ถาม-ตอบ
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ถามเมื่อ 16 มีนาคม 2566
เกษตรยุคใหม่เป็นยังไงหรอคะ ขอคำอธิบายหน่อยค่ะ

เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) คือ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น Young Smart Farme มีการบริหารจัดการการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในเชิงผู้ประกอบการ พึ่งพาตนเองได้ มีการเชื่อมโยงเครือข่าย และเป็นผู้นำทางการเกาตรในท้องถิ่น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ ได้ที่แผนภูมิจากภาพประกอบด้านล่าง หมายเหตุ : ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี เพื่อเข้าสู่ “Thailand 4.0” ได้มีการผลักดันและพัฒนาภาคการเกษตรสู่เกษตร 4.0 ด้วย การดำเนินโครงการให้เกษตรกรยกระดับตัวเองเข้าสู่ยุค “เกษตรสมัยใหม่” ที่เรามักจะได้ยินคำว่า “สมาร์ทฟาร์ม” (Smart farm) หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์” (Smart farmer) คือ“เกษตรอัจฉริยะ” ผู้นำเกษตรกรหรือผู้จัดการฟาร์มอย่างมืออาชีพ และขยับเข้าสู่ “สมาร์ทฟาร์มมิ่ง” (Smart farming) คือเกษตรกรรมยุคใหม่ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในฟาร์มเกษตร Smart farmer คือเกษตรกรที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล นวัตกรรม รวมถึงข้อมูลหรือแนวคิดทางธุรกิจแบบใหม่ เพื่อผลักดันประสิทธิภาพการผลิตของตัวเองให้ได้มากที่สุด ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมที่สุด แนวคิดของ Smart Farmer มีความเป็นไปได้ยิ่งขึ้น เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลที่ทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ IoT การใช้งาน Big data การใช้งานโดรนหรือหุ่นยนต์รูปแบบต่าง ๆ ร่วมกับการเกษตร สามารถหาได้ง่ายขึ้น และมีต้นทุนที่ต่ำลง การสร้างคนรุ่นใหม่ตั้งแต่วัยเรียนเพื่อซึมซับและมองความสำคัญของอาชีพด้านการเกษตร ด้วยการ ‘ปั้นเยาวชนเกษตรขึ้นมาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่’ หรือที่เรียกว่า Young Smart Farmer


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู