ถาม-ตอบ
โรคพืช
ถามเมื่อ 4 สิงหาคม 2565
โรคใบจุดในผักสลัดกรีนคอส ป้องกันและแก้ไขอย่างไรในระบบอินทรีย์

การป้องกันกำจัดโรคใบจุดในผักสลัด ซึ่งมีเชื้อสาเหตุคือ เชื้อรา Cercospora lactucae-sativa 1. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดโรค หรือฆ่าเชื้อที่อาจติดมากับเมล็ด โดยแช่ในน้ำอุ่นประมาณ 50 องศาเซลเซียส นาน 20-25 นาที 2. ก่อนการปลูกควรไถพรวนดินลึก ๆ ทิ้งไว้อย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้เศษซากพืชและวัชพืชย่อยสลาย 3. จัดการแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดี และควรมีอากาศถ่ายเท 4. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบโรคพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เบโนมิล 50% WP อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับการปลูกแบบอินทรีย์ ควรเน้นที่การป้องกันตามข้อ 1-3 กรณีที่เป็นไม่มาก ถ้าสามารถเด็ดใบที่มีอาการออกได้ทั้งหมด ให้พ่นด้วยสารคอปเปอร์ (ใช้ได้ในระบบอินทรีย์) หรือใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtilis (ฺBs) แต่ถ้าหากไม่กำจัดใบที่มีอาการออกให้หมดก็จะไม่สามารถยับยั้งโรคได้ หากพบโรคระบาดมาก ๆ ให้ทำลายผักที่เป็นโรคและนำออกไปนอกแปลง และพักแปลง สลับไปปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนอย่างน้อย 3 ปี กรณีปลูกในกระถางให้เปลี่ยนดินและทำความสะอาดกระถางก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ * อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก คุณอรพรรณ วิเศษสังข์ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิชาการเกษตร


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู