ติดต่อ

จัดทำโดย

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 345, 346 โทรสาร 0-2940-6688 อีเมล kulibagkc@gmail.com

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู