ข่าวสาร
P01 การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน
5 มิถุนายน 2567
5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี
เนื่องจากโลกเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์ที่ต้องดำรงชีวิตในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ขาดสมดุล เพื่อให้เกิดความร่วมมือ รู้เท่าทันเหตุการณ์ และร่วมกันหาแนวทางป้องกันและลงมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


แหล่งที่มา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด ฝ่ายสารสนเทศ
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู