ข่าวสาร
E40 สหกรณ์การเกษตร
16 พฤศจิกายน 2563
ทุ่มงบ1.6พันล.เสริมศักยภาพสหกรณ์ฯ รองรับข้าวเปลือกลดปัญหาตากข้าวบนถนน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ปัญหาเกษตรกรนำข้าวไปตากบนถนนเริ่มลดลงแล้ว หลังกรมส่งเสริมสหกรณ์มีหนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดให้เร่งลงพื้นที่ติดตามปัญหาดังกล่าว และประสานสหกรณ์ที่มีลานตาก ลานเทและโกดังในพื้นที่อำนวยความสะดวกให้เกษตรกรทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิกเข้าใช้พื้นที่ได้โดยไม่คิดค่าบริการ คาดว่าปีการผลิตหน้าปัญหาเช่นนี้คงไม่เกิดอีก เนื่องจากให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เสนอโครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวมและแปรรูปสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตการเกษตรปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 1,600 ล้านบาท ล่าสุดผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว

“การช่วยพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกได้ทั่วกัน เพราะจะช่วยสหกรณ์พัฒนายุ้ง ฉาง ลานตากจะช่วยให้สมาชิกขายข้าวได้ราคาเพิ่มขึ้น เช่น กรณีเกษตรกรนำข้าวมาตากบนถนนในบางจังหวัด เพราะเกษตรกรเกี่ยวสดราคาข้าวก็จะโดนกดโดนบีบจากพ่อค้าเหลือ 10 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรจึงต้องตากข้าวบนถนน จึงต้องเร่งหาทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้เกษตรกรโดยด่วน มองอีกมุมการนำข้าวไปตากไว้ริมทางกระทบผู้ใช้ถนน เหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เขาไม่มีที่เก็บข้าว ฉะนั้น ทุกอย่างเกี่ยวพันกันหมด หากสหกรณ์มีอุปกรณ์ยุ้งฉาง ลานตากและเครื่องอบลดความชื้นให้บริการในราคาเป็นธรรม เกษตรกรก็จะขายข้าวได้ราคาดีขึ้นส่งผลต่อรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น”นางสาวมนัญญากล่าว

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่าปัจจุบันสหกรณ์ทั่วประเทศมีโกดัง ฉาง ลานตาก เครื่องอบลดความชื้นรวม 483 สหกรณ์ ใน 58 จังหวัด จำนวนอุปกรณ์ที่มีประมาณ 1,625 อุปกรณ์ ซึ่งขณะนี้หลายจังหวัดมีสหกรณ์ที่เปิดพื้นที่ลานตากโกดังและฉาง ให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปได้เข้าไปใช้บริการตากข้าวแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับงบประมาณวงเงิน 1,600 ล้านบาทนั้น เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ ภายใต้กรอบเงินกู้ 4 แสนล้านบาท อยู่ในแผนงานที่ 3.1 โดยสศช.เห็นชอบแล้ว ขณะนี้รอ สศช.แจ้งสำนักงบประมาณ เพื่อแจ้งกรมบัญชีกลางจ่ายเงินงวดที่ 1 ให้กรมนำไปจัดสรรให้สหกรณ์ที่เสนอโครงการเข้ามา

ทั้งนี้ โครงการจะจัดงบอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกร ที่แจ้งความจำนงขอสนับเงินอุดหนุนเข้ามา ทั้งหมดยืนยันโครงการกับกรมแล้ว แต่ละแห่งต้องสมทบเงินของสหกรณ์เองอีก 10% เพื่อดำเนินโครงการสร้างยุ้ง ฉาง ลานตาก เครื่องอบลดความชื้นมีทั้งหมด 32 จังหวัด 42 สหกรณ์ ส่วนมากอยู่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉพาะสร้างโกดังลานตาก ไซโล วงเงิน 875 ล้านบาท 63 แห่ง ใน 32 จังหวัด 42 สหกรณ์ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเพิ่มศักยภาพรวบรวมข้าวเพิ่มได้อีก 5 หมื่นตัน แต่ละฤดูการผลิต ทั้งนี้ กรมตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการแต่ละจังหวัดมีสหกรณ์จังหวัด เป็นประธานติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานงบประมาณ


แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู