ถาม-ตอบ
การเกษตรทั่วไป
ถามเมื่อ 26 พฤษภาคม 2566
ซื้อที่นาใหม่จะเอาขึ้นทะเบียนเกษตรต้องทำยังไงบ้างคะเจ้าของเดิมยังขึ้นอยู่

ต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถแจ้งปรับปรุง ได้ที่ - สํานักงานเกษตรอําเภอทุกแห่ง - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุน ที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่ - อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) - กรณีใช้โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน DOAE Farmbook Application ได้ด้วยตนเอง กรณีเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่ - ให้ยื่นเอกสารที่ สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรอยู่ หากมีแปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่หลายอําเภอ ให้ยื่นที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงหลัก (อําเภอที่มีจํานวนแปลงมากที่สุด) หากต้องการทราบรหัสทะเบียนเกษตรกร 12 หลัก สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านได้ลงทะเบียนเกษตรกรไว้ หรือแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เหตุผลที่ต้องการเลขรหัส และข้อมูลด้านการเกษตร พืชที่ปลูก เนื้อที่ปลูก และเขียนกำกับว่าใช้เพื่อขอข้อมูลเกษตรกร ผ่านช่องทาง Facebook ทางอินบ็อกซ์ Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลขทะเบียนเกษตรกรให้ หรือ โทร.สอบถามข้อมูลโดยตรง ได้ที่ โทร. 0 2579 3926 หรือที่ไลน์ @yzd6514b โดยเจ้าหน้าบริการตอบข้อมูล เวลา 08.00-16.30 น. ในวันและเวลาราชการค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู