แจ้งเตือน

แจ้งเตือน
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 20-26 มิถุนายน 2561

สภาพอากาศมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักในบางแห่งของพื้นที่

1.ลองกอง ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต  ระวัง

โรคราสีชมพู[เชื้อรา Erythricium salmonicolor(Corticium salmonicolor) พบเส้นใยสีขาวของเชื้อราเจริญคลุมกิ่งหรือลำต้น ต่อมาเส้นใยของเชื้อราหนาขึ้นเปลี่ยนเป็นสีชมพูยึดแน่นกับกิ่ง เมื่อเฉือนดูพบเนื้อไม้เป็นแผลสีน้ำตาล กิ่งที่เป็นโรคยอดจะเหี่ยวใบเหลืองและร่วงเป็นหย่อมๆ ต่อมากิ่งจะแห้งตาย

หนอนกินใต้ผิวเปลือก หนอนกัดกินทำลายอยู่ใต้ผิวเปลือกลึกระหว่าง ๒-๘ มิลลิเมตร ตามกิ่งและลำต้น ทำให้ต้นเป็นปุ่มปม เมื่อหนอนระบาดมาก จะทำให้กิ่งแห้งและตาย ถ้าหนอนกัดกินตาดอกจะทำให้ตาดอกถูกทำลายและผลผลิตลดลง

2.กล้วยน้ำว้า ทุกระยะการเจริญเติบโต  ระวัง

โรคตายพราย หรือโรคปานามา หรือโรคเหี่ยว(เชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. cubense)  ใบกล้วยด้านนอกหรือใบแก่แสดงอาการเหี่ยวเหลือง โดยใบจะเหลืองจากขอบใบและลุกลามเข้ากลางใบก้านใบหักพับตรงรอยต่อกับลำต้นและจะทยอยหักพับตั้งแต่ใบด้านนอกเข้าไปสู่ใบด้านใน ระยะแรกใบยอดยังเขียวตั้งตรง จากนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ต่อมาใบทั้งหมดจะเหี่ยวแห้งเมื่อตัดลำต้นกล้วยตามขวางหรือตามยาว จะพบเนื้อในของกาบใบบางส่วนเน่าเป็นสีน้ำตาล ต้นกล้วยชะงักการเจริญเติบโตและตายในที่สุด โรคนี้พบได้ทุกระยะการเจริญเติบโต โดยเฉพาะระยะที่สร้างปลี จนถึงระยะติดผล


อ่านต่อ
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
แจ้งเตือน
เกษตรกรที่ปลูกส้มโอ  ระยะติดผล  เฝ้าระวังหนอนเจาะผลส้มโอ

สภาพอากาศมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักในบางแห่ง เกษตรกรที่ปลูกส้มโอ  ระยะติดผล  เฝ้าระวังหนอนเจาะผลส้มโอ  ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 2-29 ฟอง บนผลส้มโออายุประมาณ 2 สัปดาห์จนถึงระยะเก็บเกี่ยว เมื่อหนอนฟัก จะกัดกินเข้าไปในผลส้มโอ รอยเจาะทำลายมีมูลของหนอนที่ถ่ายออกมาและมียางไหลเยิ้ม ผลเน่า และร่วงก่อนการเก็บเกี่ยว

แนวทางป้องกันแก้ไข  

1. ควรบังคับการติดดอก และออกผลให้อยู่ใน ระยะเดียวกันเป็นรุ่น เพื่อสะดวกในการป้องกันกำจัด และลดปริมาณหนอนเจาะผลส้มโอ

2. เก็บผลที่ถูกทำลายในแปลง นำไปเผาหรือฝังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดต่อไป

3. ในแหล่งที่มีการระบาดเป็นประจำควรทำการพ่นสารฆ่าแมลง เช่น อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โพรฟีโนฟอส 50% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แลมบ์ดาไซฮาโลทริน 2.5%อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร  เมื่อผลส้มโออายุประมาณ 2 สัปดาห์ โดยพ่น 4 ครั้ง ทุก 7 วัน แล้วห่อผลส้มโอด้วยถุงกระดาษห่อ
ผลสีขาวเมื่อผลส้มโออายุประมาณ 1.5 เดือน


อ่านต่อ
วันที่ 11 มิถุนายน 2561
แจ้งเตือน
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลแตง ระวังด้วงเต่าแตง

อากาศร้อนในตอนกลางวัน สลับกับมีฝนตก กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลแตง อาทิ แตงกวา แตงร้าน แตงโม บวบ มะระ ฟักแม้ว ฟักเขียว แฟง ตำลึง ให้หมั่นสังเกตการเข้าทำลายของด้วงเต่าแตงแดง ที่พบได้ทุกระยะการเจริญเติบโต เริ่มแรกจะพบตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ในดินใกล้โคนต้นเป็นฟองเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ตัวหนอนสีขาวจะอาศัยอยู่ในดิน และกัดกินรากพืชเป็นอาหาร ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อรากพืชตระกูลแตงในระยะต้นอ่อน โดยมันจะเข้าทำลายแทะกัดกินใบยอด หากระบาดรุนแรง อาจทำให้ต้นพืชชะงักการทอดยอด มักพบการระบาดในสวนแตงที่มีวัชพืชหนาแน่น เนื่องจากตัวอ่อนอาศัยกัดกินรากพืช จึงเป็นปัญหาในแหล่งปลูกใหม่ที่บริเวณโดยรอบไม่มีการไถพรวนดิน และไม่มีการปราบวัชพืชที่เพียงพอ ซึ่งจะพบการระบาดของด้วงเต่าแตงแดงในทุกฤดู โดยเฉพาะช่วงที่พืชเริ่มแตกใบจริง

กรณีพบการเข้าทำลายของด้วงเต่าแตงแดง เกษตรกรควรหมั่นสำรวจตรวจดูสวนในเวลาเช้าที่แดดยังไม่จัด โดยให้ใช้วิธีกลในการจับตัวด้วงมาทำลายด้วยมือ จะช่วยลดการระบาดลงได้มาก ขณะเดียวกัน ภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ถอนทำลายต้นทิ้ง เก็บเศษซากพืชในส่วนที่หลงเหลือ หมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงไปเผานอกแปลงปลูกทันที เพื่อทำลายแหล่งอาศัย และไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของด้วงเต่าแตงแดงต่อไป อีกทั้ง ให้ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัด โดยให้พ่นด้วยสารอิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 


อ่านต่อ
วันที่ 4 มิถุนายน 2561

ข่าวสาร

ข่าวสาร
รายงานพิเศษ: เฝ้าระวังศัตรูพืชอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ
ศัตรูพืชเป็นปัญหาหลักของเกษตรกรผู้ปลูกพืชมาโดยตลอดซึ่งไม่เพียงเป็นศัตรูพืชที่พบเป็นประจำหรือมีการระบาดซ้ำอยู่บ่อยครั้งแล้วยังต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับศัตรูพืชอุบัติใหม่หรือชนิดใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนด้วยนางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตรก
อ่านต่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2561
ข่าวสาร
ลำไยยักษ์พันธุ์ "จัมโบ้" ผลใหญ่ เมล็ดลีบ ติดผลดี
ลำไยยักษ์พันธุ์ “จัมโบ้” ลำไยสายพันธุ์ใหม่ ที่กรมวิชาการเกษตรได้มีหนังสือรับรองพันธุ์ขึ้นทะเบียนกรมวิชาการเกษตรลำไยอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ได้จากการกลายพันธุ์มาจากการเพาะเมล็ด เป็นพันธุ์ที่เหมาะต่อการบริโภคสด ผลมีขนาดใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ขนาดผลใหญ่กว่าลำไยเกรด A ที่ส่งขายต่างประเทศถึง
อ่านต่อ
วันที่ 18 มิถุนายน 2561
ข่าวสาร
มารู้จักศัตรูพืช
ศัตรูพืช เป็นศัตรูของต้นไม้โดยตรง ทั้งยังขัดขวางความเจริญเติบโตของต้นไม้ทุกชนิดอีกด้วย ศัตรูพืชแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ 1. แมลง ได้แก่ พวกแมลงที่ใช้ปากดูด และปากกัด แมลงจำพวกปากดูด แมลงพวกนี้จะทำอันตรายต่อพืช โดยใช้ปากเจาะเข้าไปในใบ ลำต้น ผล หัว แล้วดูดเอาอาหารออกมาจากแผลที่มันเจาะ เช่น เพลี้ยต่างๆ เพล
อ่านต่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2561

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ
ถ้าปลูกมะม่วงแก้วขมิ้น หวังจำนวนผล(ไม่เน้นผลกลายพันธุ์หรือไม่) ต้นที่มาจากเมล็ดให้จำนวนผลมากกว่าที่มาจากทาบกิ่ง ในสภาพการดูแลเดียวกัน ถูกต้องไหมครับ ถ้ามากกว่า น้อยกว่าจะประมาณกี่%ครับ และถ้ามะม่วงพันธ์ุอื่น ผลลัพธ์ เหมือน แก้วขมิ้นหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
ตอบเมื่อ 23 เมษายน 2561
การปลูกด้วยเมล็ดจะกลายพันธุ์ การจะได้จำนวนผลมากน้อยอยู่ที่การดูแลป้องกัน กำจัดโรคและแมลง ระยะติดผล ส่วนต้นเพาะเมล็ด จะทนทานกว่า เช่น กรณีน้ำท่วม
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 1 เมษายน 2561
ถาม-ตอบ
สมุนไพรไล่แมลงพื้นบ้านใช้แล้วได้ผลมีชนิดไดบ้าง
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 29 มีนาคม 2561
สมุนไพรไล่แมลง เป็นพืชที่มีส่วนต่าง ๆ เช่น ใบ ราก เปลือก ดอก ผล ที่มีสารออกฤทธิ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ผลทางตรง จะมีผลกระทบต่อระบบประสาท และระบบหายใจ ทำให้แมลงตายทันที ผลทางอ้อม จะมีผลต่อระบบอื่น ๆ โดยการไปยับยั้งการกินอาหาร การลอกคราบ การเจริญเติบโตของแมลง การใช้สมุนไพรไล่แมลงหรือกำจัดศัตรูพืชควรใช้ให้เหมาะสม คือ เลือกใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรในช่วงเวลาที่เหมาะสม ดังนี้ ดอก ควรเก็บในระยะดอกตูมเพิ่งจะบาน ผล ควรเก็บในระยะที่ผลยังไม่สุก เพราะสารต่างยังไม่ถูกส่งไปเลี้ยงเมล็ด เมล็ด ควรเก็บในระยะที่ผลสุกงอมเต็มที่ ซึ่งจะมีระยะที่เมล็ดแก่เต็มที่ และจะมีสารต่าง ๆ สะสมอยู่ในปริมาณมาก หัวและราก ควรเก็บในระยะที่เริ่มมีดอก เพราะระยะนี้ต้นพืชจะมีการสะสมสารต่าง ๆ ไว้ที่รากและควรเก็บในฤดูหนาวปลายฤดูร้อน เพราะเป็นช่วงที่กระบวนสังเคราะห์แสงหยุดทำงาน เปลือก ควรเก็บก่อนที่จะมีการผลิใบใหม่และควรเก็บในฤดูร้อนและฤดูฝน ดังนั้นก่อนที่จะนำสมุนไพรแต่ละชนิดมาในในการป้องกันกำจัดหรือไล่แมลงศัตรูพืช ควรมีการศึกษาหาข้อมูลให้ดีเสียก่อนว่าจะนำส่วนไหนมาใช้และใช้ในช่วงเวลาใดจึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันกำจัดแมลง เพราะบางคนรู้เพียงว่าใช้พืชตัวนั้นตัวนี้ในการป้องกันกำจัดแต่ไม่ทราบว่าใช้ส่วนใดเวลาใดจึงจะเกิดประสิทธิภาพดีที่สุด การเลือกใช้สมุนไพรเพื่อกำจัดศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพ แบ่งได้ดังนี้ 1. สมุนไพรที่มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ได้แก่ :- หางไหลขาว (โล่ติ้น) หางไหลแดง (กะเพียด) ยาสูบ (ยาฉุน) เถาบอระเพ็ด สาบเสือ พริกไทย ข่าแก่ ขมิ้นชัน ตะไคร้หอม ตะไคร้แกง ดีปลี พริก โหระพา สะระแน่ กระเทียม กระชาย กระเพรา ใบผกากรอง ใบดาวเรือง ใบมะเขือเทศ ใบคำแสด ใบน้อยหน่า ใบยอ ใบลูกสบู่ต้น ใบลูกเทียนหยด ใบมะระขี้นก เปลือกว่านหางจระเข้ ว่านน้ำ เมล็ดโพธิ์ เมล็ดแตงไทย เปลือกมะม่วงหิมพานต์ ดอกลำโพง ดอกเฟื่องฟ้าสด กลีบดอกชบา ลูกทุเรียนเทศ รากเจตมูลเพลิงแดง 2. สมุนไพรที่มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดหนอนชนิดต่างๆ ได้แก่ :- สะเดา (ใบ+ผล) หางไหลขาว (โล่ติ้น) หางไหลแดง (กะเพียด) หนอนตายหยาก สาบเสือ ยาสูบ (ยาฉุน) ขมิ้นชัน ว่านน้ำ หัวกลอย เมล็ดละหุ่ง ใบและเมล็ดสะบู่ต้น ดาวเรือง ฝักคูณแก่ ใบเลี่ยน ใบควินิน ลูกควินิน ใบมะเขือเทศ เถาบอระเพ็ด ใบลูกเทียนหยด เปลือกใบเข็มป่า เปลือกต้นจิกและจิกสวน ต้นส้มเช้า เมล็ดมันแกว ใบยอ ลูกเปลือกต้นมังตาล เถาวัลย์ยาง เครือบักแตก คอแลน มุยเลือด ส้มกบ ตีนตั่งน้อย ปลีขาว เกล็ดลิ้น ย่านสำเภา พ่วงพี เข็มขาว ข่าบ้าน บัวตอง สบู่ดำ แสยก พญาไร้ใบ ใบแก่-ผลยี่โถ
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 20 มีนาคม 2561
ถาม-ตอบ
ถ้าจะปลูกพริกไทย โดยใช้ลำต้นของยางพารา(อายุ 15 ปี) ต้นคะเคียน(สูง4-5 เมตร) เป็นเสา เพื่อให้พริกไทยเลื้อยได้หรือไม่ บ้านผมอยู่ จ.ตรังครับ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 9 เมษายน 2561
เนื่องจากพริกไทยมีอายุนานหลายปี ค้างที่ใช้ควรเป็นเป็นไม้เนื้อแข็ง ยิ่งได้แก่นไม้ยิ่งดี เพราะค้างจะโดนพริกไทยคลุมอยู่ตลอดเวลา ในพุ่มจะชื้นอยู่เสมอทำให้ไม้ค้างผุเร็วมาก ซึ่งไม้ที่นิยมใช้ทำค้างมาก ได้แก่ ไม้แดง แก่นไม้กัญเกรา ท่อซีเมนต์ใยหิน หรือเสาซีเมนต์
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 19 มีนาคม 2561

คลังความรู้

แหล่งความรู้อื่นๆ
การส่งเสริม
ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้นานาชนิด
โพสต์เมื่อ 2 พฤษภาคม 2561
แหล่งความรู้อื่นๆ
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
ฐานข้อมูลสมุนไพร ฐานข้อมูล PHARM (PHARM Database) จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายงานการวิจัยด้านต่างๆ และสรรพคุณตามตำรายาไทยของพืชสมุนไพรจำนวน 1,167 ชนิด และพืชชนิดอื่นๆ ในสกุลเดียวกัน การสืบค้นทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อสกุล (genus) หรือชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
โพสต์เมื่อ 2 พฤษภาคม 2561
แหล่งความรู้อื่นๆ
การเกษตรทั่วไป
การส่งเสริม
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จะดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเองให้ได้ โดยพึ่งพาอาศัยกัน มีความสามัคคีกันและดำรงอยู่อย่างพอเพียงภายใต้พระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
โพสต์เมื่อ 26 เมษายน 2561
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู