ถาม-ตอบ
โรคพืช
ถามเมื่อ 2 ตุลาคม 2562
อันนี้พอจะบอกได้ไหมครับ ว่าเกิดจากเชื้อชนิดไหน

ได้ส่งภาพไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา แจ้งว่าน่าจะเป็นอาการใบจุด จากเชื้อรา Cercospora spp. นะคะ แต่ทั้งนี้ควรส่งตัวอย่างพืชไปตรวจที่ คลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเพื่อทราบชนิดที่แน่นอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกสุขภาพพืช โทร. 0 3435 1327, ภาควิชาโรคพืช : 0 3435 1890 E-mail: agrtwn@ku.ac.th นะคะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู