ข่าวสาร
เกษตรกลวิธาน
24 ธันวาคม 2564
ตุ๊ดตู่คู่ใจ ช่วยคว้านเมล็ดลำไย ลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เป็นสถานศึกษาสายอาชีพประจำจังหวัดลำพูน อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงการศึกษาธิการ ทำการเปิดสอนในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่การประกอบอาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นหลัก ทั้งการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง (Entrepreneur) และการเข้าสู่สถานประกอบการ ซึ่งได้เปิดสอนในหลายประเภทวิชา เช่น
- ช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ ช่างยนต์ ไฟฟ้ากำลัง ก่อสร้าง-โยธา แมคคาทรอนิกส์ เป็นต้น
- พาณิชยกรรม ได้แก่ การบัญชี การตลาด โลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น
- คหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ สาขาวิชาการโรงแรม

สิ่งประดิษฐ์ “ตุ๊ดตู่คู่ใจ” เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความชำนาญในการคว้านเมล็ดลำไย ซึ่งเมื่อทดสอบแล้วได้ผลดี การทดสอบทำโดยนำไปทดลองใช้กับกลุ่มอาชีพในชุมชน จังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียง และพบว่าสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจากอุปกรณ์คว้านเมล็ดลำไย “ตุ๊ดตู่คู่ใจ” สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตให้กับผู้ประกอบการ
ลักษณะพิเศษของชิ้นงาน
1. มีขนาดความกว้าง 12 มิลลิเมตร ความยาว 170 มิลลิเมตร น้ำหนัก 80 กรัม
ระบบการทำงาน เป็นการนำเอาปากตุ๊ดตู่ที่ทำเป็นร่องฟันปลา เจาะลงในขั้วของลูกลำไย เพื่อให้ปากตุ๊ดตู่ยึดติดกับเมล็ดลำไย หมุนอุปกรณ์เล็กน้อยเพื่อให้ขั้วลำไยหลุดจากเนื้อลำไย จากนั้นให้ดึงปากตุ๊ดตู่ออกจากผลลำไย เมล็ดของลำไยก็จะติดปากตุ๊ดตู่ออกมาด้วย ให้ดันปุ่มควบคุมแท่งสแตนเลสไปข้างหน้า เพื่อดันเมล็ดลำไยให้หลุดออกจากปากอุปกรณ์
2. เนื้อลำไยที่ได้จากการเอาเมล็ดออกมาแล้วจะมีความสวยงาม ไม่ช้ำ อุปกรณ์คว้านเมล็ดลำไยผลิตจากแท่งสเตนเลส นำมาเจาะให้กลวง ภายในใส่ตัวดันเมล็ด มีสลักดันเมล็ดควบคุมการเคลื่อนที่ไป-มา โดยมีลวดสปริงยึดติดอยู่กับตัวดันเมล็ดลำไยและแกนยึดสปริง ทำให้เพิ่มผลผลิตและลดระยะเวลาในการคว้านเมล็ดลำไย
3. ผลการเปรียบเทียบการคว้านเมล็ดลำไยโดย ตุ๊ดตู่คู่ใจ ได้ปริมาณการคว้านเมล็ดลำไย เฉลี่ย 11.76 กิโลกรัม ส่วนการคว้านลำไยโดยใช้อุปกรณ์การคว้านเมล็ดลำไยแบบดั้งเดิม ได้ปริมาณการคว้านเมล็ดลำไย เฉลี่ย 4.70 กิโลกรัม โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง และการคว้านเมล็ดลำไยโดย ตุ๊ดตู่คู่ใจ ใช้เวลา 8 ชั่วโมง ได้ปริมาณการคว้านเมล็ดลำไยทั้งหมด 94.08 กิโลกรัม ส่วนการคว้านเมล็ดลำไยโดยใช้อุปกรณ์การคว้านเมล็ดลำไยแบบดั้งเดิมใช้เวลา 8 ชั่วโมง ได้ปริมาณการคว้านเมล็ดลำไยทั้งหมด 77.60 กิโลกรัม ซึ่งได้ปริมาณมากกว่าเป็น 2.5 เท่าของการใช้อุปกรณ์การคว้านเมล็ดลำไยแบบดั้งเดิม
4. ด้วยเหตุนี้ทำให้อุปกรณ์คว้านเมล็ดลำไยของนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ได้รับการยอมรับ และคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับประเทศหลายรางวัล อาทิ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ “หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

สนใจชิ้นงาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เลขที่ 42 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0 5351 1073


แหล่งที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน
https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_202591
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู