ข่าวสาร
ปรับปรุงพันธุ์พืช
23 พฤศจิกายน 2564
นักวิจัย มก. ปรับปรุงพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ทนนําท่วมฉับพลัน

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ทนนําท่วมฉับพลัน โดยวิธีผสมกลับร่วมกับใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก (Breeding of Pathum Thani 1 Rice Variety for Submergence Tolerance by Marker Assisted Backcrossing)

ผลงานวิจัยโดย ทีมนักวิจัยจากภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปทุมธานี 1 เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง คุณภาพข้าวสุก นุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอม เป็นที่นิยมของผู้บริโภค เกษตรกรนิยมปลูกในพื้นที่นาชลประทาน แต่ไม่ทนนํ้าท่วมฉับพลัน

การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดลักษณะทนนํ้าท่วมฉับพลันจากข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ สู่ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 โดยใช้การปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับร่วมกับการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก โดยผสมข้ามระหว่างข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ สร้างเป็นลูกผสมชั่วที่ 1 และผสมกลับไปยังพันธุ์ปทุมธานี 1 จนได้ลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1 ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ RM23887 ที่จําเพาะกับยีน sub1 ที่ควบคุมลักษณะทนนํ้าท่วมฉับพลัน คัดเลือกร่วมกับการประเมินการทนนํ้าท่วมฉับพลัน

ได้ลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F2 ที่ทนนํ้าท่วมฉับพลันจํานวน 10 สายพันธุ์ โดยมี 2 สายพันธุ์ ได้แก่ PH17-1 และ PH17-24 ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้สายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นทั้ง 10 สายพันธุ์เป็นข้าวที่มีอะมิโลสตํ่าและมีกลิ่นหอมเหมือนพันธุ์ปทุมธานี 1

ผู้สนใจสามารถอ่านขั้นตอนการวิจัยและเนื้อหางานวิจัยเรื่องเต็ม จาก การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาพืช ได้ที่
https://kukr.lib.ku.ac.th/.../search_detail/result/401509
และ https://kukr.lib.ku.ac.th/proceedings/kucon/search_detail/result/401559


แหล่งที่มา

คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://kukr.lib.ku.ac.th/proceedings/kucon/search_detail/result/401509
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู