ข่าวสาร
C30 สารสนเทศ
21 กรกฎาคม 2564
กรมวิชาการเกษตรมีการส่งมอบ เทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ แก่กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตรมีการส่งมอบเทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร โดยผู้แทนกรมวิชาการเกษตร คือ ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน นางสาวจรัญญา ปิ่นสุภา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และ ดร.วารีย์ ทองมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ซึ่งผู้แทนรับมอบเทคโนโลยีฯ จากกรมส่งเสริมการเกษตร คือ นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พร้อมคณะ
 
 
ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจ คู่มือการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://www.doa.go.th/.../2021/Knowledgebase/cassava.pdf

แหล่งที่มา

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
https://web.facebook.com/adminfcri/photos/pcb.2618234785151189/2618234041817930/
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู