ข่าวสาร
L01 การผลิตสัตว์
15 ตุลาคม 2563
งดเก็บค่าธรรมเนียมเพาะเลี้ยงหอยทะเล 

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกกฎกระทรวง "ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2563" ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งการเพาะเลี้ยงหอยทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง และสัตว์น้ำอื่น ๆ ที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวนกว่า 30,000 ราย คิดเป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท ในพื้นที่ 71 จังหวัดที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าว โดยให้สิทธิในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต 1 รอบใบอนุญาต เริ่มตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้หากจังหวัดใดมีการชำระค่าธรรมเนียมไปแล้วก่อนหน้านี้ เกษตรกรจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตฯ ในรอบใบอนุญาตครั้งถัดไป

จึงถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ ที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ และนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พยายามผลักดันมาตรการดังกล่าวจนเป็นผลสำเร็จในวันนี้ และกรมประมงได้เร่งรัดให้ประมงจังหวัดและประมงอำเภอในพื้นที่สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิตามกฎหมายดังกล่าวให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินได้รับทราบโดยทั่วกัน และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง โทร. 0 2561 0211 ในวันเวลาราชการ


แหล่งที่มา

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู