ข่าวสาร
C10 การศึกษา
15 กันยายน 2563
อบรมการปลูกกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ (From Cannabis Seed to Needs) รุ่นที่ 2 ”

เปิดเป็นครั้งที่ 2 สำหรับผู้สนใจหลักสูตรฝึกอบรม การปลูกกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ (From Cannabis Seed to Needs) รุ่นที่ 2 ”


จัดฝึกอบรม 2 วัน คือวันที่ 26 - 27 กันยายน 2563 เข้มข้นด้วยเนื้อหาและการปฏิบัติจริง
• สถานที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และศูนย์วิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาและพืชเสพติดสมุนไพรทางการแพทย์
• เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป รับจำนวน 30 คน เท่านั้น
• เป้าหมาย คือ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต มาตรฐานการผลิต ระบบการผลิตและโรงเรือน การเก็บเกี่ยวและมาตรฐานผลผลิต อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาการผลิตพืชกัญชาและพืชเสพติดสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกพร สุขา kanokphon.su@ku.th 08-9709-7591 ดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย sitthinan.wi@ku.th 09-5615-2635


แหล่งที่มา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู