ข่าวสาร
C10 การศึกษา
16 พฤษภาคม 2567
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอน หลักสูตรเกษตรสีเขียว

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม จัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าพบนายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรเกษตรสีเขียว ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงหนองปลิง เทศบาลตำบลวังผาง

สำหรับหลักสูตรเกษตรสีเขียว เป็นหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเกษตรสีเขียว โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG-Model) กล่าวคือ Bio-การเกษตรที่เน้นความหลายหลายทางชีวภาพ เน้นการผสมผสานระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เกษตรกร สัตว์เศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ พืชท้องถิ่น สมุนไพร ในการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน Circular-การเกษตรที่เน้นการหมุนเวียนของพืชอาหารสัตว์ ของเสีย ให้เกิดประโยชน์ และการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเกื้อกูลระหว่าง คน พืช สัตว์ สิ่งแวดล้อม และ Green-การเกษตรสีเขียวเพื่อรักษาสุขภาพขององค์ประกอบในระบบนิเวศการเกษตรที่หลากหลาย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการจนกลายเป็นห่วงโซ่การผลิตพืช ปศุสัตว์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง โดยสอดแทรกแนวคิดเกษตรคาร์บอนต่ำ ทำให้ผู้เรียนสามารถปรับทัศนคติและแนวคิดนำไปต่อยอดอาชีพได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมกันกับการสร้างระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลรวมกันเป็นคาร์บอนต่ำ


© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู