ข่าวสาร
21 กันยายน 2563
กรมปศุสัตว์จับมือเครือข่าย จัดกิจกรรมวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อม นพ.อนุพงค์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค นายทวีเสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงข่าวจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020) วันที่ 28 กันยายน 2563 โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมพลูแมน เพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกประชาชนให้ป้องกันตนเอง ลดความเสี่ยงติดเชื้อพิษสุนัขบ้า และสร้างความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง “เลี้ยง รัก รับผิดชอบ”

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า กรมเน้นเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ปี 2563 พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 173 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของตัวอย่างทั้งหมด 5,884 ตัวอย่าง จากข้อมูล Thairabies.net พบว่าสถานการณ์เกิดโรคในสัตว์ย้อนหลังสามปีลดลงต่อเนื่อง กรมมีเป้าหมายสำคัญคือ สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศ ปัจจุบันมีจังหวัดที่สร้างพื้นที่ปลอดโรคได้ 17 จังหวัด ได้แก่ แพร่, แม่ฮ่องสอน, ชุมพร, ตราด, นครนายก, นครปฐม, นราธิวาส, บึงกาฬ, พังงา, ลำปาง, ลำพูน, สกลนคร, สิงห์บุรี, สุโขทัย, หนองบัวลำภู, อ่างทอง และอุตรดิตถ์ ซึ่งปีนี้กรมปศุสัตว์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่บุคคลรอบข้าง เพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกประชาชนให้ป้องกันตนเอง ลดความเสี่ยงติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สัตวแพทยสภา สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยจัดทำคู่มือเวชปฏิบัติเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์อีกด้วย

นพ.อนุพงค์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกล่าวว่า ภารกิจหลักของกรมควบคุมโรค จะรับผิดชอบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน เป้าหมายสำคัญคือ ป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยังยืน ดังนั้น จึงผลักดันให้ผู้ถูกสัตว์กัดหรือข่วน เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบชุดตามที่แพทย์นัด โดยประชาชนทุกคนเข้าถึงการฉีดวัคซีนและมีวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการ ด้วยหลักการ “ฉีดได้ทุกเข็ม เข้าถึงทุกสิทธิ์”

นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภารกิจขับเคลื่อน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า, การประกวดตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2020 เพื่อเชิดชูเกียรติ อปท. ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และตรวจติดตามการดำเนินงานของอปท. ในพื้นที่ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ มีแผนดำเนินการต่อในปี 2564-2568 เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเป้าหมายให้ไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์

รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศึกษาวิจัยประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชน อีกทั้ง ในปี 2564 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกต่อจากกรมปศุสัตว์ด้วย

ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงขอเชิญประชาชน ร่วมกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเดือนกันยายน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถ่ายทอดสดออนไลน์ Live Streaming ภายใต้แนวคิด “End Rabies: Collaborate, Vaccinate” “ร่วมกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงมาทำวัคซีน” กำหนดจัดงานวันจันทร์ที่ 28 กันยายน เวลา 09.30 - 17.00 น. ผ่าน 3 ช่องทางคือ แฟนเพจ : วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก : World Rabies Day 2020, Youtube : WRDThai2020 และ www.WRD2020Thailand.com ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์


© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู