ข่าวสาร
F02 การขยายพันธุ์พืช
19 เมษายน 2567
พันธุ์กล้วยหอมทองคุณภาพ ตอบโจทย์ตลาดอาทิตย์อุทัย

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า จากการความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย (JTEPA) ได้ให้สิทธิพิเศษในการยกเว้นภาษีนำเข้ากล้วยจากประเทศไทย 8,000 ตัน

กรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นโอกาสสนับสนุนให้เกษตรกรเพาะปลูกกล้วยหอมทองทางการค้า เพราะกล้วยหอมทองเป็นพืชที่ปลูกได้ทั่วทุกภาค ทุกฤดูในประเทศไทย ปลูกง่าย เพียงแต่ต้องการการดูแลเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาด การปลูกกล้วยหอมทอง การคัดเลือกพันธุ์จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะต้นพันธุ์ที่ดีจะส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตที่ดี

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 อุดรธานี เป็นหน่วยงานที่มีเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหอมทอง สามารถขยายพันธุ์พืชได้ในปริมาณตามความต้องการ ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วและได้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรง ตรงตามสายพันธุ์ เพื่อส่งเสริมเกษตรกร และจำหน่ายให้กับเกษตรและผู้สนใจ ในราคาที่เหมาะสม และมีการขยายผลสร้างเครือข่ายเกษตรกรโดยใช้ต้นพันธุ์กล้วยหอมทองพันธุ์ดีให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสานน้ำโขง ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

“เนื่องจากที่ผ่านมา ทางกลุ่มวิสาหกิจฯ จะใช้หน่อจากต้นแม่พันธุ์ที่มีอยู่ในแปลงมาปลูก พบปัญหาเรื่องอัตราการรอด และการติดเชื้อโรคของหน่อ อีกทั้งการขนย้ายหน่อลงปลูกยากลำบาก จึงได้ร่วมกับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 คัดเลือกต้นพันธุ์กล้วยหอมทองที่สมบูรณ์แข็งแรง และผลผลิตเป็นต้องการของท้องตลาด มาทำการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ตรงตามที่ต้องการ นำมาปลูกในแปลง โดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ในการจัดการแปลงปลูกแก่สมาชิกวิสาหกิจฯ ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ มีปริมาณสม่ำเสมอ สะดวกต่อการบริหารจัดการผลผลิต เป็นที่พึงพอใจของตลาดและได้รับการยอมรับ ผลผลิตมีน้ำหนักเฉลี่ยเครือละ 18-25 กก. ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองมีรายได้เฉลี่ยไร่ละ 50,000 บาทต่อรอบการเก็บเกี่ยว”

ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสานน้ำโขง เป็นแหล่งผลิตกล้วยหอมทองอันดับต้น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ผลผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพ มีมาตรฐาน GAP และ GMP รับรอง โดยทางกลุ่มมีการขยายพื้นที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกล้วยหอมทอง และรวบรวมรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก และกลุ่มเครือข่าย มีสมาชิกรวมประมาณ 300 ราย มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 600 ไร่ ผลผลิตรวมปีละ 2,400 ตัน เพื่อนำมาเข้าโรงคัดแยกและบรรจุหีบห่อของกลุ่ม และจัดจำหน่ายให้กับตลาดในท้องถิ่น ร้านสะดวกซื้อ และส่งจำหน่ายประเทศญี่ปุ่นปีละ 1,000 ตัน

เกษตรกรสนใจสอบถามองค์ความรู้ หรือมีความประสงค์ขอซื้อต้นพันธุ์กล้วยหอมทองจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ติดต่อได้ที่ จุดบริการพืชพันธุ์ DOAE ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 เลขที่ 165 หมู่ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทร. 0 4221 9323


© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู