แหล่งความรู้อื่นๆทุกหมวดหมู่

 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  กระบวนทรรศน์ใหม่ในการผลิตสัตว์
  ปัจจัยภายในทีสําคัญต่อการผลิตสัตว์ประกอบไปด้วยพันธุกรรมและการจัดการทางด้านพันธุกรรมการจัดการทางด้านโภชนาการ การจัดการสภาพแวดล้อม การจัดการเลี้ยงดู และการจัดการสุขภาพสัตว์ ปัจจัยภายในเหล่านี้เป็นปัจจัยที สําคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการผลิตสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ
  โพสต์เมื่อ 8 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
  ระบบการผลิต การวางแผน และการจัดการในการผลิตสุกรในแต่ละขั้นตอนของวงจรการผลิต ตั้งแต่การ จัดการด้านปัจจัยการผลิตจนกระทั่งการจัดการผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ (Quality standard in aquaculture certification system)
  ปัจจุบันนี้ระบบการรับรองมาตรฐาน เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ผลิตสินค้าจำเป็นจะต้องกำหนดไว้ในข้อเสนอเมื่อต้องการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า การรับรองมาตรฐานจึงเปรียบเสมือนการรับประกันคุณภาพสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจำหน่าย และมาตรฐานที่ว่านี้มีอยู่มากมายหลายระดับตั้งแต่ระดับต่ำที่ผู้บริโภคแทบจะเชื่อถือได้ยาก จนถึงระดับสูงที่ผู้บริโภคทั่วโลกยอมรับ ทั้งนี้ความสำเร็จของการควบคุมมาตรฐานขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมดูแลให้การรับรองมาตรฐานการผลิตและผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเป็นหลักสำคัญ
  โพสต์เมื่อ 3 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  อาหารปลาสวยงาม (Food for aquarium fish)
  อาหารเป็นปัจจัยหลักของสิ่งมีชีวิต คนและสัตว์ทุกชนิดมีความต้องการอาหารเพื่อการบริโภคในชีวิตประจำวัน โดยอาหารที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับชนิดของสัตว์ จะช่วยให้สัตว์นั้นมีการเจริญเติบโตตามธรรมชาติได้ดี
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ความรู้ด้านอาหารสัตว์
  พืชอาหารสัตว์ใช้ในประเทศ, พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง, ประวัติการนำเข้าพันธุ์พืชอาหารสัตว์
  โพสต์เมื่อ 5 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เชิงปฏิบัติ
  เกษตรกรจะได้เข้าใจที่มาของสัตว์พันธุ์ต่างๆ และเลือกใช้สัตว์พันธุ์ได้ถูกต้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  หลักและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
  ในการผลิตสัตว์ การคัดเลือกสัตว์พ่อ-แม่พันธุ์เพื่อจับคู่ผสมพันธุ์ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการได้มาซึ่งสัตว์รุ่นลูกที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ดีกว่าสัตว์รุ่นพ่อ-แม่ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านการผสมเทียมได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการขยายพันธุ์สัตว์ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์จำนวนมากได้รับการผลิตเพื่อเสนอให้เกษตรกรได้มีโอกาสเลือกใช้อย่างมากมาย
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว์หลังการฆ่า
  สัตว์หลังการฆ่า มีปริมาณออกซิเจนที่หล่อเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อจะค่อยๆ ลดลง จนหมดไปในที่สุด แต่เซลล์ยังคงมีชีวิตและพยายามที่จะคงความมีชีวิตไว้ด้วยกระบวนการเมแทบอลิซึมแบบไม่ใช้ออกซิเจน ทำให้เนื้อสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกระบวนการทางชีวเคมีของสัตว์เองและจากจุลินทรีย์ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเนื้อสัตว์หลังจากการฆ่า
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การเจริญเติบโตของสัตว์
  ไซโกตที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์จะต้องมีกระบวนการเจริญเติบโต เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์ กระบวนการดังกล่าวต้องถูกต้องแม่นยำ มิฉะนั้นจะทำให้ร่างกายผิดปกติได้ เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นต้น
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  กายวิภาคของระบบสืบพันธุ์โคเพศเมีย (Anatomy of the cow reproductive system)
  ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคระบบสืบพันธุ์ของแม่โค ตำแหน่งที่ตั้ง รูปร่างลักษณะ และองค์ประกอบ จะทำให้เกิดความคุ้นเคยและเข้าใจ และนำไปสู่ความสำเร็จของการปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยาการสืบพันธุ์ต่อไป อวัยวะสืบพันธุ์ของแม่โคที่สำคัญ
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
  อนุกรมวิธาน เป็นวิชาการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ทั้งที่ยังมีชีวิตและที่สูญพันธุ์ไปแล้ว ออกเป็นลำดับชั้น
  โพสต์เมื่อ 13 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  อนุกรมวิธานของสัตว์
  วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นหมวดหมู่ (classification) การตรวจสอบหาชื่อวิทยาศาสตร์ (identification) และการกำหนดชื่อวิทยาศาสตร์ (nomenclature)
  โพสต์เมื่อ 8 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การรักษาสัตว์ป่วย
  การรักษาตามอาการเพื่อป้องกันการแทรกซ้อนและให้สัตว์ไปสู่สภาพฟื้นจากโรคเพื่อให้สัตว์ป่วยผ่านระยะที่มีศักยภาพแพร่เชื้อได้สูงสุดไปสู่ระยะฟื้นตัวโดยเร็วที่สุด
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ศัตรูของปลาและวิธีกำจัด
  ปลาก็เป็นพวกหนึ่งที่ต้องสู้เอาชีวิตรอดเยี่ยงเดียวกับสัตว์อื่นๆ แต่ปลาที่เลี้ยงในบ่อจะเป็นปลาที่มีธรรมชาติไม่เก่งกาจในการต่อสู้นักแต่มี ศัตรูและภัยธรรมชาติ เป็นเหตุที่ทำให้ตายหรือโตช้ามากมาย ดังนั้น ผู้เลี้ยงจึงควรป้องกันและกำจัดศัตรูให้ด้วย เมื่อมีโรคพยาธิก็รักษาพยาบาลเพื่อปลาจะได้มีอัตราการรอดตายสูง เจริญเติบโตได้ดี และสืบพันธุ์เพิ่มลูกหลานให้มากยิ่งขึ้น
  โพสต์เมื่อ 10 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  โรคกวาง
  ในบทความนี้ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นที่บอกถึงโรคที่สำคัญในกวาง สาเหตุของการเกิดโรค อาการ การรักษาและการควบคุมป้องกันโรค
  โพสต์เมื่อ 22 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  โรคปลาเลี้ยงในตู้
  โรคที่สำคัญของปลาเลี้ยงในตู้ที่พบได้บ่อยๆ คือ โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและปรสิตแต่ก็อาจเกิดจากเชื้อรา และเชื้อไวรัสได้เช่นกัน
  โพสต์เมื่อ 6 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ปัญหาชาวประมงพื้นบ้าน และแนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาว ๒,๖๐๐ กม. ประมาณ ๑,๗๐๐ (ร้อยละ ๖๕) อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ สำมะโนประมงปี ๒๕๔๓ ระบุว่ามีชุมชนชาวประมงทั่วประเทศ ๓,๗๙๗ ชุมชน มีครัวเรือนที่ทำประมง อย่างเดียว ๕๖,๘๕๙ ครัวเรือน (ประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ คน) มีเรือประมง ๕๘,๐๐๑ ลำ ชาวประมงพาณิชย์หรือชาวประมงขนาดใหญ่มีประมาณร้อยละ ๑๐ ของชาวประมงทั้งหมด ที่เหลือเป็นชาวประมงขนาดเล็กหรือ ชาวประมงพื้นบ้าน
  โพสต์เมื่อ ไม่กี่วินาที
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ทำไมต้องปฎิรูปพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
  ปัญหาสำคัญของทะเลไทยและชาวประมงพื้นบ้านคือ การลดลงอย่างรวดเร็วของสัตว์น้ำ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ง และเครื่องมือประมงพื้นบ้านถูกทำลาย โดยเรือที่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมายทำการ ประมงในเขตหวงห้าม ปัญหาทั้ง ๓ มีอาการของปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่หรือจังหวัด ปัญหาได้รุกคืบไปสู่การประมงผิดกฎหมายในคลองและแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับทะเล ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมานานโดยทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นต้นมา การแก้ไขปัญหาสามารถดำเนินการได้เฉพาะพื้นที่และเป็นการชั่วคราว
  โพสต์เมื่อ 25 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  เทคนิคการเลี้ยงหม่อนไหม
  เกษตรกรไทยทำการประกอบอาชีพการเลี้ยงไหมมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะการเลี้ยงแบบพื้นบ้าน มีการถ่ายทอดวิชาความรู้เทคนิคต่างๆ สืบเนื่องต่อมาจากบรรพบุรุษ ต่อมาผลิตไหมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สินค้าเกษตรกรชนิดหนึ่งในเชิงเศรษฐกิจ การเลี้ยงไหมในระบบดั้งเดิมจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของพันธุ์ไหมเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไหมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  โพสต์เมื่อ 4 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การเพาะเลี้ยงปลากัด (Siamese Fighting Fish)
  ปลากัดปลาสวยงามที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมานานแล้ว เนื่องจากเป็นปลาสวยงามที่นอกจากจะมีสีสันสดเข้มสวยงามสะดุดตามากแล้ว ยังเป็นปลาที่จัดว่าเป็นยอดนักสู้ตัวฉกาจอย่างยิ่ง
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การเพาะเลี้ยงปลาทอง
  ปลาทองหรือปลาเงินปลาทอง มีชื่อสามัญว่า Goldfish เป็นปลาสวยงามน้ำจืดที่นิยมเลี้ยงมานานแล้ว จัดเป็นปลาที่ติดตลาด คือเป็นปลาที่มีจำหน่ายในร้านขายปลาสวยงามทุกร้านและสามารถขายได้ราคาดีตลอดปี
  โพสต์เมื่อ 6 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การเพาะเลี้ยงกวาง
  การเพาะเลี้ยงกวางสามารถนำไปขาย รายได้ส่วนใหญ่ได้จากการจำหน่ายเนื้อกวางสูงถึง 90% เขากวาง 6% และกวางมีชีวิต 4%
  โพสต์เมื่อ 17 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การเลี้ยงเป็ด
  การเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
  ปัจจุบันไก่พื้นบ้านได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นมาก เป็นเพราะไก่พื้นบ้านมี เนื้อ รสชาติอร่อยและเนื้อแน่น เป็นที่ถูกปากของผู้บริโภคทั่วไป
  โพสต์เมื่อ 20 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การเลี้ยงนกกระจอกเทศ
  พันธุ์ของนกกระจอกเทศ ผลผลิตที่ได้จากนกกระจอกเทศ
  โพสต์เมื่อ 24 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การเลี้ยงห่าน
  พันธุ์ห่าน ประโยชน์ของการเลี้ยงห่าน โรงเรือนสำหรับเลี้ยงห่าน การฟักไข่ห่าน การส่องไข่ห่าน
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การเลี้ยงแกะ
  การเลี้ยงแกะ เป้าหมายการเลี้ยงแกะ พันธุ์แกะที่กรมปศุสัตว์ส่งเสริม
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การเลี้ยงปลาดุก
  การเลี้ยงปลาดุกนั้นนอกจากจะเลี้ยงตามบ่อธรรมชาติที่เรารู้จักกันแล้วยังมีวิธีการเลี้ยงปลาดุกที่หลากหลาย อย่างเช่น การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก, การเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูน, การเลี้ยงปลาดุกในโอ่ง, การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย, การเลี้ยงปลาดุกอุย, การเลี้ยงปลาดุกรัสเซีย, การเลี้ยงปลาดุกนา เป็นต้น
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การเลี้ยงกระบือ
  กระบือนับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสำคัญต่อระดับเกษตรกรรายย่อย ในชนบทอยู่ตลอดมาโดยนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิตการเกษตรที่มีการเพาะ ปลูกเป็นรายได้หลัก นานมาแล้วที่กระบือถูกใช้เป็นแหล่งแรงงานในการเกษตร การใช้มูลเป็นปุ๋ยและเมื่อมีความจำเป็นก็สามารถขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การเลี้ยงผึ้ง
  อุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งเป็นของใหม่ในประเทศไทย ดังนั้นผู้เลี้ยงผึ้ง จะต้องพยายามสนใจและทำความเข้าใจในเรื่องสารเคมีที่เป็นพิษต่อผึ้ง เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขให้ทันท่วงที อย่างไรก็ดี อันตรายจากสารเคมีที่มีพิษต่อผึ้งในประเทศไทยยังมีปัญหาน้อยมากเมื่อเทียบกับในต่างประเทศ
  โพสต์เมื่อ 3 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การเลี้ยงสุกร
  ความต้องการพื้นฐานของการเริ่มต้นเลี้ยงสุกร
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  เทคนิควิธีการเลี้ยงเต่าบก
  ความนิยมในการเลี้ยงเต่าบกในบ้านเราเริ่มมีมากขึ้นกว่าสมัยก่อนมาก เต่าบกนั้นนอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังมีอุปนิสัยที่น่ารัก กินง่ายอยู่ง่าย รักสงบแถมยังมีอายุที่ยืนยาวอีกด้วย
  โพสต์เมื่อ 5 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  คอกโคขุน
  ฟาร์มที่เลี้ยงโคขุนเพื่อส่งตลาดเองควรแยกคอกโคขุนให้ห่างจากบริเวณอื่นเพราะจะมีของเสียขับถ่าย ออกมามาก สถานที่ก่อสร้างควรเป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วมขัง การระบายน้ำสะดวก มีการวางท่อหรือร่องเพื่อระบาย น้ำออกจากคอกได้ดี
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การอนุรักษ์ดิน น้ำ และทรัพยากร
  อนุรักษ์ หมายถึง รักษาและใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและนานที่สุด ดิน น้ำ และทรัพยากรก็เช่นกัน ควรอนุรักษ์ไว้ และปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง
  โพสต์เมื่อ 3 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  พลังงาน การควบคุม และการใช้ประโยชน์
  ความสามารถที่จะทำงานได้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมเรียกว่า พลังงาน เช่น ความร้อน เผาโลหะร้อน โลหะยืดออกไปดันหรือกด สิ่งของบางอย่างให้แตกหักได้ นี่เรียกว่า ความร้อนทำงาน โดยตรง ความร้อนเผาน้ำกลายเป็นไอ ไอน้ำมีแรงไปดันลูกสูบรถจักร ดันเครื่องกังหันให้ทำงาน ความร้อนจึงได้ชื่อว่า พลังงานความร้อน หมายถึงพลังงานที่เป็นรูปความร้อน
  โพสต์เมื่อ 13 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานหมุนเวียน
  พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานใดๆ ที่ใช้ทดแทนพลังงานหลัก (น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังงานนิวเคลียร์ พลังน้ำ) พลังงานทดแทนที่ทั่วโลกนิยมใช้ปัจจุบัน เช่น พลังงานชีวภาพ ลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
  โพสต์เมื่อ ไม่กี่วินาที
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  โครงการแก้มลิง แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำไม่พอใช้ตลอดปี
  แก้มลิง เป็นการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับพื้นที่หน่วงน้ำ (detention basin) เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ปัจจุบันมีพื้นที่แก้มลิงขนาดใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพ เหนือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยกำหนดในผังการใช้ที่ดินเป็นพื้นที่เขียวลาย ไม่เหมาะกับการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีแก้มลิงเล็กใหญ่กระจายอยู่ทั่ว กรุงเทพ กว่า 20 จุด
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การระบายน้ำ (DRAINAGE)
  การระบายน้ำ (DRAINAGE) หมายถึง การกำจัดน้ำส่วนเกินที่ไม่ต้องการออกจากพื้นที่ เพื่อให้พื้นที่นั้นมีสภาพที่เหมาะต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การศึกษาเกี่ยวกับดิน
  มนุษย์เริ่มสนใจและศึกษาดินโดยคิดว่า ดินเป็นแหล่งของธาตุอาหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจริญเติบโตของพืชกันมาเป็นเวลานานแล้ว เริ่มจากในทวีปยุโรป ตั้งแต่สมัยอริสโตเติล เมื่อประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาภายหลัง จึงเกิดแนวความคิดในการมองดินเป็นวัสดุตามธรรมชาติที่แตกต่างไปจากวัสดุชนิดอื่นๆ และได้มีการศึกษาดินกันอย่างจริงจังในเชิงวิทยาศาสตร์
  โพสต์เมื่อ 6 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การสำรวจดิน (soil survey)
  การใช้วิธีการศึกษาทางสนาม และข้อสนเทศจากแหล่งต่างๆ มาประมวลเข้าด้วยกันเพื่อ แจกแจง ให้คำจำกัดความ และจำแนกชนิดต่างๆ ของดินในบริเวณใดบริเวณหนึ่งและแบ่งขอบเขตของบริเวณที่ดินแตกต่างกันออกเป็นหน่วยดิน ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยเดี่ยว หรือหน่วยผสมบนแผนที่ดิน และแปลความหมายข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้จากการสำรวจ เพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์ และการสำรวจดินที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยแผนที่ดิน และรายงานการสำรวจดินที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ลักษณะของดิน และการแปลความหมายหน่วยพื้นที่ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ดิน
  โพสต์เมื่อ 19 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การสำรวจดิน...คืออะไร?
  การสำรวจดิน คือ การสำรวจหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของดิน ตลอดจนสภาพแวดล้อม โดยวิธีการทางสนาม และการวิเคราะห์ข้อมูลในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ทราบถึงความคล้ายคลึง และความแตกต่างของดินในแต่ละพื้นที่ แล้วนำมาบันทึกในรูปของแผนที่และรายงาน
  โพสต์เมื่อ 18 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ความรู้ทั่วไปในการเจาะสำรวจชั้นดิน นายยงยุทธ ศรีเมฆารัต
  ดินแรกเริ่มกำเนิดจากหินด้วย Mechanical & Chemical Weathering ตามกาลเวลา และภูมิอากาศเป็นตัวทำลายให้หินแตกสลาย ผุกร่อน กลายเป็นขนาดเม็ดต่างๆ ตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียดดิน คำนี้ในความหมายทางด้านวิศวกรรม หรือเกษตรกรรม หมายถึง วัสดุธรรมชาติรวมตัวกันอยู่ด้วยขนาดเม็ดต่างๆ กัน ไม่มีเชื้อประสานที่ทำให้เกาะติดเป็นลักษณะของก้อนหิน ทางเกษตรกรรม สนใจดินในแง่ของการเป็นวัสดุธรรมชาติที่ใช้ปลูกพืช ส่วนด้านวิศวกรรมสนใจในคุณสมบัติที่สามารถรับน้ำหนักของอาคาร คุณสมบัติของดินเปลี่ยนแปลงตามขนาดเม็ดที่รวมกันอยู่ ความชื้น (Moisture Content) ระดับความลึกจากผิวดิน และแหล่งกำเนิด
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การจำแนกดิน (Soil classification)
  การจำแนกดินเป็นการแบ่งแยกดินออกเป็นหมวดหมู่อย่างมีระบบ โดยใช้ลักษณะและสมบัติของดิน(soil properties rcharacters)เป็นตัวจำแนกดินให้เข้าสู่หมวดหมู่ที่เหมาะสม
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  สมบัติทางเคมีของดิน
  สมบัติทางเคมีที่สำคัญของดิน ได้แก่ 1. สภาพกรด-ด่าง 2. ความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน และ 3. ความเค็มของดิน แมลงต่างๆ
  โพสต์เมื่อ 20 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  สิ่งมีชีวิตในดิน
  ดินเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด มีทั้งขนาดใหญ่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ไปจนถึงขนาดเล็กมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงส่องดูจึงจะมองเห็น สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีทั้งชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช และก่อให้โทษต่างๆ เช่น ทำให้เกิดโรคต่างๆ หรือทำให้ปุ๋ยไนโตรเจนกลายเป็นแก๊ส เป็นต้น
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน (SOIL FERTILITY)
  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน บอกได้โดยปริมาณของธาตุอาหารหลักที่ประกอบอยู่ในดิน เช่น ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) เป็นธาตุหลักที่มีความสำคัญที่สุดที่พืชต้องการในปริมาณมากสำหรับการเจริญเติบโตที่เหมาะสมแต่ละชั้นดินสามารถทดสอบปริมาณธาตุทั้งสามที่มีอยู่ ผลของการวัดช่วยในการกำหนดความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกพืช
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  คําแนะนําการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอย่างยั่งยืน
  ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญที่สุดชนิดหนึ่งเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตอาหารสําหรับมนุษย์และสัตว์ ต่างๆ ที่อาศัยบนโลกนี้ดินในประเทศไทยมีสมบัติแตกต่างกันออกไปตามวัตถุต้นกําเนิดดิน
  โพสต์เมื่อ 7 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  แนะวิธีการปรับปรุง บํารุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช
  คําแนะนําการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอย่างยั่งยืน เนื่องจาก ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญในการพัฒนาการเกษตรไม่น้อยไปกว่า น้ำ อากาศ แร่ธาตุต่างๆ และ อินทรียวัตถุผิวหน้าดินจากอดีต จนถึงปัจจุบัน ดินมีความเสื่อมโทรมลงตามธรรมชาติอย่างช้าๆ แต่นับว่าที่ประชากรเพิ่มขึ้น การใช้ทรัพยากรดินมีสูงขึ้น มีการขยายพื้นที่เพาะปลูก ทำให้ความสมดุลย์ของธรรมชาติถูกทำลายไป โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
  โพสต์เมื่อ 24 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  คุกกี้กระต่าย
  คุกกี้กระต่ายมีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูง ทั้งโปรตีน พลังงาน แร่ธาตุ วิตามิน และเยื่อใย เหมาะสำหรับกระต่ายทุกวัย ให้กระต่ายกินเป็นอาหารเสริม
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  สารพิษในอาหารสัตว์
  สารพิษในอาหารสัตว์ แบ่งได้เป็น 2 พวก คือ สารพิษที่เกิดในพืชโดยธรรมชาติและ สารพิษที่เกิดจากสาเหตุภายนอก
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  วัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับโคเนื้อ - โคนม
  ในการผสมอาหารข้นสำหรับโค การเลือกใช้วัตถุดิบมาประกอบ สูตรอาหารเป็นปัญหาสำคัญที่สุด ในบ้านเรามีแหล่งวัตถุดิบอาหารโคมากมายให้เลือกใช้ และวัตถุดิบแต่ละชนิดจากแหล่งต่างๆ จะมีคุณสมบัติ คุณภาพ และราคาที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบสูตรอาหารเองต้องเข้าใจ และมีความรู้เรื่องวัตถุดิบอย่างท่องแท้ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และราคาถูกในการผลิตอาหารข้นที่มีคุณภาพ สำหรับโค เพื่อใช้เสริมอาหารหยาบซึ่งเป็นอาหารหลักของโค
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคลเซียมสูงจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อสุขภาพกระดูกที่แข็งแรง
  องค์ประกอบของก้างปลาและเกล็ดปลาจะพบว่ามีแคลเซียมสูง เนื่องจากแคลเซียมฟอสเฟตเป็นแร่ธาตุหลักของกระดูกและฟัน หากเรารับประทานแคลเซียมไม่เพียงพอเป็นระยะเวลานานๆ อาจทำให้ภาวะกระดูกบางที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุรุนแรงขึ้น จนอาจเกิดการแตกหักของกระดูก
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  บรรจุภัณฑ์พลาสติก
  ในปัจจุบันนี้มีพลาสติกที่กันอยู่เป็นร้อยๆ จำพวก และแต่ละจำพวกยังอาจแยกตามน้ำหนักโมเลกุลและความหนาแน่น ตัวอย่างพลาสติก PE (Polyethylene) สามารถแยกได้ตั้งแต่ LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) , LDPE (Low Density Polyethylene) , MDPE (Medium Density Polyethylene) และ HDPE (High Density Polyethylene) พลาสติกแต่ละประเภทยังสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติโดยการทำปฏิกิริยากับพลาสติกอีกตัวทำให้เกิดพลาสติกใหม่เกิดขึ้น นอกจากนี้กระบวนการผลิตที่แตกต่างกันจะได้พลาสติกที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
  โพสต์เมื่อ 9 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน
  ประเด็นท้าทายต่อการพัฒนาภาคเกษตร แผนพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ประเทศ แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนในระยะต่อไป
  โพสต์เมื่อ 18 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ภาพรวมของกฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรดินและที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการน้ำ กฎหมายเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
  ประโยชน์และความสําคัญเกี่ยวกับกฎหมายกฎหมายที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ กฎหมายเกี่ยวกับการชลประทาน พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พระราชบัญญัติกักกันพืช พระราชบัญญัติกักกันสัตว์ นิติกรรมและสัญญาต่างๆ การจัดการหนี้และการชําระหนี้
  โพสต์เมื่อ 1 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ทฤษฎีใหม่: แนวทางการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
  "ทฤษฎีใหม่" ให้ดำเนินการในพื้นที่ทำกินที่มีขนาดเล็ก ประมาณ15ไร่ ด้วยวิธีการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาอย่างเหมาะสม ด้วยการจัดสรรการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยให้มีการจัดสร้างแหล่งน้ำในที่ดินสำหรับการทำการเกษตรแบบผสมผสานอย่างได้ผล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ให้มีรายได้ใว้ใช้จ่ายและมีอาหารใว้บริโภคตลอดปี
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  แรงงานในงานเกษตรกรรม
  การจ้าง วันหยุดพักผ่อน การลาป่วย สวัสดิการ
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตร
  ความหมาย ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ช่วยให้เกิดอุตสาหกรรมทางการเกษตร
  โพสต์เมื่อ 7 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ผลผลิตอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย
  อุตสาหกรรมการเกษตรก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่คนไทยให้ความสำคัญอยู่ไม่ใช่น้อย และแบ่งผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยนั้นก็สามารถแยกย่อยๆ ออกได้เป็น 3 ประเภท-อาหาร กึ่งอาหาร และไม่ใช่อาหาร
  โพสต์เมื่อ 4 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  อุตสาหกรรมอาหาร
  อุตสาหกรรมที่นำผลิตผลจากภาคเกษตร ได้แก่ผลิตผลจากพืช ปศุสัตว์ และ ประมง มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหาร โดยอาศัยเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร
  โพสต์เมื่อ 19 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
  ประวัติ โครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  สหกรณ์การเกษตร
  ลักษณะ วัตถุประสงค์ ตัวอย่างสหกรณ์การเกษตรที่ประสบความสำเร็จ การดำเนินงานของสหกรณ์ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสหกรณ์
  โพสต์เมื่อ 20 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  โครงการพัฒนาเกษตรในชนบท
  โครงการส่วนพระองค์ โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรในชนบท ตัวอย่างโครงการ
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภาคการเกษตรและผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของไทย
  ประเด็นสำคัญ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงผลกระทบ ผลการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  โพสต์เมื่อ 12 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ปัจจัยที่มีผลต่อระบบการตลาดสินค้าเกษตร
  การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิต ลักษณะการผลิต และการจำหน่ายของเกษตรกร ลักษณะพิเศษของตลาดสินค้าบางชนิด การเปลี่ยนแปลงของระบบตลาด การแทรกแซงของรัฐบาล
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การตลาดเกษตร
  การตลาดและวิธีกำหนดราคา ลักษณะของตลาดและพ่อค้า รัฐกับการตลาดเกษตร เกษตรกรกับการตลาด
  โพสต์เมื่อ 13 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ระบบตลาดสินค้าเกษตร
  ภาพรวมทั้งระบบ เป็นการมองทีละขั้นตอน จนครบทั้งระบบว่า ในการทำหน้าที่นำสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค ประกอบด้วยกิจกรรมหลักอะไรบ้าง
  โพสต์เมื่อ 18 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ความสำคัญของการสร้าง มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
  การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร วิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ระบบสนับสนุน แนวคิดการสร้างรายได้ขยายโอกาส
  โพสต์เมื่อ 6 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2557
  สินค้าเกษตรและอาหาร, สินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก การนำเข้า, สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย, การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย, การนำ เข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย, การส่งออก การนำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยกับภูมิภาคอาเซียน, การส่งออก การนำเข้าปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรของไทย
  โพสต์เมื่อ 17 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรต่างประเทศ, WTO, FTA
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  สินค้าเกษตรไทยในอาเซียน
  ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ยางพารา ผลไม้ จำพวก ลำไยสด
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  คู่มือประชาชน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  สินค้าเกษตร: ข้าว, ยาง, ไม้ดอกไม้ประดับ
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  สถานการณ์สินค้าเกษตรไทยในอาเซียน
  Positioning ของภาคเกษตร, แนวทางการเตรียมความพร้อมและการดำเนินงาน, การสนับสนุนและเยียวยาเกษตรกร
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2558
  ข้อมูลสถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศจึงมีความสําคัญในการนําไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และวางแผนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การรักษาตลาดส่งออกเดิม และการขยายโอกาสทางการค้าไปสู่ตลาดใหม่รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการค้าของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก
  โพสต์เมื่อ 16 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การค้าภายในประเทศ
  การยกระดับราคาสินค้าเกษตร, การเพิ่มมูลค่าสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) , การรักษาความเป็นธรรมทางการค้า และการคุ้มครองผู้บริโภค, การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันภัย
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ภาพรวมสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ไทย 2559
  การผลิตเกษตรอินทรีย์ไทย, ตลาดเกษตรอินทรีย์ไทย
  โพสต์เมื่อ 4 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  หลักการผลิตพืชผักอินทรีย์
  หลักการผลิต ขั้นตอนการเตรียมแปลง
  โพสต์เมื่อ 6 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  หลักการปลูกพืชผัก
  ความสำคัญ การจำแนกพืชผัก การจัดการดินและการเตรียมแปลงปลูกพืชผัก การให้ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว
  โพสต์เมื่อ 19 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  วิชาหลักการกสิกรรม
  เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงประวัติการกสิกรรมของมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณเป็นต้นมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการกสิกรรมที่เป็นมาในอดีตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเปรียบเทียบให้เห็นในส่วนที่เกิดขึ้นในส่วนอื่นๆ ของโลกและที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย ทั้งจากสภาพธรรมชาติและเศรษฐสังคมของมนุษย์ในแต่ละส่วนของโลก กำเนิดของวิทยาการและเทคโนโลยีทางการกสิกรรม ผลของการพัฒนาทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคตที่มีแนวโน้มว่าการกสิกรรมในศตวรรษที่ 21
  โพสต์เมื่อ 4 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  9 หลักวิชาการ เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตพืช
  การเสนอหลักวิชาการและให้ข้อคิด เกี่ยวกับเรื่องการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดัดแปลง องค์ความรู้ต่างๆ มาทำการปฏิบัติในการปลูกพืชที่ให้เหมาะสมกับตนเองได้
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การขยายพันธุ์พืช
  ความหมาย การขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศ การขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  โพสต์เมื่อ 15 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การขยายพันธุ์น้อยหน่า
  1.ใช้เมล็ด-เพาะเมล็ดลงในสวน (ประหยัดแรงงาน), เพาะเมล็ดในภาชนะ (ที่นิยมกันมาก คือ เพาะในถุงพลาสติก) และ 2.การต่อกิ่ง-ต่อกิ่งแบบเสียบข้าง, ต่อกิ่งแบบเสียบเปลือก
  โพสต์เมื่อ ไม่กี่วินาที
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การขยายพันธุ์พืช
  การขยายพันธุ์มี 2 แบบ-การขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด ( Sexual Reproduction), การขยายพันธุ์โดยใช้สวนต่าง ๆ ของพืช (Asexual Reproduction)
  โพสต์เมื่อ 13 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การขยายพันธุ์พืช
  วิธีการที่นิยมปฏิบัติโดยทั่วไป ได้แก่ การตอนกิ่ง, การทาบกิ่ง, การติดตา, การเสียบยอด, การตัดชำ
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การขยายพันธุ์และวิธีการปลูกองุ่น
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองุ่น การขยายพันธุ์และวิธีการปลูกองุ่น การบำรุงรักษา โรคศัตรูและการป้องกันรักษา การเลี้ยงเถาองุ่น การตัดแต่ง และการเก็บผลองุ่น
  โพสต์เมื่อ 1 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การเลือกเมล็ดพันธุ์ผัก
  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดี การทดสอบความงอกของเมล็ดผัก ข้อควรระวัง
  โพสต์เมื่อ 3 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ คือการส่งต่อมรดกชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
  ความสำคัญของการเก็บเมล็ดพันธุ์ และความมั่นคงทางอาหาร, เมล็ดพันธุ์ มรดกแห่งชีวิต ไม่ควรเป็นลิขสิทธิ์ของอุตสาหกรรม
  โพสต์เมื่อ 22 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  องค์ความรู้เรื่องข้าว
  การจัดการดินและปุ๋ยในนาข้าว
  โพสต์เมื่อ 10 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การจัดการดินและปุ๋ยในนาข้าว ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปุ๋ย
  ปุ๋ยมีอยู่มากมายหลายชนิด เพื่อเข้าใจง่าย ในที่นี้จะขอแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ
  โพสต์เมื่อ 22 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  คำแนะนำการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
  เราจะต้องคำนึงถึงสภาพของแต่ละภูมิภาคแบ่งเป็น ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก
  โพสต์เมื่อ 16 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  หลักการใช้ปุ๋ยเคมีให้ได้ผลดี
  ชนิดของปุ๋ยที่ใช้ถูกต้อง, ใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม, ใส่ปุ๋ยให้พืชขณะที่พืชต้องการ, ใส่ปุ๋ยให้พืชตรงจุดที่พืชสามารถดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและเร็วที่สุด
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
  ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยชีวภาพ, ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
  โพสต์เมื่อ 25 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ข้อดีและข้อจํากัดของปุ๋ยอินทรีย์
  ข้อดีและข้อจํากัดของปุ๋ยอินทรีย์
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ปุ๋ยเคมีใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ดีที่สุด
  ข้อได้เปรียบของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และ ข้อเสียเปรียบของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี
  โพสต์เมื่อ ไม่กี่วินาที
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
  ปุ๋ยอินทรีย์เคมี คืออะไร, สูตรของปุ๋ยอินทรีย์เคมี, ลักษณะทางกายภาพ, ข้อควรระวัง
  โพสต์เมื่อ 2 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
  งานวิจัยด้านพืชไร่ งานวิจัยพืชสวน งานวิจัยปศุสัตว์ งานวิจัยประมง งานวิจัยครัวเรือน งานวิจัยด้านอื่น
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การใช้ที่ดิน
  เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รายจังหวัด
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
  ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร, ราคาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรที่สำคัญในตลาดโลก, สรุปราคารายวันและเฉลี่ยรายเดือน, ราคา, นำเข้า-ส่งออก, สถานการณ์และแนวโน้ม, การใช้ที่ดิน, สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์, ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร, ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร, ปัจจัยการผลิต, ดัชนีราคาและผลผลิต, การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  รู้จัก สินเชื่อเพื่อการเกษตร
  เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะปานกลาง เงินกู้ระยะยาว จุดประสงค์ รายละเอียด
  โพสต์เมื่อ 12 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  website หลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  โพสต์เมื่อ 24 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  website หลัก ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและ สหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่หลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ การเกษตรและวางแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัด รวมทั้งติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการปฏิบัติการตามแผนงานและโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ซึ่งจะต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาดำเนินการศึกษาและจัดทำ โปรแกรมฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด โดยสำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดทำหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูลและประสานความร่วมมือหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่เป็น แหล่งข้อมูล ให้เป็นผู้นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและน่าเชื่อถือโดยดำเนินการภายใต้ "โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด"
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  เกษตรกรรมยั่งยืน
  รูปแบบของเกษตรกรรมยั่งยืนแบบต่างๆ อาทิเช่น เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เป็นต้น องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  Agri-Map
  Agri-Map เป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกพื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  แอพพลิแคชั่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  หน้าwebsite รวบรวม application ภายใต้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสกหรณ์
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  สถานการณ์ภัยพิบัติทางการเกษตร
  การรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ได้แก่ สถานการณ์อุทกภัย สถานการณ์ภัยแล้ง สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด และรายงานสถานการณ์ประจำวัน สภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ
  โพสต์เมื่อ 21 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การรายงานสถานการณ์น้ำ
  การสรุปสถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำท่าและผังน้ำในพื่น ที่ต่างๆ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขือน การพยากรณ์ปริมาณน้ำ เป็นต้น
  โพสต์เมื่อ 25 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ส.ป.ก.
  Application จัดทำขึ้นเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการให้บริการได้โดยมีฟังชั่นหลักดังนี้ ข่าว ส.ป.ก. การแจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนผู้ไร้ที่ดินทำกิน รายงานผลการจัดที่ดิน ตรวจสอบรายชื่อและสถานการณ์จัดที่ดิน ติดต่อ ส.ป.ก
  โพสต์เมื่อ 8 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  กดดูรู้ดิน
  Application เพื่อแสดงข้อมูลดิน แนวทางการจัดการดินปัญหาดิน นอกจากนี้ยังแสดงข้อมูลที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
  โพสต์เมื่อ 10 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  AG AGRI VOCAB
  AC AGRI VOCAB พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนรู้ศัพท์ พื้นฐานด้านการเกษตร โดยแบ่งเป็น 8 หมวดคำศัพท์ ได้แก่ คำศัพท์หมวดตัวเลข วันเดือนและฤดูกาล คำทักทาย และอื่นๆ การเกษตร ผัก สมุนไพร และเครื่องเทศ ผลไม้ พืชไร่ และไม้ยืนต้น และคำศัพท์หมวดสัตว์ทางการเกษตรใน 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา และภาษาบาฮาซา
  โพสต์เมื่อ 17 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  SmartAcc
  โปรแกรมบัญชีรายบุคคล “SmartAcc” เป็นแอพพลิเคชั่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรให้เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ใช้ในการบันทึกบัญชี ให้รู้รายรับ รายจ่าย และเล็งเห็นความสำคัญของการบึกทึกบัญชีสามารถสร้างวินัยทางการเงินและสนับสนุนการออมอย่างเป็นระบบ โปรแกรมบัญชีรายบุคคล “SmartAcc” เหมาะสำหรับยุคของการสื่อสารทางด้านสารสนเทศ บน เครือข่ายไร้สาย การใช้งานง่ายสะดวก รวดเร็วสามารถบันทึกข้อมูล ได้ตลอดเวลาผ่านอุปกรณ์ Smart Phone พร้อมทั้งการแสดงรายการในรูปแบบของกราฟที่ทันสมัย ดังนั้น ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ “รู้บันทึก รู้บัญชี รู้จักออม”
  โพสต์เมื่อ 7 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน
  Application รวบรวมสาระความรู้ ค้นหาผลิตภัณฑ์ ของผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  OAE Ag-Info
  แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเป็นประโยชน์ ในการวางแผนทำการเกษตรและการตัดสินใจ อาทิ ราคาสินค้าเกษตร ณ ตลาดกลางเป็นรายวัน ราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นา ปฏิทิน สินค้าเกษตร การติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาด การเตือนภัยและข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนนโยบายของรัฐ
  โพสต์เมื่อ 18 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  Coop Standard
  แอพพลิเคชั่นนี้เป็นแบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์ของกรม สงเสริมสหกรณ์ในแต่ละที่สหกรณ์สามารถประเมินสถานะของสหกรณ์ได้ด้วยตนเองตามแบบประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์แบบประเมินนีเป็นการตอบแบบสอบถามด้านผลการดำเนินการและกระบวนการจัดการสหกรณ์ จำนวน 137 ข้อ โดยระบบจะประมวลผลคะแนนกับเกรดให้แก่สหกรณ์หลังจากสหกรณ์ตอบแบบสอบถามสหกรณ์จะทราบผลการประเมินมาตรฐานสหรกรณ์ของตนเองว่าได้คะแนนและเกรดเท่าใด เพื่อทราบจุดแข็งจุดอ่อนของสหกรณ์เองและสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้เข็มแข็ง
  โพสต์เมื่อ 14 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  Feed
  โปรแกรมประยุกต์การคำนวณปริมาณการให้อาหารกุ้งขาว เป็นเครื่องมือเกษตรกรยุค ใหม่ : Smart tools for smart farmer จะช่วยให้เกษตรกรสามารถ แก้ไขปัญหาในการเลี้ยงกุ้งและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น และเกษตรกรจำนวนมากมีความต้องการใช้ เครื่องมือใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมที่ช่วยในการให้อาหารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  LDD ปุ๋ยรายแปลง
  โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลงสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการให้ความรู้ด้านการจัดการดินเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจด้านการใช้ปุ๋ยเคมีและสามารถกระจายความรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานเดียวกันรองรับการทำงานบนแพลตฟอร์มทั้งบน iOS และ Android สิ่งที่ได้กลับมาจากโปรแกรมคือ คำแนะนำการจัดการดิน คำแนะนำในการผสมปุ๋ยเคมี และคำแนะนำการจัดการปริมาณธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  DOAE Smart Check plus
  เพื่อให้เกษตรกรใช้ตรวจสอบติดตามสถานะผลการปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร และการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยจ่ายเงินให้แก่ชาวนาและชาวสวนยางพาพา ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา โดยให้ใช้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรนำไปตรวจสอบสิทธิและรับรองสิทธิ์
  โพสต์เมื่อ 12 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ProtectPlants
  Application เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืขและศัตรูพืช พร้อมทั้งมีฟังค์ชั่นเด่นที่คอยติดตามการระบาดศัตรูพืช เพื่อให้เกษตรกรป้องกันได้ทันท่วงที แอพพลิเคชั่นประกอบไปด้วยฟังค์ชั่นหลัก 6 หมวด ได้แก่ ข่าวสาร องค์ความรู้ด้านอารักขาพืช วินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น วินิจฉัยตามชนิดพืช พยากรณ์เตือนการระบาด พยากรณ์สภาพอากาศ
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  Q restaurant
  Application เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประกอบอาหาร ได้แก่ พวกวัตถุดิบหรือสินค้าที่ผ่านมาตรฐานจากแปลง GAP รวมทั้งวัตถุดิบที่ปลอดภัย ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่สนใจร้านอาหารที่มีความปลอดภัยได้คุณภาพ โดยเข้าไปที่แอพพลิเคชั่น แล้วจะปรากฏข้อมูลร้านอาหารที่อยู่ใกล้ หรือสามารถค้นหารายจังหวัด หรือเลือกเฉพาะเจาะจงร้านที่สนใจ และสามารถแสดงเส้นทางการเดินทางจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังร้านอาหารที่ต้องการจะไปได้
  โพสต์เมื่อ 12 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  Fonluang+
  “ฝนหลวง” พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในพระปรีชาสามารถพระราชกรณียกิจฝนหลวงในฐานะ “พระบิดาฝนหลวง”ระบบสามารถแสดงข้อมูลสภาพอากาศ และรายงานสภาพอากาศทั่วประเทศ ข้อมูลพื้นที่ฝนตกประจำวัน ข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงรายวันจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศและข้อมูลการปฏิบัติฝนหลวงย้อนหลัง 30 วัน แสดงข้อมูลน้ำในเขื่อน ปริมาณความจุของเขื่อน ปริมาณน้ำต่อวันปริมาณน้ำไหลออก สามารถดูปริมาณน้ำผ่านกล้อง CCTV แบบ Realtime รวมถึงแสดงข้อมูลทางวิชาการของฝนหลวง และข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับภารกิจฝนหลวง
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  RD Rice Report
  Application ที่รวบรวมข้อมูลรายงานและปัจจัยด้านอื่นๆที่เกี่ยว ข้องกับการผลิตข้าวของไทย เช่นรายงานสถานการณ์การผลิต การตลาดและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการผลิตและการตลาด
  โพสต์เมื่อ 2 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  Rice GAP
  Applcation ระบบใช้สำหรับวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวและการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพข้าว การรวบรวม จัดเก็บข้อมูล การผลิต การตรวจรับรองมาตรฐาน และเพื่อการตรวจสอบติดตาม การตรวจรับรองมาตรฐานข้าว และสร้างความเชื่อมั่น เกิดความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเ
  โพสต์เมื่อ ไม่กี่วินาที
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  World Ric Monitoring สถานการณ์ข้าวโลก
  Application ระบบที่รวบรวมข้อมูลรายงานการผลิตและ การตลาดข้าวโลก เช่น สถานการณ์การผลิตข้าว การบริโภคและใช้ประโยชน์จากข้าวของโลก สต็อกข้าว สถานการณ์การค้าข้าว บัญชีสมดุลข้าว ราคาข้าวสารในตลาดโลก รวมถึงสถานการณ์ข้าวของไทย
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  Thai Rice Production สถานการณ์การผลิตข้าวรายปักษ์
  Application ระบบที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการผลิตข้าวของไทย จากข้อมูลดาวเทียม MODIS ของ GISTDA แบ่งเงื่อนไขการค้นหาออกเป็น 2 ฤดูคือ นาปีและนาปรัง ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังรายปีได้ รายงานแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ตามรางข้อมูลและกราฟแสดงข้อมูลผลรวมสถิติของแต่ละภาค
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  Rice Production Technology เทคโนโลยีการผลิตข้าว
  Application ระบบที่รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การปลูก ดูแลรักษาและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าวและเมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  Thai Rice Varieties
  Applcation ระบบพันธุ์ข้าวรับรองของไทย กรมการข้าว เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรอง ในเรื่องของชื่อพันธุ์ ชนิดข้าว ประวัติพันธุ์ ลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะเด่น พื้นที่แนะนำและการให้ผลผลิตประมาณการต่อไร่ สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  DLD 4.0
  Application ของกรมปศุสัตว์ซึ่งให้บริการขอรับความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ในกรณีได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์จาก น้ำท่วม ภัยแล้ง ให้บริการแจ้งการเกิดโรคระบาด คลังความรู้ด้านปศุสัตว์ เป็นต้น
  โพสต์เมื่อ 25 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  DLD Plus
  Applcaiton ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ ด้านการปศุสัตว์ หรือ DLD PLUS เป็นระบบที่ให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ บน Mobile Device แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการค้า และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการได้ทุกที่ทุกเวลา
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  มหัศจรรย์หม่อนไหม
  ebook การ์ตูนการเรียนรู้เรื่องหม่อนไหม ตั้งแต่เริ่มตันของการปลูก การเลี้ยงไหม การสาวไหม ฟอกย้อม และทอผ้าไหม
  โพสต์เมื่อ 6 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  MOAC App Center
  แอพพลิเคชั่นชื่อ App เกษตร (MOAC App Center) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่ Mobile Application ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้เกษตรกร ได้รับบริการ และความรู้ด้านการเกษตรบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดย “App เกษตร” สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้น ตัวอย่างหน้าจอและช่อง ทางการติดต่อ (โทรศัพท์และอีเมล์) อย่างอัตโนมัติไปยังผู้รับผิดชอบของแต่ละแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานตัดสินใจจะดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนั้นมาใช้งาน ระบบ “App เกษตร” ก็จะทำการ เชื่อมต่อไปยัง App Store เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่ต้องการได้อย่างอัตโนมัติ
  โพสต์เมื่อ 8 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  Rice Pest Monitoring
  ระบบสนับสนุนการพยากรณ์และเตือนภัยของกรมการข้าว เพื่อแจ้งใช้ในการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดการระบาด (Ricepest monitoring) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ และเป็นเครื่องมือและนำไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเกษตรกรในการติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว นักวิจัย นักวิชาการ กลุ่ม Smart farmer และกลุ่ม Smart office
  โพสต์เมื่อ 14 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  InsertServer
  Application เพิ่มความสะดวกรวดเร็วจากการใช้โทรศัพท์มือถือ ถ่ายภาพเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาแทนการสุ่มนับด้วยคน โดยเมื่อถ่ายภาพเสร็จก็จะส่งภาพไปที่เครื่องแม่ข่ายก็จะประมวลผลนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้ทันที อย่างไรก็ตาม ในอนาคตยังมีโครงการที่จะพัฒนาโปรแกรมตรวจนับปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เข้าไปในกับดักแสงไฟ เพื่อลดขั้นตอนการนับด้วยแรงงานคนอีกด้วย
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  InsectShot
  Application เพิ่มความสะดวกรวดเร็วจากการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในแปลงนาแทนการสุ่มนับด้วยคน โดยเมื่อถ่ายภาพเสร็จก็จะส่งภาพไปที่เครื่องแม่ข่ายก็จะ ประมวลผล นับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้ทันที (Two Way Communication)
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  DOA Regs พรบ กรมวิชาการเกษตร
  Application แสดงข้อมูลประกาศ กฎระเบียบ กฎกระทรวง ออกตามพระราชบัญญัติ 6 ฉบับที่กำกับดูแลโดยกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ พรบ.กักพืช พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืชพรบ.ปุ๋ย พรบ.พันธุ์พืช พรบ.ควบคุมยาง และพรบ.วัตถุอันตราย
  โพสต์เมื่อ 15 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  WMSC
  Application ที่พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดเก็บน้ำได้แก่ ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ข้อมูลในอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลปริมาณน้ำท่า ข้อมูลอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำ คลองชลประทานต่างๆ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารกรมชลประทานหรือผู้เกี่ยวข้องในการ บริหารจัดการพร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้ง ประชาชนทั่วไปจะได้รับทราบสถานการณ์น้ำได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
  โพสต์เมื่อ 11 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  GAP DOA
  Application ที่ผู้ใช้งานสามารถติดตามผลการตรวจสอบรับรอง แหล่งผลิตพืชตามมาตรฐาน ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  DOAAgknow DOAคลิปความรู้
  Application รวบรวมคลิปความรู้ด้านการเกษตร เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับพืช และเครื่องจักรกลการ เกษตร รวมทั้งคลิปความรู้ทั่วไป เพื่อเผยแพร่ แก่เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ
  โพสต์เมื่อ 16 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  Rubber Thai
  Application รายงานราคาประมูล ตลาดยางพารา ไม่ว่าจะเป็น ราคายางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 น้ำยางสด และเศษยาง พร้อมบทวิเคราะห์รายวันของสถานการณ์และแนวโน้มราคายางในแต่ละวัน อัพเดททุกวัน
  โพสต์เมื่อ 3 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  DOAQRScan สแกนรหัสคิวอาร์
  Application ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถ - สแกนรหัสคิวอาร์ และเชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ตามที่กำหนดในรหัสคิวอาร์ทันที เป็นการตามสอบผลิตภัณฑ์และผลิตผลเกษตร (Traceability) - สร้างรหัสคิวอาร์จากข้อความใดๆที่ผู้ใช้งานป้อน
  โพสต์เมื่อ 23 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  DOAForward ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
  Application ที่ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถ ชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลัง "ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร" ทางยูทูป ติดตามการนำเสนอข่าวสารการวิจัยและพัฒนา การบริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตร
  โพสต์เมื่อ 20 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  DOAResearch คลังผลงานวิจัยและเอกสารเผยแพร่
  Application ที่กรมวิชาการเกษตรดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถ - อ่านผลงานวิจัย รวมทั้งเอกสารเผยแพร่ จากนักวิจัยกรมวิชาการเกษตร - ค้นหาจากคำค้นใดๆ ที่ต้องการ และดาว์นโหลดเอกสารฉบับเต็มได้ตามความประสงค์
  โพสต์เมื่อ 23 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  DOA Agri Factor ค้นหาทะเบียนปัจจัยการผลิต
  Application ที่ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถตรวจสอบ ปัจจัยการผลิตว่าได้รับรองจากกรมวิชาการเกษตรหรือไม่ โดยป้อนเลขทะเบียน และปี พ.ศ. และคลิกค้นหาจากทะเบียนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ วัตถุอันตราย พันธุ์พืช
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  DOAFindcrop ค้นหาทะเบียนแหล่งผลิตพืชคุณภาพ
  Application ที่ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถ - ค้นหาทะเบียนแหล่งผลิตพืช GAP และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โดยค้นหาจากรหัสแปลง รหัสใบรับรอง เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อเกษตรกร ชือพืช ที่ตั้งแปลง (จังหวัด อำเภอ ตำบล)
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  Auti IUU Fishing
  โปรแกรมสำหรับสืบค้นข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่กรมประมงและกรมศุลกากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย IUU
  โพสต์เมื่อ 6 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  PracharatShop ร้านปัจจัยการผลิคคุณภาพประชารัฐ
  Application ค้นหารายชื่อและที่อยู่จากฐานข้อมูลร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  โพสต์เมื่อ 4 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  researchApp
  Application เพื่อการศึกษา นักวิจัย เกษตรกร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลด้านงานวิจัยเกี่ยวกับประมงน้ำจืดได้สะดวกและรวดเร็ว การค้นหาเป็นรายปี หรือจะค้นหา ชื่องานวิจัย หรือ ชื่อผู้วิจัย
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  Aqualibrary ห้องสมุดปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ
  Application พื่อให้ผู้สนใจที่เลี้ยงปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำ หรือคิดเริ่มต้นจะเลี้ยง ได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ โดยมีข้อมูลพรรณปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำจัดไว้เป็นหมวดหมู่ โดยข้อมูลจะประกอบด้วย รูป ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะของชนิด ถิ่นกำเนิด และวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการไว้ให้ศึกษาทุกประเภท และเกือบทุกชนิดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ได้ถูกรวบรวมไว้ในแอปพลิเคชั่นนี้หนึ่งเดียว เหมือนกับท่านได้พกพาห้องสมุดปลาสวยงามไปได้ทุกที่ และเปิดศึกษาได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องไปซื้อหรือพกหนังสือเลย
  โพสต์เมื่อ 13 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  LDD Soil Guide
  Application สำหรับการตรวจสอบความเหมาะสมของดินก่อนการเพาะปลูกเพียงท่านปักหมุด Location ของท่านลงบนแผนที่ Google Map หรือแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพียงเท่านี้ท่านก็จะ สามารถตรวจสอบได้ว่า ที่ดินของท่านเป็นกลุ่มชุดดินที่เท่าไร่ ดินมีลักษณะเด่นและมีคุณสมบัติอย่างไร เหมาะสมที่จะปลูกพืชอะไร เมื่อคลิกเลือกพืชที่ต้องการปลูก แอปพลิเคชันจะแสดงสัญลักษณ์ สีเขียว เหลือง แดง ให้ทราบว่าเหมาะสมที่จะปลูกพืชชนิดนั้นหรือไม่ และยังบอกแนวทางจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยมีคำแนะนำการใส่ปุ๋ย ตามค่าวิเคราะห์ดินพื้นฐานอีกด้วย
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย
  Application สำหรับค้นหาผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย ที่เกษตรกรส่งให้กรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบ เกษตรกรทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำในการปลูกพืชของพื้นที่ใกล้เคียงเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการปรับปรุงบำรุงดินและใช้ประโยชน์ที่ดินได้ ช่วยให้ผู้ใช้งานทราบคุณสมบัติของดินในสถานที่ ต่าง ๆ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบำรุงดินอย่างเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  One2MOAC
  Application สำหรับใช้ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร ที่อยู่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ระดับกลุ่ม/ฝ่ายขึ้นไป ซึ่งสามารถติดต่อหน่วยงานโดยโทรผ่านแอพพลิเคชันได้ทันที
  โพสต์เมื่อ 8 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  DOAE Smart Check plus
  Application เพื่อให้เกษตรกรใช้ตรวจสอบติดตามสถานะผลการ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยจ่ายเงินให้แก่ชาวนาและชาวสวนยางพารา ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา โดยให้ใช้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรนำไปตรวจสอบสิทธิและรับรองสิทธิ์
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  คลิปเด็ดหมอดิน
  Application ที่จะถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการพัฒนา ที่ดินไปเป็นวีดีโอคลิปของเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ และองค์ความรู้ต่างๆ ที่ผู้บริหารและนักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  LDD’s IM Farm
  Application เกมออนไลน์ เพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้ทดลองปลูกพืชผ่านการเล่นเกมก่อนตัดสินใจปลูกพืชจริง สามารถเลือกตำแหน่งพื้นที่ปลูกพืชได้จากแผนที่ฐานหรือแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี 1:4,000 จำลองการบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  LDD Land Info
  Application บูรณาการข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินมีอยู่ ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ GIS มาจัดทำเป็นแผนที่ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้ถึงระดับตำบล สามารถนำข้อมูลประกอบการตัดสินใจ วางแผนการเกษตรหรือการจัดการด้านต่าง ๆ นำไปสู่การพัฒนาและการจัดการอย่างยั่งยืนต่อไป
  โพสต์เมื่อ ไม่กี่วินาที
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  Smart Co-op
  Application เผยแพร่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ การค้นหากฎหมายสหกรณ์ ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ การค้นหาข้อมูลสหกรณ์ สินค้าสหกรณ์ ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ และสารสนเทศสหกรณ์สถานที่ติดต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  โพสต์เมื่อ 19 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  OAE RCMO
  Application เพื่อคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และเปรียบเทียบต้นทุนจากการคำนวณกับต้นทุนเฉลี่ยของทางสำนักงานฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยยังมีข้อมูลตลาด และความเหมาะสมของสินค้าในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกลงทุนกับสินค้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนมากที่สุด
  โพสต์เมื่อ ไม่กี่วินาที
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  OAE OIC
  Application สำหรับเผยแพร่และให้บริการข้อมูลปฏิทินสินค้า เกษตรที่สำคัญรายเดือน ส่งตรงถึงเกษตรกร ประชาชน และผู้ใช้ข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข่าวสารได้ง่าย รวดเร็ว ข้อมูลปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัฐรายเดือน (Crop Calendar) เชื่อมโยงแหล่งผลิต แหล่งรับซื้อ และ ราคา สำหรับประชาชน เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิต และการตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  Plants For U
  กรมวิชาการเกษตร โดยคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ "รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร" เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิตพืชสู่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น "Plants for U" เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  สินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  website รวบรวมสินค้าสหกรณ์จากกลุ่มเกษตรต่างๆ มีสินค้าที่จัดจำหน่ายอาทิเช่น ข้าวสารพันธุ์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร โดยมีตัวอย่างภาพสินค้าและราคาขายที่ชัดเจน
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  คู่มือตลาดเกษตรกร
  คู่มือการดำเนินงานตลาดเกษตรให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการการตลาดเกษตรกร ระดับกระทรวง จึงได้มีมติให้การจัดทำคู่มือการดำเนินงานตลาดเกษตรกร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏับัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
  โพสต์เมื่อ 8 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ
  เวบไซต์หลักของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
  โพสต์เมื่อ 25 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
  สื่อวีดีทัศน์ความรู้ กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ โดยเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ การดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  สาระนารู้เกษตร
  รวบรวมสาระน่ารู้ทางการเกษตรในด้านต่างๆ เช่น การผลิตน้ำหมักชีวภาพ การป้องกันกำจัดโรคและศัตรูในนาข้าว เกษตรกรและผู้สนใจสามารถนำไปประยุตก์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
  โพสต์เมื่อ 20 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  องค์ความรู้เรื่องข้าว Rice Knowledge Bank
  องค์ความรู้เรื่องข้าวประกอบด้วย พันธุ์ข้าว การปลูกข้าว ศัตรูข้าว วัชพืชในนาข้าว เมล็ดพันุ์ข้าวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เครื่องจักรกลการเกษตร ระบบปลูกพืช การผลิตข้าวอินทรีย์ ตลอดจนเอกสารความรู้ และคู่มือเพื่อให้ศึกษา
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  RKBApp
  Application องค์ความรู้เรื่องข้าวประกอบด้วย พันธุ์ข้าว การปลูกข้าว ศัตรูข้าว วัชพืชในนาข้าว เมล็ดพันุ์ข้าวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เครื่องจักรกลการเกษตร ระบบปลูกพืช การผลิตข้าวอินทรีย์ ตลอดจนเอกสารความรู้ และคู่มือเพื่อให้ศึกษา
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  สถานการณ์ศัตรูข้าว
  การรายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว การระบาดของศัตรูข้าว โดยจัดทำรายงานเป็นรายสัปดาห์ ตลอดจนข้าวแจ้งเตือนภัยการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และวิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และการผลิตข้าว
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ข้าวกับสาระน่ารู้
  สาระน่ารู้เรื่องข้าวในสมัยอดีต กำเนิดอารยธรรมข้าว พิธีกรรมข้าวในแต่ละท้องที่ ประเพณีความเชื่อเกี่ยวกับข้าว และวิวัฒนาการการเก็บเกี่ยวข้าว เป็นต้น
  โพสต์เมื่อ 8 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ห้องสมุดภาพ BRRD
  แกลอรี่ภาพถ่าย ข้าวกับกษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ ภาพถ่ายในพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และภาพถ่ายในนิทรรศการวันข้าวและงานประชุมวิชาการ เป็นต้น
  โพสต์เมื่อ 6 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  E-book คู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้านการประมง
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการประมง โดยมีคู่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หนังสือด้านการประมงต่างๆ ซึ่งถูกรวบรวมไว้มากกว่า 80 เล่ม
  โพสต์เมื่อ ไม่กี่วินาที
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ฐานข้อมูลกรมปศุสัตว์
  ฐานข้อมูลกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วยฐานข้อมูลห้องสมุด กรมปศุสัตว์ และฐานข้อมูลงานวิจัย
  โพสต์เมื่อ 1 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การจัดการความรู้ด้านปศุสัตว์
  การจัดการความรู้ด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย ความรู้ด้านผลิตปศุสัตว์ ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ความรู้ด้านสนับสนุนและทั่วไป และความรู้ด้านสุขภาพสัตว์
  โพสต์เมื่อ 14 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
  รวบรวมผลงานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ถึงปัจจุบัน ของกรมวิชาการเกษตร
  โพสต์เมื่อ 21 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  คลังเอกสารความรู้ กรมวิชการเกษตร
  รวบรวมเอกสารความรู้เกษตรในด้านต่างๆ เช่น พืชสวน การอารักขาพืช เกษตรวิศวกรรม การคุ้มครองพันธุ์พืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น
  โพสต์เมื่อ 12 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ฐานข้อมูลพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
  ระบบสืบค้นพันธุ์พืชรับรอง พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถค้นหาพันธุ์พืชที่กรมวิชาการเกษตรรับรองเป็นพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ หรือสิ่งประดิษฐ์ ตั้งแต่ปี 2519-ปัจจุบัน
  โพสต์เมื่อ 25 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ข้อมูลสถิติด้านหม่อนไหม
  สถิติข้อมูลด้านหม่อนไหมไทย ตั้งแต่ปี 2552 อาทิ มูลค่าการนำเข้ารังไหม เส้นไหม พื้นที่การปลูกหม่อน จำนวนเกษตรกรที่ปลูกไหม ผลผลิตเส้นไหม มูลการนำเข้า-ส่งออกไหม ปริมาณการนำเข้า-ส่งออกเครื่องแต่งกายจากไหม เป็นต้น
  โพสต์เมื่อ 25 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ผลงานวิจัยหม่อนไหม กรมหม่อนไหม
  รวบรวมผลงานวิจัยเกี่ยวกับหม่อนไหม ตั้งแต่ปี 2532 ถึงปัจุบัน
  โพสต์เมื่อ 5 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ฐานข้อมูลร้านค้าและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม
  ฐานข้อมูลร้านค้า ข้อมูลผู้ผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหม และผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม
  โพสต์เมื่อ 13 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การฟอกย้อมสีไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาการฟอกย้อมสีไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติ จากผู้ทรงภูมิปัญญาในจังหวัดต่างๆ
  โพสต์เมื่อ 24 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ข้อมูลพันธุ์หม่อน-พันธุ์ไหมอนุรักษ์
  ฐานข้อมูลพันธุ์หม่อน พันธุ์ไหมอนุรักษ์ โดยแสดงชื่อพันธุ์ รูปภาพ และรายละเอียดของพันธุ์หม่อน และพันธุ์ไหมต่างๆ
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  พันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ
  รวบรวมพันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ โดยแบ่งเป็นดัชนีกลุ่มพืช และดัชนีกลุ่มสี
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ระบบสืบค้นหนังสือกรมหม่อนไหม
  ระบบสืบค้นหนังสือกรมหม่อนไหม
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ กรมชลประทาน
  จากอดีตจนถึงปัจจุบัน กรมชลประทานได้ดำเนินงานโครงการ ความร่วมมือกับต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง มีประเภทและรูปแบบความร่วมมือโครงการที่แตกต่างกันออกไป เช่น การศึกษาความเหมาะสมโครงการ การศึกษาวิจัย ความร่วมมือทางวิชาการ ความช่วยเหลือ หรือแม้กระทั่งโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ หรือข้อตกลงโครงการในรูปแบบทั้งทวิภาคี และพหุภาคี เป็นต้น โดยมีสำนักต่างๆ ของกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน หรือติดต่อประสานงาน
  โพสต์เมื่อ 9 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  วารสารชลสาร
  รวบรวมบทความทางวิชาที่ตีพิมพ์ลงในวารสารชลสาร และบทความด้านการชลประทานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
  รวบรวมแหล่งความรู้การชลประทานด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เป็นต้น
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ฐานข้อมูลงานวิจัย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
  ระบบสืบค้นงานวิจัยของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
  โพสต์เมื่อ 10 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แม่ข่ายเชิงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แม่ข่ายเชิงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง
  โพสต์เมื่อ 9 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ห้องสมุดกรมฝนหลวงและการบินเกษตรออนไลน์
  แสดงรายชื่อหนังสือ ตำรา ต่างประเทศ และในประเทศ ที่มีในห้องสมุดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
  โพสต์เมื่อ 8 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฝนหลวง
  รวบรวมเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับการทำฝนหลวง อาทิ หนังสือพระบิดาแห่งฝนหลวง สารฝนหลวง การฝนหลวงจากเมฆแบบต่างๆ การตรวจวัดกายภาพของเมฆ เป็นต้น
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  องค์ความรู้เรื่องฝนหลวง
  เอกสารองค์ความรู้การปฏิบัติการฝนหลวง เช่น บทบาทน้ำแข็งแห้งกับการปฏิบัติการฝนหลวง เวชศาสตร์การบินกับการปฏิบัติการฝนหลวง มาตรฐานการตรวจรับสารฝนหลวง เป็นต้น
  โพสต์เมื่อ 9 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  บริการข้อมูล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  ข้อมูลสิทธิประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ขั้นตอนการจัดทำ คู่มือประชาชน ข้อมูลสิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน รายละเอียดการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น
  โพสต์เมื่อ 5 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  องค์ความรู้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  ประกอบด้วยข้อมูล ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน การวางแผนพัฒนาพื้นที่ในเขตฯ ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดที่ดิน คลินิคเกษตร ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และเตือนภัยดินถล่ม
  โพสต์เมื่อ 16 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์
  ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์
  โพสต์เมื่อ 8 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  สารสนเทศทางการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  สรุปสถานะทั่วไปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน เป็นต้น
  โพสต์เมื่อ 25 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ระบบทะเบียนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  รายงานจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแยกตามสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวนสหกรณ์ประเภทต่างๆ รายงานสหกรณ์ รายงานจำนวนสหกรณ์ตามวันจดทะเบียนเป็นต้น
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  โพสต์เมื่อ 2 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  โปรแกรมการเงิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  รวบรวมเครื่องมือทางการเงิน (โปรแกรมการเงิน) เช่น ระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร ระบบสมาชิกเครือข่ายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รายงานตัวชี้วัดทางการเงิน เป็นต้น
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  สารสนเทศสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
  ข้อมูลสารสนเทศสหกรณ์ 10 ปีย้อนหลัง ทำเนียบสหกรณ์ มาตรฐานสหกรณ์ รายงานจำนวนสหกรณ์รายเดือน สหารสนเทศสหกรณ์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ข้อมูลสหกรณ์บนแผนที่ เป็นต้น
  โพสต์เมื่อ 21 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  หนังสือ E-Book กรมส่งเสริมสหกรณ์
  ประกอบไปด้วยหนังสือสารสนเทศสหกรณ์ในประเทศไทย สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในประเทศไทย
  โพสต์เมื่อ 3 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ปฏิทินรายงานราคาผลผลิต พืชหลัก
  รายงานราคาผลผลิตพืชหลักรายวัน ได้แก่ ข่าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวสารหอมมะลิ ชั้น2 มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แผ่นยางดิบ ปาล์มน้ำมัน
  โพสต์เมื่อ 23 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ทำเนียบ บุคคล สหกรณ์ และกลุ่มเกษตร ดีเด่น
  ทำเนียบสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2517 - ปัจจุบัน ทำเนืยบลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2544 - ปัจจุบัน ประวัติและผลงาน เกษตรกรสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 2560
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ
  หน้าหลักของ website สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ค้นหามาตรฐานสินค้าเกษตร
  การค้นหามาตรฐานสินค้าเกษตรชนิดต่างๆ
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ศูนย์ข้อมูล GAP
  ศูนย์ข้อมูล GAP ในด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านข้าว แต่ละจังหวัดตามภูมิภาคต่างๆ
  โพสต์เมื่อ 6 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ค้นหาสารพิษตกค้างในอาหาร
  แสดงการค้นหาปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดตามชนิดสินค้าเกษตร
  โพสต์เมื่อ 16 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ค้นหาผลไม้ไทย
  แสดงชื้อผลไม้ไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ ฤดูการผลิตผลไม้ชนิดต่างๆ วิธีการปริมาณโภค และปริมาณสารอาหารที่ได้รับ
  โพสต์เมื่อ 12 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
  การตรวจสอบและรับรอง โดยหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation body : AB) มีหน้าที่ให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรอง (Certification Body : CB) และหน่วยตรวจ (Inspection Body :IB) ในสาขาต่างๆ เช่น การรับรองผลิตภัณฑ์ (Product Certification) การรับรองการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System Certification) เพื่อให้หน่วยรับรอง (CB) และหน่วยตรวจ (IB) ไปตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้แก่ ฟาร์ม โรงงาน ผู้ประกอบการ ในขอบข่ายต่างๆ เช่น หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (GMP), การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP), การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP), ด้านเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) เป็นต้น ทั้งนี้ได้รบวบรวมรายชื่อหน่วยรับรอง รายชื่อหน่วยตรวจ รายชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบ
  โพสต์เมื่อ 19 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร
  ข้อมูลการผลิตสินค้าการเกษตร ได้แก่ พืชไร่ พืชสวน พืชผัก และประมง
  โพสต์เมื่อ 12 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรและการตลาดรายสัปดาห์
  การรายงานสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ ราคาที่เกษตรขายได้ ราคาขายส่งตลาดในกรุงเทพฯ และราคาส่งออก อาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ฝ้าย ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ปาล์มน้ำมัน ประมง และปศุสัตว์ เป็นต้น
  โพสต์เมื่อ 19 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  เอกสารเผยแพร่ สำนงานเศรษฐกิจการเกษตร
  ประกอบด้วยเอกสารสถิติการเกษตร วารสารเผยแพร่ คู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจการเกษตร
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  ค้นหาทะเบียนปัจจัยการผลิต
  Application ที่ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถตรวจสอบ ปัจจัยการผลิตว่าได้รับรองจากกรมวิชาการเกษตรหรือไม่ โดยป้อนเลขทะเบียน และปี พ.ศ. และคลิกค้นหาจากทะเบียนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ วัตถุอันตราย พันธุ์พืช
  โพสต์เมื่อ 19 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  Digital Farmer เกษตรดิจิตอล
  แอพพลิเคชัน เกษตรดิจิทัล เป็นแอพพลิเคชัน ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรยุคดิจิทัล โดยให้บริการ ความรู้ ข่าวสาร ราคาสินค้า และเชื่อมโยงบริการด้านการเกษตร
  โพสต์เมื่อ 7 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  website หลักของสำนักเศรษฐกิจการเกษตร
  โพสต์เมื่อ 10 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  กรมการข้าว
  website หลักของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  โพสต์เมื่อ 24 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  กรมประมง
  website หลักของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  โพสต์เมื่อ 14 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  กรมปศุสัตว์
  website หลักของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  กรมวิชาการเกษตร
  website หลักของกรมวิชาการเกษตร
  โพสต์เมื่อ 25 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  กรมหม่อนไหม
  website หลักของกรมหม่อนไหม
  โพสต์เมื่อ ไม่กี่วินาที
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  กรมชลประทาน
  website หลักกรมชลประทาน
  โพสต์เมื่อ 21 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
  website หลักกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
  โพสต์เมื่อ 17 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  กรมพัฒนาที่ดิน
  website หลักของกรมพัฒนาที่ดิน
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  website หลักของสำงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  website หลักของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  โพสต์เมื่อ 5 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  website หลักของกรมส่งเสริมการเกษตร
  โพสต์เมื่อ 16 วัน
 • แหล่งความรู้อื่นๆ
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  website หลักกรมส่งเสริมสหกรณ์
  โพสต์เมื่อ 12 วัน
© 2017 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู