ถาม-ตอบ
การเงิน/สินเชื่อ
ถามเมื่อ 10 มกราคม 2565
หนังสือยินยอมมอบอำนาจขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน ต้องไปขอที่ไหนครับ...ต้องทำยังไง

สามารถไปติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ได้เคยลงทะเบียนไว้ก่อนหน้าค่ะ แล้วยื่นแบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร (ทบก.) พร้อมแนบหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาของผู้ยื่นคำร้อง สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีหัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิต) หากมีสมุดทะเบียนเกษตรกร หรือสมุดเล่มเขียวก็ให้นำติดตัวไปด้วยค่ะ • แบบคําร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนทะเบียนเกษตรกร สามารถดาวน์โหลดได้จากท้ายคู่มือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หน้า 41 จากไฟล์แนบด้านล่าง (กรุณาอ่านคำอธิบายท้ายเอกสารโดยละเอียดก่อนไปติดต่อ)


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู