แจ้งเตือน

แจ้งเตือน
โรคพืช
กรมวิชาการเกษตรเดือน ร้อนปนฝน ระวังโรคผลเน่าในทุเรียน

อากาศร้อนและมีฝนตกในบางพื้นที่ช่วงนี้ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเฝ้าระวังการระบาดของโรคผลเน่าสามารถพบได้ตั้งแต่ระยะผลอ่อน และมักพบโรคในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน หรือในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน และหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนแล้วอาจพบโรคผลเน่าในระหว่างการบ่มผลทุเรียนให้สุก โดยอาการเริ่มแรกจะพบเปลือกผลทุเรียนเกิดจุดแผลขนาดเล็กสีน้ำตาลดำ ต่อมาจุดแผลจะลุกลามขยายใหญ่มากขึ้นตามการสุกของผลทุเรียน กรณีที่สภาพอากาศมีความชื้นสูง อาจพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราสาเหตุโรคบริเวณแผล ซึ่งสามารถพบอาการของโรคได้ตั้งแต่ผลทุเรียนที่ยังอยู่บนต้น ถ้าอาการรุนแรงมาก ผลทุเรียนจะเน่าและร่วงหล่นก่อนกำหนด

สำหรับแนวทางในการป้องกันโรคผลเน่าเกษตรกรควรหมั่นตรวจผลทุเรียนในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ ให้เกษตรกรตัดผลทุเรียนที่เป็นโรคและเก็บผลทุเรียนเน่าที่ร่วงหล่นใต้ต้นนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดปริมาณเชื้อสะสมในแปลง หลีกเลี่ยงการนำเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติ และควรทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรเมื่อใช้กับต้นที่เป็นโรคก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ทุกครั้ง อีกทั้งโรคผลเน่าจะมีเชื้อสาเหตุโรคชนิดเดียวกับโรครากเน่าและโคนเน่า เกษตรกรควรทำการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าไปพร้อมกัน เพื่อให้การป้องกันกำจัดโรคได้ผลดียิ่งขึ้น

ส่วนแปลงปลูกที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผลเน่าสูง สืบเนื่องมาจากในแปลงมีต้นที่เป็นโรครากเน่าและโคนเน่ามาก รวมถึงมีฝนตกชุกหรือมีความชื้นในอากาศสูงในช่วงที่ทุเรียนใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต อาจส่งผลให้เชื้อสาเหตุโรคติดไปกับผลได้โดยยังไม่แสดงอาการของโรค ดังนั้น การเก็บเกี่ยวผลทุเรียนต้องระมัดระวังไม่ให้ผลสัมผัสกับพื้นดินโดยตรง ให้เกษตรกรปูพื้นดินด้วยวัสดุหรือกระสอบที่สะอาดเพื่อวางผลทุเรียนที่เก็บเกี่ยวแล้ว วิธีนี้จะช่วยลดโอกาสที่ผลจะสัมผัสกับพื้นดินที่มีเชื้อสาเหตุโรคได้ และให้ระมัดระวังการขนย้ายไม่ให้เกิดบาดแผลขึ้นกับผลทุเรียน

หากพบการระบาดของโรคผลเน่า ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม 1-2 ครั้ง ทุก 7-10 วัน และควรหยุดพ่นก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนอย่างน้อย 15 วัน


อ่านต่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
แจ้งเตือน
ศัตรูพืช
กรมวิชาการเกษตรเตือน "หนอนห่อใบงา" ระบาด

อากาศร้อน มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ในระยะนี้ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกงาเฝ้าระวังการระบาดของหนอนห่อใบงา มักพบการเริ่มเข้าทำลายของหนอนห่อใบงาในระยะตั้งแต่ต้นงาเริ่มงอกพ้นผิวดินจนถึงต้นงาอายุ 30 วัน หนอนห่อใบงาจะเข้าทำลายโดยการชักใยดึงใบงามาห่อตัวไว้แล้วกัดกินใบ ถ้าหนอนห่อใบงาเข้าทำลายตั้งแต่ต้นอ่อน ต้นงาจะตาย ทำให้ต้องปลูกซ่อมใหม่ เมื่อต้นงาโตขึ้น หนอนห่อใบงาจะเข้าทำลายบริเวณยอดอ่อน ดอก ใบ และฝัก ทำให้ผลผลิตงาเสียหาย 27-40%

หากพบการระบาดของหนอนห่อใบงา ให้เกษตรกรใช้กับดักแมลงชนิดไฟฟ้าดักผีเสื้อกลางคืน (ตัวเต็มวัยของหนอนห่อใบงา) ไม่ให้มาวางไข่ได้ เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตและตัดวงจรการระบาดของหนอนห่อใบงาในระยะนี้ ให้เกษตรกรผู้ปลูกงาหมั่นสังเกตเมื่อพบหนอนห่อใบงามากกว่า 2 ตัวต่อแถวปลูกงายาว 1 เมตร เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือพ่นเมื่อต้นงามีอายุ 5 วัน  20 วัน และ 40 วัน โดยพ่นติดต่อกัน 3 ครั้ง


อ่านต่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
แจ้งเตือน
โรคพืช
เตือนเกษตรกร ระวังโรคใบจุดขึ้นฉ่าย

โรคใบจุดขึ้นฉ่าย จากเชื้อรา Cercospora apii เป็นโรคที่พบได้เป็นประจำในขึ้นฉ่าย พบระบาดมากช่วงหน้าฝน ทำให้ใบมีอาการแผลจุดในระยะเริ่มต้น มีขนาดต่าง ๆ กัน และมีขอบสีเหลืองล้อมรอบ ต่อมาอาการลุกลามทำให้ใบแห้งตายและเน่าเสียได้ แนวทางการป้องกัน การจัดการแปลงไม่ให้มีความสะสมชื้นสูง ไม่ปลูกพืชหนาแน่นเกินไป มีรายงายการใข้สาร mancozeb, propineb สามารถช่วยลดความรุนแรงโรคได้


อ่านต่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563

ข่าวสาร

ข่าวสาร
อนุกรมวิธานพืช
วาสุกรีอุ้มผาง พืชชนิดใหม่ของโลกโดยนักพฤกษศาสตร์ เกษตร 
วาสุกรีอุ้มผาง (𝘝𝘪𝘰𝘭𝘢 𝘶𝘮𝘱𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦𝘯𝘴𝘪𝘴 S. Nansai, Srisanga & Suwanph.) พืชชนิดใหม่ของโลก จัดอยู่ในวงศ์หน้าแมว (Violaceae) ถูกค้นพบโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุลิสา นานใส, ดร. ปรัชญา ศรีสง่า, Prof. Dr. Trevor R. Hodkinson และ รศ.ดร. เฉลิมพล สุวรรณภักดี จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
อ่านต่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ข่าวสาร
ปุ๋ย
2 ปุ๋ยชีวภาพตัวท็อป ช่วยสลายฟอสฟอรัสในดิน เพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพผลผลิต ต้านโรค ทนแล้ง
กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพผลผลิตด้วย 2 ปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซาและละลายฟอสเฟต ตัวช่วยสลายฟอสฟอรัสธาตุอาหารสำคัญของพืชที่ถูกตรึงอยู่ในดินออกมาให้พืชใช้ประโยชน์อีกครั้ง ช่วยเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพผลผลิต แถมเป็นวัคซีนต้านโรครากเน่า ทนแล้ง ลดต้นทุนใช้ปุ๋ยเคมี สุดคุ้มใส่เพียงครั้งเดียวอยู่
อ่านต่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563
ข่าวสาร
ระบบการปลูกพืช
ระบบทำนาใหม่...ไร่ละสี่พัน กรมข้าวนำร่องสุพรรณบุรี
ปีนี้ชาวนามีความต้องการปลูกข้าว 60 ล้านไร่ และเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรต้องการมากที่สุด...เมล็ดพันธุ์ข้าวนิ่ม แต่มีปัญหาเมล็ดพันธุ์มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ กรมการข้าวจึงเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เลือก จ.สุพรรณบุรี เป็นพื้นที่นำร่องผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน “การผลิตข้าวให้มีค
อ่านต่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ
วัชพืช
สอบถามหน่อยครับ ในรูปนี้ใช่กระถินเทพาไหมครับ ขอบคุณครับ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 28 พฤษภาคม 2563
เนื่องจากภาพที่ส่งมาเป็นต้นอ่อน จึงยังชี้ชัดชนิดของวัชพืชได้ยาก จึงแนะนำให้เกษตรกรลองสังเกตอีกสักระยะ หากมีใบลักษณะอย่างในภาพประกอบด้านล่าง ก็จะเป็นกระถินเทพาค่ะ เพราะจะมีลักษณะเฉพาะตัวให้สามารถแยกชนิดได้ค่ะ
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563
ถาม-ตอบ
การเงิน/สินเชื่อ
สมุดเกษตรหายค่ะ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563
กรณีที่ไม่มีสมุดเล่มเขียว สามารถไปติตต่อขอรับได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่ท่านได้ลงทะเบียนเกษตรกรไว้ได้ค่ะ มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามโดยตรงที่ inbox Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ ได้ค่ะ
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563
ถาม-ตอบ
การสืบพันธุ์สัตว์
วัวเป็นสัดแล้วยังไม่ได้ผสม แต่น้ำเมือกยังออกมาเรื่อย ๆ 5 วันแล้วครับ ผมไม่สบายใจ ขอปรึกษาครับ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 26 พฤษภาคม 2563
ตอบ คุณประดิษฐ์ ได้สอบถามไปทาง อ.ชาญยุทธ แถมวัน สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แนะนำว่า โดยปกติอาการดังกล่าวจะหายเองไม่เกิน 1 สัปดาห์ ถ้าเกิน 1 สัปดาห์แล้วลักษณะเมือกเป็นสีขาวขุ่น ๆ ให้สันนิษฐานว่า มดลูกอักเสบ
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 26 พฤษภาคม 2563

คลังความรู้

แหล่งความรู้อื่นๆ
สารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่ สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2562 (e-Books)
เอกสารเผยแพร่ สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2562 จัดทำโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลครบทุกด้านในการทำการเกษตรทั้ง พืช สัตว์ ประมง ป่าไม้ ภูมิอากาศ ชลประทาน ที่ดิน การนำเข้า ส่งออก
โพสต์เมื่อ 2 เมษายน 2563
แหล่งความรู้อื่นๆ
สารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่ สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2562 (ไฟล์ PDF)
เอกสารเผยแพร่ สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2562 จัดทำโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลครบทุกด้านในการทำการเกษตรทั้ง พืช สัตว์ ประมง ป่าไม้ ภูมิอากาศ ชลประทาน ที่ดิน การนำเข้า ส่งออก
โพสต์เมื่อ 2 เมษายน 2563
แหล่งความรู้อื่นๆ
สารสนเทศ
การแปรรูปอาหาร
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกิจการผลิตปลาร้าและปลาร้าแปรรูป จังหวัดขอนแก่น
โปรแกรมพัฒนาคุณภาพปลาร้า ช่วยชาวอีสานลดต้นทุนการผลิต ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย มีมูลค่าจำหน่ายสูง สร้างโอกาสทางธุรกิจ อีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องรายได้และฐานะความเป็นอยู่ของคนในประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง จัดทำโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โพสต์เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู