ข่าวสาร
E13 การเงิน/สินเชื่อ
21 กันยายน 2563
กฟก. รับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงธันวาคม 2563

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดโอกาสให้กษตรกรที่เป็นหนี้ตามกฎหมายกองทุนพื้นฟูฯ ได้รับสิทธิ์ในการจัดการหนี้ โดยเกษตรกรที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนหนี้ฯ สามารถยื่นคำขอผ่านองค์กร
เกษตรกรที่เกษตรกรเป็นสมาชิก ได้ที่ สำนักงานกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดทั่วประเทศ
โดยยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ ตามแบบพร้อมหลักฐานที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเกษตรกรที่มีหนี้เร่งด่วนให้เกษตรกรแจ้งสำนักงานสาขาจังหวัดประสานสถาบันเจ้าหนี้ เพื่อชะลอการดำเนินคดีก่อนวันครบกำหนด โดยแนบเอกสารคำฟ้อง หรือคำพิพากษา หรือหมายบังคับคดี ตามแต่กรณี
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอ
1. เป็นเกษตรกรตามที่คณะกรรมการกำหนด
2. เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร
3. มีหนี้ที่เกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
4. เป็นหนี้ในระบบตามที่กำหนด หนี้โครงการส่งเสริมของรัฐ หนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมจากสถาบันการงินประเภท
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคาร ธ.กส. หรือนิติบุคคล รวมทั้งสถาบันการเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร)
หลักฐานที่ใช้ในการยื่น
1. คำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรตามที่สำนักงานกำหนด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเกษตรกร
3. หลักฐานแห่งหนี้ เช่น สัญญาจำนอง สัญญายืม หรือสมุดบัญชีเงินกู้
4. สำเนาเอกสารสิทธิ์ กรณีมีหลักประกัน
5. หนังสือแสดงความยินยอมให้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันให้แก่กองทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากษครกร สาขาจังหวัดทั่วประเทศ หรือ ส่วนปรับปรงโครงสร้งหนี้ของเกษตรกร สำนักจัดการหนี้ของกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากษตรกร (สำนักงานใหญ่)
โns. 0 2158 0342 ต่อ 8102 และ www.frdfund.org
"ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563


แหล่งที่มา

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2563
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู