ข่าวสาร
C10 การศึกษา
24 ธันวาคม 2564
ส่งเยาวชนเกษตรฝึกงานฟาร์มญี่ปุ่น

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์การเกษตรไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2526 ปัจจุบันมีผู้ผ่านการคัดเลือก 136 คน

จากการติดตามผลหลังจากกลับจากญี่ปุ่น พบว่าส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพการเกษตร นำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้กับการทำงานของตน พัฒนาผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพดี

ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ได้รับสมัครเยาวชนที่เป็นบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์การเกษตร คัดเลือกเข้าร่วมโครงการไปแล้ว โดยจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะด้านการเกษตรและฝึกภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 เดือน ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2565 ที่ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปฝึกงานกับเกษตรกรญี่ปุ่น 11 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2565 - มีนาคม 2566

ทั้งนี้ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ มีความสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย ซึ่งผู้แทนเยาวชนเกษตรที่จะเดินทางไปฝึกงานกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น จะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมพัฒนาและยกระดับภาคการเกษตรไทยในอนาคต จึงขอให้ตัวแทนเยาวชนเกษตรตั้งใจเรียนรู้ อดทน มีวินัย นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพรวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้เกษตรกรรายอื่นๆ ในชุมชนตนเอง และสนับสนุนเยาวชนเกษตรให้เข้ามาเป็นผู้นำในการพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรของไทยให้เข้มแข็งต่อไป

สำหรับโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Agricultural Exchange Council: JAEC) เยาวชนเกษตรจะได้ฝึกงานทำเกษตรสาขาต่าง ๆ เช่น ข้าว ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ผลไม้ต่าง ๆ และฟาร์มปศุสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ โคนม และได้เรียนรู้เกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตรในประเทศญี่ปุ่นด้วย


แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู