ถาม-ตอบ
การเงิน/สินเชื่อ
ถามเมื่อ 20 พฤษภาคม 2563
ผมขอเปลื่อนชื่อพู้ถือเล่มเขียวเนื่องจากแม่ตาย

สามารถไปติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอที่คุณแม่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านะคะ แล้วยื่นแบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร (ทบก.) พร้อมแนบหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาของผู้ยื่นคำร้อง สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีหัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิต) หากมีสมุดเล่มเขียวก็ให้นำติดตัวไปด้วยค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู