ถาม-ตอบ
ปุ๋ย
ถามเมื่อ 3 กรกฎาคม 2565
ปุ๋ยเกล็ดฉีดข้าวไช้แบบไหนดีคับ

แนะนำ...ปุ๋ยสูตร 6-12-26 (ชื่อการค้า นูแทค® ซุปเปอร์-เค) การให้ปุ๋ยทางใบแก่ข้าว มีงานวิจัยที่สนับสนุน ได้แก่ "การพ่นปุ๋ยทางใบที่มีโพแทสเซียมสูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในข้าวพันธุ์ปทุมธานี1" (Application of High Potassium Foliar Fertilizerto Increase Yield of Pathumtani 1 Rice) โดยบทบทคัดย่อ ระบุว่า โพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารพืชที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างแป้งและน้าตาล โดยการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมในอัตราที่เหมาะสมอาจช่วยเพิ่มผลผลิตในพืชได้ จึงทำการศึกษาผลของปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงต่อการเพิ่มผลผลิตในข้าว โดยใช้ปุ๋ยสูตร 6-12-26 ชื่อการค้า นูแทค® ซุปเปอร์-เค ทำการทดลองในนาข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2558 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จำนวน 4 ซ้ำ แบ่งออกเป็น 5 กรรมวิธี คือ การพ่นปุ๋ยนูแทค® ซุปเปอร์-เค อัตรา 1.6, 3.2, 4.8 และ 6.4 กรัม/ลิตร เปรียบเทียบกับการไม่พ่นปุ๋ย ในระยะข้าวตั้งท้องและระยะข้าวออกรวง (75 และ 95 วันหลังหว่านเมล็ด) ผลการทดลองพบว่า การพ่นปุ๋ยนูแทค® ซุปเปอร์-เค อัตรา 1.6, 3.2, 4.8 และ 6.4 กรัม/ลิตร ได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น คือ 996, 954, 939 และ 907กก./ไร่ ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่พ่นปุ๋ยที่ได้ผลผลิตข้าวเพียง 762 กก./ไร่ จากการนับเมล็ดเต็มของรวงข้าวจานวน 50 รวง พบว่า ข้าวที่ได้รับการพ่นปุ๋ยนูแทค® ซุปเปอร์-เค อัตรา 1.6, 3.2, 4.8 และ 6.4 กรัม/ลิตร มีเมล็ดเต็มข้าว 82-84% คิดเป็นน้าหนัก เท่ากับ 105, 127, 109 และ 114 กรัม ตามลาดับ ซึ่งมากกว่าข้าวที่ไม่การพ่นปุ๋ย ที่มีเมล็ดเต็มข้าวเพียง 60% คิดเป็นน้ำหนักเท่ากับ 71.7 กรัม การศึกษานี้ทำให้ทราบว่าการพ่นปุ๋ยนูแทค® ซุปเปอร์-เค สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้ *** ดังนั้น ในระยะข้าวตั้งท้องและระยะข้าวออกรวง ซึ่งเป็นช่วงที่สาคัญต่อการสร้างแป้งในเมล็ด การพ่นปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงทางใบในอัตราที่เหมาะสมและเพียงพอ จึงมีผลช่วยเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในพืช ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ แต่การให้ปุ๋ยโพแทสเซียมที่สูงเกินไป อาจทำให้ผลผลิตลดลง โดยสังเกตได้จากการพ่นปุ๋ยนูแทค® ซุปเปอร์-เค อัตรา 6.4 กรัม/ลิตร ทำให้ผลผลิตข้าวน้อยกว่าการให้ปุ๋ยในอีก 3 อัตราที่ต่ำกว่า ทั้งนี้ การใส่ปุ๋ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น พันธุ์ข้าว สภาพดินในแปลงปลูก ว่าเป็นนาดินเหนียว หรือนาดินทราย เนื่องจากความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารโพแทสเซียมในดินทรายค่อนข้างต่ำกว่าดินเหนียว รวมถึงต้องพิจารณาโรคและแมลงในแปลงปลูกด้วย


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู