ข่าวสาร
ปุ๋ย
23 พฤศจิกายน 2564
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในการผลิตพืชผักที่ปลูกเพื่อรับประทานผล


แหล่งที่มา

กรมวิชาการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
https://www.facebook.com/Agronomist.soilscience/
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู