ข่าวสาร
A50 วิจัยเกษตร
2 กรกฎาคม 2563
วารสารวิชาการด้านควาย Buffalo Bulletin

วารสาร Buffalo Bulletin Vol.39 No.2 (Arp-Jun 2020) ฉบับปัจจุบันเผยแพร่ออนไลน์แล้วที่ http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/BufBu

Buffalo Bulletin เป็นวารสารวิชาการด้านควาย ได้รับการเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูลระดับชาติ เช่น ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เช่น Web of Science (Q4) | Scopus (Q4) | CAB Direct | Asean Citation Index (ACI)


แหล่งที่มา

ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/BufBu
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู