ถาม-ตอบ
การเงิน/สินเชื่อ
ถามเมื่อ 22 มิถุนายน 2563
เป็นสมาชิกในสมุดเล่มเขียว จะเปลี่ยนหัวหน้าแทน เราสามารถเปลี่ยนเองได้ไหม เพราะหัวหน้าเขาไม่สามารถมาเปลี่ยนให้เราได้

สามารถไปติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้าค่ะ แล้วยื่นแบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร (ทบก.) พร้อมแนบหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาของผู้ยื่นคำร้อง สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีหัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิต) หากมีสมุดเล่มเขียวก็ให้นำติดตัวไปด้วยค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู