ข่าวสาร
H10 ศัตรูพืช
8 ตุลาคม 2564
เวิร์คช็อป "นักเกษตรยุคใหม่ ฝึกบินโดรนสู่การเป็นอัจฉริยะ" (Agricultural Technology Training towards Smart Agriculture)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักเกษตรยุคใหม่ ฝึกบินโดรนสู่การเป็นอัจฉริยะ" (Agricultural Technology Training towards Smart Agriculture)🚁จัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นการจัดประชุมแบบ F2F และ Zoom Online meeting เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นกับนักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและสอดคล้องกับสังคมในอนาคต อีกทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ตาม QR Code ด้านบน

**โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อการศึกษา สามารถเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 


แหล่งที่มา

กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
https://web.facebook.com/PATRS.DOA/photos/a.332838150189439/2196485467158022
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู