ข่าวสาร
C30 สารสนเทศ
20 พฤษภาคม 2563
คลอดคู่มือชาวประมงพาณิชย์ 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงได้ดำเนินการรวบรวมการออกกฎหมายลำดับรอง ภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงพาณิชย์ อาทิ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดจำนวนมากให้พี่น้องชาวประมงดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เนื่องจากพระราชกำหนดการประมงและกฎหมายลำดับรองมีการใช้ภาษาทางกฎหมายที่อาจทำให้พี่น้องชาวประมงทำความเข้าใจได้ยาก มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความเข้าใจผิดพลาดหรือกระทำผิดกฎหมายได้ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องความเข้าใจของพี่น้องชาวประมงเป็นหลัก โดยการแปลความจากภาษากฎหมายให้เป็นภาษาที่อ่านและเข้าใจง่าย ๆ ลงในคู่มือดังกล่าว

          สำหรับ "คู่มือชาวประมงพาณิชย์" ฉบับนี้มีเนื้อหาสาระสำคัญที่พี่น้องชาวประมงต้องทราบและปฏิบัติตาม ได้แก่ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์, การแจ้งเข้า-ออก ท่าเทียบเรือของเรือประมง (PIPO), การดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง (VMS) ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา, การบันทึกข้อมูลการทำการประมง(Fishing Logbook), การนำสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง, คนประจำเรือ สำหรับคนต่างด้าว (Seabook), การรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง, การกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง, มาตรการปิดอ่าวและเครื่องมือที่อนุญาตให้ใช้ทำการประมง, ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงพาณิชย์ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ทั้งนี้ กรมประมงมอบหมายให้ประมงอำเภอและประมงจังหวัด นำคู่มือชาวประมงพาณิชย์ไปมอบให้ผู้รับใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์ทุกลำ เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้และเก็บรักษาไว้ที่เรือประมงและนำมาใช้เป็นคู่มือประกอบการทำประมงของชาวประมงพาณิชย์ต่อไป สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร "คู่มือชาวประมงพาณิชย์" ได้ที่เว็บไซต์ของกรมประมง www.fisheries.go.th หรือโทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง โทร. 0 2561 1418 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท้ายนี้ กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวประมงจะได้ใช้ประโยชน์จากคู่มือเล่มนี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและมั่นคงของทรัพยากรประมงต่อไป


แหล่งที่มา

เดลินิวส์ฉบับวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู