ข่าวสาร
การปรับปรุงดิน
23 พฤศจิกายน 2564
การศึกษาวัสดุอัดเม็ดผสมดินเบาเพื่อทดแทนดินผสมสำหรับการปลูกพืชกระถางในอาคาร

การศึกษาวัสดุอัดเม็ดผสมดินเบาเพื่อทดแทนดินผสมสำหรับการปลูกพืชกระถางในอาคาร (Study of diatomite pellet medium to substitute mixed soil for indoor pot plant)

การใช้ดินผสมปลูกต้นไม้ในกระถางมักพบปัญหาดินยุบตัวอัดแน่น การระบายนํ้าและอากาศไม่ดี จึงได้ศึกษาสูตรที่เหมาะสมของวัสดุอัดเม็ดผสมดินเบาเพื่อใช้ทดแทนดินผสมสําหรับการปลูกพืชกระถาง โดยผสมดินเบา:ขุยมะพร้าว:ดินเหนียว อัตราส่วน 2:1:7, 4:1:5, 6:1:3 และ 8:1:1 โดยนํ้าหนัก เผาที่ 900°C วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมี และเลือกวัสดุอัดเม็ดที่มีสมบัติเหมาะสมมาทดลองปลูกต้นเดหลีใบมัน

พบว่าวัสดุอัดเม็ด อัตราส่วน 8:1:1 โดยนํ้าหนัก มีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเหมาะสม (ความหนาแน่น 0.49 g/cm3, การสลายตัวในนํ้า 0.31%, ความจุในการอุ้มนํ้า 38.33%, ความพรุนรวม 54.68%, ความเป็นกรด-ด่าง 6.46, ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก 23.19 meq/100cm3 และค่าการนําไฟฟ้าของวัสดุปลูก 0.06 dS m-1) ซึ่งใช้ทดแทนดินผสมได้

สําหรับพืชที่ปลูกในวัสดุปลูกแตกต่างกัน 3 ชนิด ร่วมกับการให้นํ้า 200 มิลลิลิตรต่อครั้งต่อกระถางต่อสัปดาห์ จํานวน 8 สัปดาห์ วางพืชในห้องที่มีความเข้มแสงเฉลี่ย 15 µmol m-2s-1 อุณหภูมิห้องเฉลี่ย 31ºC และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 70% พบว่าเดหลีที่ปลูกในวัสดุอัดเม็ดอย่างเดียวและปลูกในดินผสมร่วมกับวัสดุอัดเม็ด มีความสวยงามและช่วยยืดอายุการวางประดับดีกว่าการปลูกในดินผสมอย่างเดียว

ผู้สนใจสามารถอ่านขั้นตอนการวิจัยและเนื้อหางานวิจัยเรื่องเต็มได้จาก
https://kukr.lib.ku.ac.th/proceedings/kucon/search_detail/result/401556


แหล่งที่มา

คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://kukr.lib.ku.ac.th/proceedings/kucon/search_detail/result/401556
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู