ข่าวสาร
E71 การค้าระหว่างประเทศ
28 กันยายน 2566
เสวนา “ส่งออกต้นไม้ไปซาอุฯ : โอกาสและความท้าทายของธุรกิจไม้ล้อม”

คณะวนศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยป่าไม้ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง “ส่งออกต้นไม้ไปซาอุฯ : โอกาสและความท้าทายของธุรกิจไม้ล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการปลูกและส่งออกไม้ล้อมไปประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศอื่น ๆ และร่วมกันเสนอแนวทางต่อภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจไม้ล้อมเพื่อการค้าและส่งออกอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป

โดยมี ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ เป็นประธานเปิดการเสวนา สำหรับวิทยากรร่วมเวทีเสวนาประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารณ ชาตกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายบุญสุธีย์ จีระวงศ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ ชัยมาศ รองประธานกลุ่มไม้ขุดล้อมดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี นายณัฐศักดิ์ สุขศรี เลขาธิการสมาคมการค้าไม้ขุดล้อมไทย และ อาจาย์วิเชียร พุทธศรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

การเสวนาวันนี้ได้รับเกียรติจากนายชลธิศ สุรัสวดี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เข้าร่วมฟังการเสวนา โดยมีผู้เข้าร่วมงานเสวนาทั้งแบบ onsite และ online รวมประมาณ 190 คน ประกอบด้วยทั้งภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร เจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ผลการเสวนาเบื้องต้น เวทีเสวนาได้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสของการส่งออกต้นไม้ไปซาอุดิอาระเบีย แต่ยังมีความท้าทายหลายประเด็นที่ต้องสร้างความชัดเจนทั้งในเรื่องชนิดและปริมาณไม้ล้อมที่ประเทศซาอุดิอาระเบียต้องการจริง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับไม้ล้อม กระบวนการบริหารจัดการไม้ล้อมทั้งระบบจากผู้ปลูก คนกลางรับซื้อ ไปจนถึงผู้ส่งออก เป็นต้น นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องเร่งพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตไม้ล้อม รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานไม้ล้อมเพื่อการค้าและส่งออกของประเทศไทยขึ้น

โดยที่ประชุมได้เสนอให้ภาครัฐมีหน่วยงานที่ทำงานในลักษณะ One stop service เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าและส่งออกไม้ล้อมของไทยมากยิ่งขึ้น และขอให้มีการจัดเสวนาพูดคุยในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป


แหล่งที่มา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์
https://www.facebook.com/photo/?fbid=301100305885926&set=a.155263167136308
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู