ข่าวสาร
C10 การศึกษา
17 พฤศจิกายน 2566
สัมมนาวิชาการ เรื่อง ฝ่าวิกฤตต้นทุนนมแบบครบวงจร
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมาวิชาการ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน เรื่อง ฝ่าวิกฤตต้นทุนนมแบบครบวงจร "A breakthrough with holistic dairy cost-crisis management practices" โดย ศาสตราจารย์ ดร.จิระชัย กาญจนพฤติพงศ์ ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 101 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 

แหล่งที่มา

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
https://www.facebook.com/photo?fbid=813902483868379&set=a.540024841256146
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู