ถาม-ตอบ
ปุ๋ย
ถามเมื่อ 15 มีนาคม 2566
สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถาม สามารถใช้ปุ๋ย 8-24-24 แทน 13-13-21 ได้หรือป่าวคะ

โดยทั่วไป ปุ๋ยทางดิน สูตร 8-24-24 เป็นปุ๋ยสะสมอาหาร เร่งให้พืชออกดอก ให้ใส่ก่อนพืชออกดอก 1-2 เดือน ส่วนปุ๋ยสูตร 13-13-21 ใส่เพื่อขยายผล เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มความหวาน โดยจะแนะนำให้ใส่หลังจากที่พืชติดผลแล้ว เนื่องจากไม่ทราบว่าเกษตรกรต้องการใส่ปุ๋ยเพื่อวัตถุประสงค์ใด และใส่ในพืชชนิดไหน แต่เบื้องต้นปุ๋ยทั้งสองชนิดใส่เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันตามข้อมูลด้านบนค่ะ จึงไม่ควรใช้ทดแทนกัน ทั้งนี้ รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระบุว่ากรณีของการปลูกมะนาวให้มีน้ำมากนั้น สิ่งสําคัญคือน้ำและปุ๋ย ปุ๋ยที่ไม่แนะนําให้ใช้คือ ปุ๋ยสูตร 8-24-24 เนื่องจากฟอสฟอรัสมีราคาแพงที่สุดในปุ๋ย N-P-K และปุ๋ยสูตร 8-24-24 มีค่าฟอสฟอรัสสูง ไม้ยืนต้นไม่ต้องการฟอสฟอรัสมากอย่างที่เกษตรกรเข้าใจ เมื่อฟอสฟอรัสเกินความต้องการของต้นไม้ ส่วนที่เหลือจะทําปฏิกิริยากับสังกะสี ทําให้ตกตะกอน จากนั้นส่วนที่ตกตะกอนจะทําปฏิกิริยากับแคลเซียม กลายเป็นแคลเซียมฟอสเฟตตกตะกอนอยู่ในดิน แต่ต้นไม้นําไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ นอกจากนี้ ฟอสฟอรัสจะทําหน้าที่ตรึงสังกะสี ต้นไม้จึงขาดสังกะสี และมีโอกาสขาดแคลเซียมด้วย ดังนั้น การใส่ปุ๋ยควรพิจารณาที่ความต้องการของต้นไม้


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู