกกำลัง ดีเอสไอ ลงพื้นที่ 5 จุดบุกตัดตอนแหล่งผลิต ขาย สารชีวภัณฑ์ปลอม เสียหายกว่า 25 ล้านบาท
กรมวิชาการเกษตร ผนึกกำลัง ดีเอสไอ ลงพื้นที่ 5 จุด บุกสถานที่ผลิตและจำหน่ายสารชีวภัณฑ์อวดอ้างสรรพคุณกำจัดวัชพืชได้ผล เบื้องต้นพบผสม 2 สารเคมี พาราควอต และไกลโฟเซต ปิดฉากค่าเสียหายรวมกว่า 25 ล้านบาท เตรียมลากผู้กระทำผิดรับโทษตามกฎหมาย นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า  ตามที่
อ่านต่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ
การเงิน/สินเชื่อ
อยากจะถามเรื่องเงินไร่ละ 500 ว่าทำไมยังไม่ได้รับเงิน ไปสอบถามที่เกษตรอำเภอได้รับคำตอบว่าข้อมูลส่งไปแล้ว ธกส ยังไม่ได้ดึงข้อมูลไป พอไปสอบถามที่ ธกส อำเภอ ก็บอกว่าต้องรอ คืออยากทราบว่าต้องรอถึงเมื่อไหร่ มีกำหนดที่โครงการนี้จะหมดเขตหรือไม่ แล้วถ้าโครงการนี้หมดเขตไปแล้วยังไม่ได้รับเงินจะทำอย่างไร ตรวจสอบในเว็บแล้วบอกว่ารอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนในหมู่บ้านเขาได้กันหมดแล้ว รบกวนช่วยตรวจสอบข้อมูลให้ด้วยค่ะ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562
โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 อัตรา 500 บาทต่อไร่ สูงสุด ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน มีระยะเวลาการจ่ายเงินถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62 ยกเว้นภาคใต้ ถึงวันที่ 30 เม.ย. 63 โดยระหว่างนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะทยอยส่งข้อมูลการเพาะปลูกให้ ธ.ก.ส. เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการ และเตรียมจ่ายเงินต่อไปจึงอาจทำให้เกษตรกรบางรายอาจยังไม่ได้รับเงินชดเชย ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการโอนเงินได้ที่ลิงค์ https://chongkho.inbaac.com ทั้งนี้เกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ หรือมีข้อสงสัยในมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ สามารถติดต่อ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อไปทางช่องทางติดต่อของ ธกส.ได้ดังนี้ค่ะ โทร. 02 555 0555 หรือ https://www.facebook.com/baacservicemind
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562
ถาม-ตอบ
การเงิน/สินเชื่อ
เงินชดเชยราคาปาล์มรอบสองเราต้องไปยืนยันสิทธิ์ทุกครั้งเลยหรือป่าวคะ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562
เนื่องจากทางกรมส่งเสริมการเกษตรปรับปรุงทะเบียนใหม่ให้เป็นปัจจุบัน และมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมจึงทำให้ต้องยืนยันสิทธิ์ แนะนำให้สอบถามกับทางสำนักงานเกษตรในพื้นที่โดยตรงค่ะ
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562
ถาม-ตอบ
อนุกรมวิธานพืช
อยากรู้ว่า ต้นไม้นี้ ชื่ออะไร
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2562
ลักษณะคล้าย จิกน้ำ นะคะ แต่ถ้าจะให้มั่นใจต้องถ่ายดอกกับผลใกล้ๆ จะช่วยให้จำแนกได้ชัดเจนขึ้นค่ะ
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2562

คลังความรู้

แหล่งความรู้อื่นๆ
กฎหมาย
กฎหมายป่าไม้
กฎหมายป่าไม้ จัดทำโดย สถาบันปลูกป่า ปตท.
โพสต์เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2562
แหล่งความรู้อื่นๆ
อนุกรมวิธานพืช
ข้อมูลพันธุ์ไม้ที่อยู่ในแปลงปลูกป่า ปตท.
ข้อมูลพันธุ์ไหม้ที่อยู่ในแปลงปลูกป่า ปตท. ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ชื่อสามัญ ชื่ออื่นๆ ลักษณะทางนิเวศวิทยา ลักษณะทางวนวัฒนาวิทยา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การขยายพันธุ์ การเจริญเติบโต การใช้ประโยชน์ ช่วงเวลาออกดอก
โพสต์เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2562
แหล่งความรู้อื่นๆ
สารสนเทศ
การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน
พลังงาน
GREEN DIGITAL LIBRARY
GREEN DIGITAL LIBRARY ห้องสมุดสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ หนังสือดิจิกัล ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของประเทศ ประกอบด้วยหนังสือแนะนำ หนังสือทั่วไป นิตยสารทั่วไป ข่าวสาร มัลติมีเดีย เครือข่ายห้องสมุด ทส. เป็นห้องสมุดออนไลน์ ที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา มีแอพพลิเคชั่น ที่รวบรวมสื่อ และหนังสือดิจิทัลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย พร้อม Download ทั้งระบบ i0S และ Android สามารถเข้าไปสมัครสมาชิกได้ที่ https://greendigitallibrary.deqp.go.th/home
โพสต์เมื่อ 22 กันยายน 2562
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู