ถาม-ตอบ
ถามเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560
รุปแบบฟาร์มปศุสัตว์ อินทรีย์

ปัจจุบันประเทศไทยได้กำหนดมาตรฐานของฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ด้วย มกอช 9000 เล่ม 2-2554 โดยให้คำนิยามของปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic livestock) คือ ระบบการจัดการการผลิตปศุสัตว์ที่มีความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างผืนดิน พืช และสัตว์ที่เหมาะสม เป็นไปตามสรีรวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์ ที่ทำให้เกิดความเครียดต่อสัตว์น้อยที่สุด ส่งเสริมให้สัตว์มีสุขภาพดี เน้นการป้องกันโรคอาศัยการจัดการฟาร์มที่ดี หลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารเคมี การทำฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ มีข้อกำหนดและรายละเอียดค่อนข้างมาก ผู้ผลิตสามารถศึกษารายละเอียดการทำฟาร์มฯ และการขอรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ได้จากเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 69/1 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2653-4917 หรือจากไฟล์มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9000 เล่ม 1 – 2552 (เกษตรอินทรีย์) ชื่อไฟล์ organic-farming-V1 และ มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9000 เล่ม 2 – 2554 (ปศุสัตว์อินทรีย์) ชื่อไฟล์ organic-farming-V2 ที่ส่งมาให้ท่านด้วย นอกจากนี้ท่านยังสามารถอ่านหนังสือเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ได้จากแหล่งข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรฯ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (สืบค้นข้อมูลให้ท่านแล้ว)


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู