ข่าวสาร
C10 การศึกษา
17 พฤศจิกายน 2563
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงจัดงาน‘เกษตรกำแพงแสนครั้งที่ 24’

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึงภาพรวมการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 24 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรกำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2563 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 24 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ภายใต้ Theme ในการจัดงาน คือ “KU เฮ้ว เฮ้ว”

เฮ้ว ที่ 1 คือ HELP ช่วยเหลือ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ศาสตร์แห่งการทำกิน ช่วยเหลือเกษตรกรให้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยเปิดพื้นให้เกษตรกรเข้ามาขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงมาหาความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรด้วยการจัดกิจกรรม “พลิกวิกฤติสร้างโอกาส เกษตรศาสตร์สร้างอาชีพ”

เฮ้ว ที่ 2 คือ HEALTH สุขภาพ ได้เตรียมความพร้อมกับสาธารณสุขเรื่องการคัดกรองผู้มาเที่ยวงาน ตลอดจนการแสดงนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬาพบกับการเสวนาเรื่องการพัฒนากีฬาและจัดการแข่งขันในสถานการณ์ COVID-19 นอกจากนั้น คณะเกษตร กำแพงแสน ได้นำนวัตกรรมอาหารปลอดภัย “Food for all” การแปรรูปเพื่อการเรียนรู้มาตรฐาน GMP และการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารสู่มาตรฐาน ในปีนี้ยังรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานและผู้ประกอบการร้านค้างดใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือการใช้วัสดุที่ทดแทนพลาสติก ย่อยสลายง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวถึงไฮไลท์งานเกษตรกำแพงแสนปีนี้ ประกอบด้วยการค้นพบแมลงชนิดใหม่ของโลก “ตั๊กแตนตำข้าวคอยาวเกษตรศาสตร์” (Euchomenella kasetsart Unnahachote, Samung et Jaitrong, 2020) ค้นพบโดย นิสิต ของภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน พบในพื้นที่ป่ารกร้างบริเวณด้านหลังของอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นิทรรศการด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ อาทิ โครงการศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย โครงการติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน และมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน ปศุสัตว์ไทยกับวิถีใหม่ที่ยั่งยืน (New Normal) ระบบให้น้ำและปุ๋ยแก่พืชผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตสำหรับการทำฟาร์มสมัยใหม่ โครงการจัดทำเครื่องจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ระบบโซลาร์เซลล์ช็อตเครื่องดื่มข้าวหอมดอกมะลิแดง และ ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเชิงบูรณาการเพื่อความมั่นคงทางอาหารของปวงชน เป็นต้น


แหล่งที่มา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
https://www.naewna.com/local/532223
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู