แจ้งเตือน

แจ้งเตือน
การประมง/การเพาะเลี้ยง
กฎหมาย
กรมประมงเข้มมาตรการควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่น หลังพบการระบาดหลายชนิด หวั่นกระทบระบบนิเวศธรรมชาติ
จากกรณีที่พบการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น (Alien species) ในประเทศไทยหลายสายพันธุ์ อาทิ ปลาซัคเกอร์ หอยเชอรี่ เต่าญี่ปุ่น รวมถึงปลาหมอสีคางดำ และปลาพีคอกแบส ที่ขณะนี้สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่สนใจของกระแสสังคม ซึ่งการหลุดรอดของสัตว์น้ำต่างถิ่นกลายเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ำในธรรมชาติและเสี่ยงต่อการรุกรานสัตว์น้ำท้องถิ่นของไทย ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากการระบาดดังกล่าว นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่าปัญหาการรุกรานของสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลี่ยนสปีชีย์ เป็นหนึ่งในนโยบายที่กรมประมงได้ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยล่าสุดได้กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดวงจรการแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่นไม่ให้ไปทำลายสัตว์น้ำพื้นถิ่นของประเทศ และได้เตรียมร่างกฎหมายลำดับรองโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการประมง ปี 2558 ซึ่งกรมประมงจะมีอำนาจอย่างชัดเจนในการควบคุมดูแลสัตว์น้ำต่างถิ่น และสำหรับปลาหมอสีคางดำจะถูกเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ห้ามนำเข้าอย่างเด็ดขาด โดยกรมประมงได้มีนโยบายเร่งกำจัดปลาชนิดนี้และไม่ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงเนื่องจากเป็นพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นที่รุกรานและมีรายงานพบการรุกรานในต่างประเทศ ทั้งนี้ได้ส่งนักวิชาการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทางชีวภาพและการแพร่ระบาดในแหล่งน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อวางแผนกำจัดปลาหมอสีคางดำในบ่อเลี้ยงและแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยเครื่องมือประมงและวิธีต่างๆ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป กรณีสัตว์น้ำต่างถิ่นสายพันธุ์อื่นๆ หากจะนำเข้ามาในประเทศก็จะต้องผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการระดับสถาบันด้านความปลอดภัยและความหลากหลายทางชีวภาพของกรมประมง (IBC) เป็นรายชนิดอย่างละเอียด ทั้งนี้กรมประมงไม่ได้กำหนดห้ามนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่นทุกชนิด การที่จะนำเข้าจะต้องให้คำตอบได้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของการนำเข้าสัตว์น้ำชนิดนี้ และมีวิธีป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำต่างถิ่นหลุดออกไปยังแหล่งน้ำสาธารณะ สำหรับบทลงโทษถ้ามีการประกาศกฎหมายบังคับใช้หากพบผู้ใดกระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่ผู้กระทำผิดนำสัตว์น้ำไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้สัตว์น้ำต่างถิ่นหลุดลอดลงแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ กรมประมงจึงได้สั่งการให้สำนักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศได้ทำการประชาสัมพันธ์ถึงผลเสียจากการแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่น และรณรงค์ให้ประชาชนที่นิยมปล่อยปลาทำบุญเนื่องในโอกาสต่างๆ หันมาปล่อยปลาสายพันธุ์ไทยแท้เพื่อช่วยรักษาสมดุลให้กับระบบนิเวศอีกด้วย อธิบดีกรมประมงกล่าวในตอนท้ายว่า ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน หากท่านเลี้ยงหรือครอบครองสัตว์น้ำต่างถิ่น (สัตว์น้ำจากต่างประเทศ) ควรศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศในทุกๆ ด้านอย่างรอบคอบ และหากไม่ต้องการเลี้ยงอีกต่อไปแล้ว อย่านำไปปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด ขอให้ท่านนำสัตว์น้ำต่างถิ่นมามอบให้กับทางกรมประมง หรือสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน เพื่อให้กรมประมงรับไปดูแลและป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำต่างถิ่นหลุดรอดลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอันจะสร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศของประเทศต่อไป
อ่านต่อ
โพสต์เมื่อ 1 เดือน
แจ้งเตือน
แรงงาน
ภาครัฐเข้ม! จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน 1–31 ต.ค นี้ กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวภาคประมง
กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีที่ประสงค์ทำงานในเรือประมง สามารถขอขึ้นทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38/1) และยื่นคำขอหนังสือคนประจำเรือภายใน 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1–31 ตุลาคม 2017 ณ สถานที่กรมประมงกำหนดใน 22 จังหวัดชายทะเล นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 กันยายน 2017 เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2017 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง โดยอำนวยความสะดวกให้คนต่างด้าวที่ประสงค์ทำงานในเรือประมงอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานในเรือประมงที่จะออกไปทำการประมงในทะเลโดยประกาศดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2017 เพื่อเป็นการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมง สำหรับแรงงานต่างด้าว 1. แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีที่ประสงค์ทำงานในเรือประมงแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวสามารถมาลงทะเบียนได้กับทางกรมประมง ณ สถานที่กรมประมงกำหนดใน 22 จังหวัดชายทะเลในระหว่างวันที่ 1–31 ตุลาคม 2017 โดยกระทรวงมหาดไทยได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรด้วย 2. กรณีคนต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว และเอกสารถูกต้องครบถ้วน และประสงค์จะทำงานในเรือประมงสามารถขอรับหนังสือคนประจำเรือได้ตลอดเวลา แม้สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้วเนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สำหรับนายจ้างหรือผู้ประกอบการ 1. สำหรับนายจ้างที่มีความประสงค์จ้างแรงงานประมงต่างด้าวทำงานในเรือประมงสามารถยื่นทะเบียนนายจ้างเพื่อแจ้งความประสงค์จ้างแรงงานได้ทางกรมประมงในระหว่างวันที่ 30 กันยายน–10 ตุลาคม 2017 เพื่อทางกรมประมงจะดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อนายจ้างเพื่อให้คนงานต่างด้าวเลือกสมัครเข้าทำงาน 2. กรณีที่มีการตกลงจ้างแรงงานให้นายจ้างดำเนินการให้มีการทำสัญญาจ้างระหว่างนายจ้าง–ลูกจ้าง ดำเนินการตรวจโรคพร้อมจัดทำหนังสือคนประจำเรือ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน 2017 ทั้งนี้ ในระหว่างที่มีการเจรจาจ้างแรงงาน อาจมีผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนหรือผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์กับทางภาครัฐด้วย สำหรับกรณีเจ้าของเรือที่มีขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอสซึ่งมีคนประจำเรือซึ่งเป็นคนต่างด้าวทำงานอยู่ในเรือประมงอยู่จะต้องขอหนังสือคนประจำเรือภายใน 120 วันนับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ท้ายนี้อยากฝากถึงแรงงานต่างด้าวขอให้รีบมาขึ้นทะเบียนประวัติเพื่อทำงานในเรือประมงภายในราชอาณาจักรไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้านผู้ประกอบการหากมีแรงงานต่างด้าวทำงานในเรือประมงให้แจ้งแรงงานต่างด้าวมารายงานตัวและขอรับหนังสือคนประจำเรือภายในระยะเวลาหากพ้นกำหนดนายจ้างที่รับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจะมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000-800,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน สอบถามรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล หรือกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ โทร.0 2940 6267
อ่านต่อ
โพสต์เมื่อ 15 วัน
แจ้งเตือน
กฎหมาย
โรคสัตว์
ประกาศกรมประมง เรื่องงดการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (เพิ่มเติม) 2017
เนื่องจากมีรายงานการพบโรคไอเอ็มเอ็น (Infectious myonecrosis, IMN) ในประเทศอินเดียและประเทศมาเลเซีย ประกอบมีรายงานเพิ่มเติมจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ว่ากุ้งน้ำตาล กุ้งกุลาดำ และกุ้งฟ้า อาจเป็นพาหะของโรคดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้โรคดังกล่าวเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย กรมประมงจึงงดการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำ กุ้งแช่บ๊วย กุ้งขาว กุ้งน้ำตาล กุ้งกุลาดำ และกุ้งฟ้า ที่มีชีวิต หรือส่วนใดในลักษณะของกุ้งดิบแช่เย็น แช่แข็งที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอินเดียและประเทศมาเลเซีย เข้ามาในราชอาณาจักร ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้ประกอบการที่มีหนังสือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อนำเข้ากุ้ง ซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดลักษณะของกุ้งดิบแช่เย็น แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกุ้งดังกล่าว ไว้ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และได้แจ้งไว้ต่อกรมประมงภายใน 7 วันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
อ่านต่อ
โพสต์เมื่อ 1 เดือน

ข่าวสาร

ข่าวสาร
กฎหมาย
การประมง/การเพาะเลี้ยง
ไทย ประกาศชัดมุ่งมั่นขจัดอาชญากรรมประมง พร้อมเชิญประชาคมโลกแสดงจุดยืนร่วมกัน ณ การประชุม FishCRIME2017
พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แสดงท่าทีของประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก จำเป็นต้องคำนึงถึงความมั่นคงทางอาหาร ความปลอดภัย และคุณภาพของอาหารที่ผลิตสำหรับผู้บริโภค ที่สำคัญห่วงโซ่การผลิตต้องไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการประมง ซึ่งมีเครือข่ายความเชื่อมโยงข้ามชาติ ในส่วนของประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการประมงเพื่อความยั่งยืนซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งชาติ มีกรอบกฎหมายใหม่ที่เป็นสากลมากขึ้น เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมง IUU เรือประมงและเรือสนับสนุนทุกประเภทจะถูกควบคุมตามมาตรฐานสูงสุด สินค้าประมงที่นำเข้าไทยจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งหากมีสินค้าที่ทำผิดกฎหมายเข้ามาก็จะดำเนินมาตรการทั้งทางอาญาและทางการปกครองอย่างรุนแรง เพื่อป้องกันสินค้าประมง IUU เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและระบบการตรวจสอบย้อนกลับ พร้อมทั้งได้ผลักดันมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันอาชญากรรมประมง นอกจากนี้พยายามแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคการประมงมีการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังทั้งการทำประมง IUU และแรงงานผิดกฎหมายหรือการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งความผิดในสิ่งเหล่านี้มีโทษรุนแรงเพื่อให้เกิดการยับยั้งมิให้กระทำผิดต่อไป
อ่านต่อ
โพสต์เมื่อ 1 เดือน
ข่าวสาร
การเพาะเลี้ยง
องค์ประกอบอาหารสัตว์
ประมงยโสธรชวนเลี้ยงสัตว์น้ำแบบเกษตรอินทรีย์ เผยมหัศจรรย์ "ไข่น้ำ" แหล่งขุมทรัพย์ข้างถนน อาหารเกรดดี ราคาถูก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์นับว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยประชาชนทั่วไปอาจเข้าใจเพียงว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า แผนการขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์มีเป้าหมายขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% ต่อปี พร้อมนำร่องให้จังหวัดยโสธรเป็นต้นแบบเมืองเกษตรอินทรีย์ หรือยโสธรโมเดล (Model) ด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของประเทศ กรมประมงได้ปรับแนวทางการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ทั้งสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐานอินทรีย์ได้ในอนาคต ทางเลือกอีกทางหนึ่งในการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้อาหารแบบอินทรีย์คือ ไข่น้ำ หรือที่ภาคอีสานเรียกว่า ผำ จัดเป็นพืชน้ำที่มีลักษณะเป็นสีเขียวขนาดเล็กคล้ายไข่ปลา กระจายคลุมเหนือผิวน้ำเป็นแพขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำที่เป็นน้ำนิ่ง ผำเป็นพืชผักพื้นบ้านที่ชาวบ้านนิยมนำไปประกอบอาหารกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น แกงหรือผัด บางที่ก็ใส่เป็นส่วนประกอบของอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติให้มีความหอม มัน อร่อย มากยิ่งขึ้น การใช้ไข่น้ำหรือผำมาให้เป็นอาหารปลากินพืชจึงเป็นทางเลือกในการเดินเข้าสู่แนวทางเบื้องต้นของการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์น้ำ "อาหาร" นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง ยิ่งหากจะต้องเลี้ยงแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยแล้วยิ่งต้องเพิ่มความใส่ใจให้มากยิ่งขึ้น ไข่น้ำจัดเป็นอาหารสัตว์น้ำที่เหมาะสำหรับปลากินพืชจำพวกปลาตะเพียน ปลานิล แต่หากจะนำไปเลี้ยงกับปลากินเนื้อก็ขอให้นำไปเป็นส่วนผสมของอาหารใช้เลี้ยงแบบเป็นอาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลัก เนื่องจากไข่น้ำจะเหมาะสมกับปลากินพืชมากกว่า
อ่านต่อ
โพสต์เมื่อ 12 วัน
ข่าวสาร
การเพาะเลี้ยง
แนะนำให้ฟาร์มจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายจระเข้หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดอุทกภัย
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2017 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี โดย นางสาวจินตนา นิธรรมประมงอำเภอเมือง ปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอปากท่อ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายลือชา วงศ์เปี่ยม ปลัดอำเภอปากท่อ สิบเอกชิษณุ ทองวิชิต ชุดรักษาความสงบเรียบร้อย อ.ปากท่อ และนายสุรศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.หนองกระทุ่ม ออกสำรวจฟาร์มจระเข้ ทวีชัยฟาร์ม ของน.ส.มินตรา เพ็ญชาติ ที่ขอเคลื่อนย้ายจระเข้ จำนวน 100 ตัว ปรากฎว่ามีจระเข้ครบจำนวนที่จะเคลื่อนย้าย และได้แนะนำให้ฟาร์มจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายจระเข้หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดอุทกภัย
อ่านต่อ
โพสต์เมื่อ 22 วัน

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ
มะพร้าวน้ำหอม ควรให้ปุ๋ยสูตรอะไรจึงจะถูกต้องและเหมาะสม
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 13 วัน
มะพร้าวต้นเล็ก ยังไม่ติดลูก สามารถใส่ปุ๋ยสูตรเสมอได้ มะพร้าวที่ติดลูกแล้ว ควรใส่ปุ๋ยสูตร 13 13 21 เพราะมะพร้าวเป็นพืชที่มีเยื่อใยมากและต้นสูง จึงต้องการความแข็งแกร่ง ดังนั้นการให้โพแทสเซียมสูงก็จะยิ่งเพิ่มความแข็งแรงของต้นและเพิ่มรสชาตของน้ำมันพร้าวด้วย ส่วนอัตราการให้ปุ๋ย ปกติจะให้ตามการเกิดของจั่นใหม่ เฉลี่ย 1 ครั้ง/เดือน ส่วนปริมาณการให้นั้นจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นและดิน หลักการใส่ปุ๋ย คือ ควรใส่น้อยแต่บ่อยครั้ง จะให้ผลดีกว่า เพราะมะพร้าวจะนำปุ๋ยไปใช้ได้มีประสิทธิภาพมากกว่า ใส่ปริมาณเยอะเพราะปุ๋ยจะสูญเสียจากการชะหน้าดิน ส่วนการใส่ปุ๋ยขี้ไก่เสริมด้วย ถือว่าเป็นการดี เพราะปุ๋ยขี้ไก่ จัดเป็นปุ๋ยคอกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีเนื้อปุ๋ย คือมีปริมาณ N P K มากกว่าปุ๋ยคอกชนิดอื่นๆ รองจากมูลค้างคาว และควรใส่ต้นช่วงต้นฝน 2 ครั้ง/ปี ซึ่งความสำเร็จของการทำสวนมะพร้าว มี 2 เรื่องที่ต้องจัดการ คือ 1. การให้ปุ๋ยและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ควรสังเกตุลักษณะอาการที่เกิดจากการทำลายของแมลงศัตรู 1.1 หากใบมะพร้าวมีอาการใบแห้ง ใบพับ ใบม้วน แสดงว่าเริ่มมีหนอนหัวดำระบาด ให้รีบตัดต้นทำลาย เผาหรือทิ้งน้ำในท้องร่อง 1.2 ยอดมะพร้าวขาว แสดงว่า แมลงดำหนาม เข้าทำลาย ต้องใช้แตนเบียน 50-100 ตัว / ไร่ ปล่อย 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 1 เดือน ในการทำลาย หรือตัดใบ หรือใช้สารชีวภัณฑ์ BT อัตรา 80-100 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 3-5 ลิตร/ครั้ง ฉีดต่อเนื่อง 3 ครั้ง แต่ละครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน *** แมลงศัตรูพืชมะพร้าวอื่นๆ เช่น หนอนปลอกมะพร้าวกินใบ หนอนหน้าแมว หนอนร่านหลังลายม่วง หนอนร่านสี่หัว หนอนหอยหลังจุดขาว หนอนหอยมะพร้าว หนอนหอยหลังเต่า ให้ทำลายโดยการตัดแต่งใบและเผาทำลาย 2. ความสะอาดของสวน ต้องไม่มีกองปุ๋ยหรือกองเศษต้นไม้ต่างๆ เพราะจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ตัวอ่อนของแมลงศัตรูมะพร้าว เช่นหนอนด้วงแรด เมื่อกลายเป็นตัวเต็มวัยจะกัดกินต้นมะพร้าว ทำให้มะพร้าวยืนต้นตาย
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 20 วัน
ถาม-ตอบ
ดอกหิรัญญิการ์ปลูกได้ยังไง
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 1 เดือน
หิรัญญิการ์ มีสีหลากหลาย แต่ที่เห็นบ่อยจะเป็นสีขาว เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ดอกมีขนาดใหญ่ และมีลักษณะเป็นถ้วยหรือปากแตร ออกดอกเป็นช่อและจะออกตามปลายกิ่ง ออกดอกเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายน การปลูก เริ่มแรกจะต้องทำหลักหรือเสาให้ต้นสามารถพันหรือเลื้อยขึ้นไปได้ หรือ อาจจะปลูกติดกำแพงหรือต้นไม้ใหญ่ก็ได้ และควรจะต้องมีการตัดตกแต่งกิ่งเพื่อไม่ให้รกและดูสวยงาม ข้อสำคัญก่ารปลูก ต้องปลูกในที่แดดจัด ตลอดทั้งวัน ต้องการน้ำปานกลาง การขยายพันธุ์ การตอนกิ่ง การเพาะเมล็ด วิธีการขยายพันธุ์ ของพืชโดยทั่วๆไป 1. การเพาะเมล็ด สาเหตุการเพาะเมล็ดแล้วไม่งอก 1. เมล็ดตาย เมล็ดไม่มีชีวิต เพราะเมล็ดพันธุ์บางอย่างมีอายุสั้น ยกตัวอย่างเช่น ลำไย ซึ่งถ้าเกิน 7 วัน เมื่อนำไปเพาะก็จะไม่งอกแล้ว 2. เมล็ดมีเปลือกหนา แข็ง ซึ่งบางครั้งจะต้องนำไปแช่ในน้ำกรดแล้วล้างน้ำออก หรือ อาจจะแช่ในน้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส เพื่อให้เปลือกนิ่มลง หรืออาจจะใช้การขลิบเปลือก 3. มีสัตว์หรือศัตรูพืชมากินเมล็ดที่เพาะไว้ เช่น หนู มด ข้อด้อยของการเพาะเมล็ด การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดของพืช โดยเฉพาะพืชประเภทไม้ผล ส่วนใหญ่จะเกิดการกลายพันธุ์ ทำให้รสชาตเปลี่ยนไปไม่เหมือนต้นพันธุ์ แต่ก็มีบางชนิดที่ไม่กลายพันธุ์ เช่น ฝรั่ง น้อยหน่า แต่จะเจริญเติบโตช้า ข้อดีของการเพาะเมล็ด ทน และ แข็งแรง กว่าต้นที่ขยายพันธุ์โดยวิธีอื่น 2. การปักชำ ส่วนใหญ่จะใช้กับไม้ดอกไม้ประดับ ที่มีอายุไม่ยืนยาวมากนัก ทั้งนี้ก็ขึ้นกับชนิดพืชด้วย เช่น โกสน กุหลาบ ใบเงินใบทอง ใบนาค สามกษัตริย์ ยี่โถ วิธีการ ตัดกิ่งให้มีความยาวประมาณ 1 คืบ ตัดปลายส่วนล่างให้เป็นปากฉลาม แล้วนำไปปักชำในวัสดุทรายผสมแกลบเผา หรือ แกลบเผาล้วน โดยอาจจะใช้ตะเกียบปักให้เป็นรูก่อนแล้วจึงค่อยปักกิ่งพันธุ์ลงไป แล้วกดให้แน่น เพื่อที่เวลารดน้ำกิ่งจะได้ไม่หลวมหรือโยกไปมา ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดหรือชำไม่ติด และควรเด็ดใบล่างให้หมด และเหลือใบบริเวณที่ยอดไว้ประมาณ 2-3 ใบ ข้อสำคัญ ทำตู้พลาสติก โดยทำโครงเหมือนโครงบ้าน นำพลาสติกมากรุให้เป็นโรงเรือน และเอากิ่งปักชำแล้วมาไว้ในกระโจมหรือโรงเรือนนี้ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นไว้อยู่เสมอ แต่หากไม่ทำโรงเรือนก็จะต้องฉีดพ่นน้ำให้เป็นฝอยหรือละอองน้ำตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ทิ้งใบ และจะได้เกิดราก ซึ่งบางครั้งก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเร่งรากช่วย ซึ่งก็มีหลายชนิด ตามประเภทของพืช เช่น ไม้เนื้อแข็ง หรือ ไม้เนื้ออ่อน ไม้ที่ปักชำได้ง่าย เช่น หม่อน ชบา การขยายพันธู์ มะม่วง มักนิยมใช้ การทาบกิ่ง โดยเอาพันธุ์ดี มาทาบกิ่งกับต้นแม่
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 1 เดือน
ถาม-ตอบ
1. มะนาวล้มเอน ชิดกัน กิ่งทับซ้อนกัน ต้องทำยังไง (มีมะนาว 2 ต้น มีต้นหนึ่งที่ล้มเอน ไปหาอีกต้นหนึ่ง โดยไม่ได้ทำอะไร ปล่อยให้มันโตไปตามธรรมชาติ ก็มีกิ่งที่โตและกิ่งที่ตายอยู่ในทรงพุ่มที่เบียดกัน จะต้องทำอย่างไร โดยตั้งใจว่าจะเอาดินมากลบโคนต้นที่เอน ) 2. การปลูกมะนาว ถ้าไม่ปลูกในวงซีเมนต์จะได้มั้ย 3. การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์จะต้องใส่ดินลงไปเท่าไหร่ 4. การบังคับแล้ง ทำไมดินยังชื้นตลอด ไม่แห้งหรือแล้งเสียที (เอาพลาสติกคลุมดินตลอดเวลา)
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 25 วัน
การจัดการต้นไม้ที่เอน ห้ามนำดินมากลบต้นไม้ที่เอน เนื่องจากจะให้ชื้นและเกิดการเน่าและตายได้ แต่จะต้องทำโคนให้โปร่ง และ ให้ดัดแต่งกิ่งที่ทับซ้อน เป็นโรค กิ่งแห้ง กิ่งที่ไม่ได้รับแสง ให้ตัดออกไป แล้วค่อยๆตัดแต่งกิ่งที่แตกจากต้นที่เอนไปทีละเล็กทีละน้อย จนกระทั่งได้กิ่งตั้งตรง การปลูกมะนาวไม่จำเป็นต้องปลูกในวงซีเมนต์ก็ได้ แต่ที่ปลูกในในวงซีเมนต์ ก็เพราะ 1. ต้องการทำมะนาวนอกฤดู ในช่วงหน้าแล้ง โดยต้องทำให้ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม จึงต้องควบคุมน้ำได้ โดยการเอาพลาสติกมาคลุมดินไม่ให้ดินชื้น ในเวลาที่ฝนตก 2. พื้นบ้านเป็นพื้นปูนอยู่แล้ว จึงใช้วงซีเมนต์ไปวางบนพื้นซีเมนต์ แต่หากไม่มีวงซีเมนต์อาจจะใช้ถังน้ำมันหรืออะไรก็ได้ที่กักดินได้ การใส่ปุ๋ยให้มะนาวที่ปลูกในวงซีเมนต์ จะใส่เฉพาะปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักไม่ได้ เพราะไม่เพียงพอ จะต้องใช้ปุ็ย NPK หรืออาจจะเพิ่มธาตุอาหารเสริม ธาตุอาหารรองฉีดพ่นทางใบด้วย การใส่ดินในวงซีเมนต์ จะต้องใส่ดินและปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก ให้ดินเต็มรองหรือระดับหน้าดินต่ำกว่าวงซีเมนต์เพียง 1 ข้อนิ้ว เพราะนานๆไปดินจะยุบตัวลง และไม่ควรใช้วงซีเมนต์ที่เจาะรู เพราะจะระบายน้ำไม่ดี ควรใช้วงซีเมนต์ (หัวกลวงท้ายกลวง) วางบนพื้นซีเมนต์หรือปูนเลย การออกดอกของมะนาวและคุณภาพของดอก มะนาวจะออกดอกพร้อมยอดอ่อนที่ผลิขึ้นมาใหม่ โดย 1. ดอกที่เกิดพร้อมปลายยอดอ่อนที่ผลิใหม่ จะเป็นดอกที่มีคุณภาพสูงที่สุด เพราะใบจะมีความสามารถในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์แสงสูง ซึ่งจะมาช่วยในการเจริญเติบโตของดอกซึ่งจะมีการติดผลต่อไป 2. ดอกที่เจริญจากตาข้างของใบที่แก่ หรือใบที่มีอายุมากกว่า 1 ฤดูกาล มีคุณภาพรองลงมา เนื่องจากตอนที่ผลิใบอ่อนนั้น สภาพต้นไม่สมบูรณ์หรือจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น มีฝนตกมาก ใบถูกโรคแคงเกอร์ หนอนชอนใบทำลาย จึงยังไม่ออกดอกในระยะแรก เมื่อกระทบแล้งอีกครั้งหรือถูกกระตุ้น จึงทำให้เกิดดอกจากตาข้างหรือกิ่งเหล่านั้น แต่ดอกเหล่านั้นจะไม่มีการติดผล หรือติดผลแล้วผลอ่อนมักจะหลุดร่วงไป 3. ดอกที่เกิดจากกิ่งที่ไม่มีใบ จัดว่าเป็นดอกที่มีคุณภาพเลวที่สุด เนื่องจากไม่มีใบช่วยสร้างอาหารและมักจะเป็นดอกตัวผู้ ซึ่งไม่ติดผล หรือโอกาสติดผลต่ำมาก หรือติดแต่จะขนาดเล็ก ไม่สมบูรณ์ มักจะพบว่ายอดเกสรตัวเมียโผล่พ้นกลีบดอกตั้งแต่ระยะก่อนบาน มะนาวจะออกดอกได้ดีเมื่อผ่านช่วงของการแล้ง หรืองดน้ำระยะหนึ่ง ประมาณ 20-30 วัน หรือ 15-20 วัน ทั้งนี้แล้วแต่ดินที่ปลูกจะหมดความชื้นไปเมื่อไหร่ และความสมบูรณ์ของต้น ดินทรายจะทำให้แล้งได้ดีกว่าดินเหนียว และใช้ระยะเวลางดน้ำน้อยกว่าดินเหนียว การตัดแต่งกิ่งก็มีผล ข้อสำคัญ มะนาวจะไม่มีการออกดอกในกิ่งที่มีการผลติดอยู่ ดังนั้นถ้าต้องการให้กิ่งออกดอกตามช่วงที่กำหนดไว้ ก็จะต้องกำจัดดอกหรือผลอ่อนให้หมดก่อน การคลุมพลาติกในการบังคับการออกดอกนอกฤดู จะคลุมเฉพาะช่วงเวลาที่ฝนตกเท่านั้น เพื่อไม่ให้ดินชื้น ดังนั้นเวลาปกติจะไม่คลุมพลาสติก เพื่อต้องการให้ดินแห้งหรือแล้งเร็วที่สุด
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 1 เดือน

คลังความรู้

แหล่งความรู้อื่นๆ
กระบวนทรรศน์ใหม่ในการผลิตสัตว์
ปัจจัยภายในทีสําคัญต่อการผลิตสัตว์ประกอบไปด้วยพันธุกรรมและการจัดการทางด้านพันธุกรรมการจัดการทางด้านโภชนาการ การจัดการสภาพแวดล้อม การจัดการเลี้ยงดู และการจัดการสุขภาพสัตว์ ปัจจัยภายในเหล่านี้เป็นปัจจัยที สําคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการผลิตสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ
โพสต์เมื่อ 1 เดือน
แหล่งความรู้อื่นๆ
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
ระบบการผลิต การวางแผน และการจัดการในการผลิตสุกรในแต่ละขั้นตอนของวงจรการผลิต ตั้งแต่การ จัดการด้านปัจจัยการผลิตจนกระทั่งการจัดการผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
โพสต์เมื่อ 18 วัน
แหล่งความรู้อื่นๆ
ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ (Quality standard in aquaculture certification system)
ปัจจุบันนี้ระบบการรับรองมาตรฐาน เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ผลิตสินค้าจำเป็นจะต้องกำหนดไว้ในข้อเสนอเมื่อต้องการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า การรับรองมาตรฐานจึงเปรียบเสมือนการรับประกันคุณภาพสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจำหน่าย และมาตรฐานที่ว่านี้มีอยู่มากมายหลายระดับตั้งแต่ระดับต่ำที่ผู้บริโภคแทบจะเชื่อถือได้ยาก จนถึงระดับสูงที่ผู้บริโภคทั่วโลกยอมรับ ทั้งนี้ความสำเร็จของการควบคุมมาตรฐานขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมดูแลให้การรับรองมาตรฐานการผลิตและผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเป็นหลักสำคัญ
โพสต์เมื่อ 23 วัน
© 2017 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู