ข่าวสาร
F01 การผลิตพืช
16 พฤษภาคม 2567
ผู้ช่วยฯ ดูแปลงฯ ต้นแบบหนุนเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ

ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรต้นแบบ โครงการส่งเสริมการเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ นายสมศักดิ์ เกิดเปี่ยม ที่ฟาร์มทรัพย์แทนวันดี ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ ปี 2567 โดยมีกลไกส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ ประกอบด้วย
1. หุ้นส่วนเกษตรเขตเมือง คือเจ้าของที่ดินที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าเขตเมืองหรือพื้นที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพ
2. เกษตรกรผู้ประกอบการเกษตรเขตเมือง (Start up CEO) คือเกษตรกรหรือผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถทำหน้าที่บริหารจัดการแปลงเกษตรเขตเมือง
3. เจ้าของนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะ คือผู้ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาการทำเกษตรเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ และ
4.วิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการด้านตลาด คือเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือภาคเอกชน ที่รวบรวมและกระจายผลผลิตฟาร์มเกษตรเขตเมือง สู่ตลาดทุกระดับ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการด้านพืช การวางแผนการผลิต การดูแลป้องกันอารักขาพืช การประสานงานจัดหาช่องทางตลาด และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจเกษตรให้แก่หุ้นส่วนเกษตรเขตเมือง การดำเนินงานในโครงการนี้จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาพื้นที่เขตเมืองให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการผลิตทางการเกษตร สามารถพัฒนาเป็นฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ ผ่านกลไกพัฒนาการเกษตรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ และเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเขตเมือง

โดยได้ขับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2567 นำร่อง 1,000 แปลง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาพื้นที่เขตเมืองให้เกิดประโยชน์ในการผลิตทางการเกษตร สามารถพัฒนาเป็นฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ ผ่านกลไกพัฒนาการเกษตรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer และ Young Smart Farmer กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เกษตรเขตเมือง โดยร่วมวางแผนกับเจ้าของที่ดินในฐานะหุ้นส่วนเกษตรเขตเมืองดำเนินการผลิตเกษตรที่สอดคล้องกับตลาด มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น ระบบเกษตรอัจฉริยะ และเกษตรปลอดภัยโดยใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรในเขตเมืองเกิดพื้นที่สีเขียว ใน จ.สมุทรสาคร มีเป้าหมาย 200 แปลง


แหล่งที่มา

นสพ.แนวหน้า ฉบับวันที่ 13 พ.ค. 2567
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู