ข่าวสาร
M01 การประมง/การเพาะเลี้ยง
30 มิถุนายน 2563
วช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และสมาคมปลากัด เปิดตัวโครงการทรัพยากรชีวภาพปลากัดแห่งชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมปลากัด เปิดตัว โครงการ "การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางพันธุกรรมปลากัดพื้นเมืองอย่างยั่งยืนและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงเศรษฐกิจ" เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางของความร่วมมือระหว่างองค์กรที่มีความสนใจในการทำงานวิจัยด้านปลากัด พร้อมศึกษา ค้นคว้า และจัดทำฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนนราภรณ์ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมกิจกรรมการให้ทุนวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เป็นประธานพิธีเปิดตัวโครงการ การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางพันธุกรรมปลากัดพื้นเมืองอย่างยั่งยืน และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงเศรษฐกิจ พร้อมประชุมหารือเกี่ยวกับการวางแผนงานโครงการวิจัยระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสมาคมปลากัด เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางของความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่มีความสนใจในการทำงานวิจัยด้านปลากัด พร้อมศึกษา ค้นคว้า และจัดทำฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธาน เอกลักษณ์ทางพันธุกรรม นิเวศวิทยา และการแพร่กระจายของปลากัดป่า ซึ่งอาศัยอยู่ในแหล่งธรรมชาติของประเทศไทย และทำการเก็บรักษาเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมของปลากัดด้วยเทคโนโลยีการแช่แข็งเซลล์และการโคลนนิ่ง ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสมาคมปลากัดฯ

รองศาสตรจารย์ ดร.ครศร ศรีกุลนาถ ประธานโครงการฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือ และวางแนวทางของโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติได้สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการนำความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการอนุรักษ์ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ และการผสมข้ามสายพันธุ์ โดยงานวิจัยนี้จะเป็นการริเริ่มการทำโคลนนิ่งปลากัดเป็นครั้งแรก สามารถเผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติ ทำให้ปลากัดของไทยเป็นที่สนใจในเวทีวิชาการระดับโลก และพัฒนานิสิตระดับปริญญาโท/เอก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นการยกระดับชนิดและสายพันธุ์ของปลากัดไทย ให้มีคุณค่าแก่การเป็นสัตว์น้ำประจำชาติมากยิ่งขึ้นตามแนวนโยบายรัฐ

 


© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู