ข่าวสาร
A50 วิจัยเกษตร
13 สิงหาคม 2562
เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ 15

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ 15 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
หัวข้อการนำเสนอ ได้แก่
- ด้านอาหาร สมุนไพร สุขภาพ
- ด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- ด้านการท่องเที่ยงเชิงนิเวศและแหล่งประวัติศาสตร์
- ด้านพลังงานและสมาร์ทกริตเทคโนโลยี
อัตราค่าลงทะเบียน
นำเสนอผลงานอาจารย์/นักวิจัย 2,500 บาท
นำเสนอผลงานนิสิต/นักศึกษา 1,500 บาท
เข้าร่วมงาน (Participant) 500 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก http://conference.nu.ac.th/nrc15/


แหล่งที่มา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
http://conference.nu.ac.th/nrc15/
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู