ถาม-ตอบ
การเงิน/สินเชื่อ
ถามเมื่อ 22 มิถุนายน 2563
กรณีหัวหน้าครัวเรือนยังไม่เสียชีวิต แต่จะเปลี่ยนชื่อเล่มเขียวเป็นชื่อเราแทนได้ไหม เพราะหัวหน้าครัวเรือนไม่ได้ทำนา

ได้ค่ะ ให้นำหลักฐานไปติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอที่เคยลงทะเบียนไว้เท่านั้นนะคะ แล้วยื่นแบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร (ทบก.) พร้อมแนบหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาของผู้ยื่นคำร้อง หากมีสมุดเล่มเขียวก็ให้นำติดตัวไปด้วยค่ะ สามารถอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมได้จากภาพประกอบด้านล่างนี้นะคะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู