ถาม-ตอบ
โรคพืช
ถามเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567
ขอความกรุณาค่ะ ผักกวางตุ้งและคะน้ามีรอยโรคปรากฏบนใบแบบนี้ ไม่ทราบว่าสาเหตุมาจากศัตรูพืชชนิดไหน และมีวิธีป้องกัน กำจัดอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ

สาเหตุน่าจะมาจาก หนอนชอนใบ ส่วนวิธีการป้องกันกำจัด ทำได้ดังนี้ 1. เผาท่าลายเศษใบพืชที่ถูกหนอนชอนใบท่าลาย เนืองจากดักแด้และแมลงวันหนอนชอนใบทีอยู่ตามเศษใบพืชจะถูกท่าลายไปด้วย 2. ใช้สารสกัดสะเดา อัตรา 100 ppm. สามารถป้องกันและก่าจัดแมลงวันหนอนชอนใบได้ดี 3. สารป้องกันก่าจัดศัตรูพืช Beta-cyfluthin 25% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู