ข่าวสาร
C20 การส่งเสริม
1 พฤศจิกายน 2562
“วันยุวเกษตรกรโลก” ดูงานเกษตรผ่านฐานเรียนรู้ จัดยิ่งใหญ่ที่เขาชะงุ้ม

อนึ่ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ผู้แทนประเทศสมาชิกเครือข่ายยุวเกษตรกรโลก จำนวน 50 ประเทศ จากภูมิภาคเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา และแคริบเบียน ได้ลงนามรับรองกฎบัตรเครือข่ายยุวเกษตรกรโลก และประกาศปฏิญญากรุงโซล ในระหว่างการจัดประชุม The 1st Global 4-H Network Summit 2014 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานยุวเกษตรกร (4-H) ของทุกประเทศทั่วโลกให้เจริญก้าวหน้า จึงถือว่าวันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันยุวเกษตรกรโลก (Global 4-H Day)” ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา
      ปัจจุบันประเทศไทย กำลังเผชิญปัญหาประชากรแรงงานภาคการเกษตรที่ส่วนใหญ่มีอายุมาก และมีแนวโน้มลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาภาคการเกษตรซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินการพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมทั้งด้านทัศนคติ ความรู้ด้านการเกษตร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้าสู่ภาคการเกษตรให้มากขึ้น สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเริ่มวางรากฐานความรู้ตั้งแต่วัยเด็ก ในลักษณะการส่งเสริมยุวเกษตรกรตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน
       กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดงานวันยุวเกษตรกรโลกขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นการจัดขึ้นพร้อมกันกับประเทศสมาชิกที่มีการดำเนินงานยุวเกษตรกรทั่วโลก ภายใต้แนวคิด “ยุวเกษตรไทยก้าวตามรอยเท้าพ่อ (Thai 4H ; Following in the footsteps of the king)” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของยุวเกษตรกร และมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลอง “วันยุวเกษตรกร โลก” พร้อมกับประเทศสมาชิกที่มีการดำเนินงานยุวเกษตรกร (4-H) ทั่วโลก และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานยุวเกษตรกร (4-H) ของประเทศไทยในยุคก้าวสู่ Thailand 4.0 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ 1) เกษตรผสมผสาน 2) เกษตรทฤษฎีใหม่ 3) การเลี้ยงไส้เดือน 4) IFYE 5) แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ 6) กิจกรรมรอบศูนย์ฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองและกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อให้มีกิจกรรมต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมียุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจาก 6 จังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คนเข้าร่วมงาน


แหล่งที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน
https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_129419
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู