ข่าวสาร
K10 วิทยาการป่าไม้
30 พฤษภาคม 2567
อ.อ.ป. ผสานความร่วมมือ กรมป่าไม้ และ ม.เกษตรฯ ลงนามความร่วมมือ “โครงการขยายผลงานวิจัยไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดีสู่ประชาชน”

นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และ ดร.ดำรง ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการขยายผลงานวิจัยไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดีสู่ประชาชน” ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานด้านปรับปรุงพันธุ์ไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดีที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนาแล้ว มาขยายผลให้มีการใช้ประโยชน์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างในการสร้างแปลงสาธิตและแปลงขยายพันธุ์ไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดีให้แก่ประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแนวเศรษฐกิจสีเขียว โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีนายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 และคณะผู้บริหารของทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

 


แหล่งที่มา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
https://www.facebook.com/ForestIndustryOrganization
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู