ถาม-ตอบ
ความผิดปกติของพืช
ถามเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565
สวนส้มโออยู่ในพื้นที่ อ.มวกเหล็ก ของสระบุรี สภาพดินเป็นลูกรัง ธาตุอาหารต่ำ ส้มโอเกิดอาการใบเหลืองในช่วงนี้ ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาใบเขียวเป็นปกติ พบต้นที่เป็นกระจายไปในสวนโดยเกิดขึ้นทั้งต้น ไม่เฉพาะกิ่ง อยากทราบแนวทางแก้ไข

เมื่อพิจารณาจากอาการในรูป เรียกอาการนี้ว่า "อาการเส้นใบเหลือง (Yellow vein chlorosis) และมีอาการยอดอ่อนเหี่ยว อาการแบบนี้ระบุได้ชัดเจนว่า เกี่ยวข้องกับระบบเส้นทางลำเลียงน้ำและอาหาร (Vascular system) ตั้งแต่ระบบรากขึ้นมาที่ส่วนโคนต้น สาเหตุที่สันนิษฐานไว้คือ ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนที่สูงมากบวกกับความต่อเนื่องของฝน ทำให้เกิดภาวะน้ำขังที่ระบบรากต่อเนื่องเรื้อรัง รากเสียหายจากการขาดออกซิเจน จากนั้นอาจจะมีเชื้อรา Phytophthora เข้าทำลายในระยะเวลาต่อมา ในกรณีนี้ผู้ถามยืนยันว่าไม่มีบาดแผลที่โคนต้น ดังนั้นแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นจึงได้แนะนำไว้ดังนี้ 1. ให้ตัดผลที่มีอยู่บนต้นที่มึอาการนี้ทิ้งทั้งหมด 2. ให้พ่นต้นส้มโอที่มีส่วนผสมของสารต่าง ๆ ต่อน้ำ 20 ลิตร 2.1 น้ำตาลทรายขาว 100 กรัม 2.2 ปุ๋ยทางใบ อาจเป็นชนิดเกร็ดหรือผง ที่มีสัดส่วนของ N:P:K 3:1:2 หรือใกล้เคียงสัดส่วนนี้ อัตรา 30-50 กรัม จำเป็นต้องเติมจุลธาตุ (TE) ให้ครบเกือบทุกธาตุ 2.3 ยาป้องกันกำจัดเชื้อราแมนโคเซบตามปริมาณที่ฉลากแนะนำ ให้พ่นไม่น้อยกว่า 3 ครั้งทุก 3 วัน เพื่อเร่งให้ต้นไม้สามารถฟื้นฟูสร้างรากใหม่ทดแทนส่วนที่เสียหายไปได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากในสภาพต้นที่เป็นอยู่นั้น ใบไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้เต็มที่ ขณะเดียวกัน รากก็เสียหายไปค่อนข้างมาก ทำให้ไม่สามารถดูดน้ำกับธาตุต่าง ๆ ส่งขึ้นไปยังใบได้ การใช้น้ำตาลทรายนี้จึงเท่ากับเป็นการ Bypass ที่ให้เป็นอาหารสำเร็จรูปโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงแต่อย่างใด เมื่อต้นสามารถสร้างรากใหม่ขึ้นมาทำงานแทนได้ ต้นก็สามารถช่วยตัวเองให้ฟื้นคืนปกติได้อย่างรวดเร็ว 3. ให้ตรวจดูหาเชื้อสาเหตุของรากเน่าประกอบด้วย ซึ่งจำเป็นต้องใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรามาร่วมด้วย 👉เอกสารแนะนำให้อ่าน: สืบค้นได้จาก https://kukrdb.lib.ku.ac.th/journal/AGRIF/search_detail/result/238853 ชื่อ "ต้นไม้ผลในสภาวะน้ำท่วมขังและแนวทางการแก้ไข" โดยผู้เขียนเอง (รวี เสรฐภักดี) ซึ่งเป็นเอกสารที่ปรับปรุงขึ้นรับสนองภาวะน้ำท่วมปี 2554 *ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก 108 คำถามกับคำถามร้อยแปด โดย รศ.ดร. รวี เสรฐภักดี คำถามที่ 4 ของชุดที่ I (I - 4/108) เรื่อง "อาการใบเหลืองในส้มโอ" (คำถามจากคุณ Raymie ที่ถามมาทางไลน์เมื่อเข้าวันที่ 25 ธค. 2563)


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู