ข่าวสาร
D10 การบริหารรัฐกิจ
11 กันยายน 2566
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์
ระยะสั้น : แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
1. การพักหนี้เกษตรกรตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่เหมาะสม และมาตรการช่วยประคองภาระหนี้สิน
2. การส่งเสริมการผลิต การใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน
ระยะกลาง และระยะยาว : สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต
❇️ การบริหารจัดการภาคเกษตรที่ครบถ้วนทุกด้าน ตั้งแต่ดิน น้ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ กลไกราคา แหล่งเงินทุน นวัตกรรม และกรรมสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกรผู้ปลูกพืช ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ และกลุ่มประมง
1. ทูตเศรษฐกิจเชิงรุก เพื่อเปิดประตูการค้าสู่ตลาดใหม่ ๆ และเร่งเจรจากรอบความร่วมมือทางการค้า (FTA)
2. การพัฒนาเศษฐกิจใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล อุตสาหกรรมสีเขียว การพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจพิเศษ และระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 4 ภาค ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าที่ถูกกฎหมายตามแนวชายแดน
3. การสร้างรายได้ภาคการเกษตร โดยใช้หลักการ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้
❇️ การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพของภาคการเกษตร
❇️ การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ
❇️ การบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ (Precision Farming)
❇️ การวิจัย พัฒนาพันธุ์ เพื่อเพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนต่อไรให้สูงขึ้น
❇️ การหาตลาดให้สินค้าเกษตรได้ขายในราคาที่เหมาะสม
❇️ การสนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และเศรษฐกิจ
❇️ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น
❇️ การฟื้นชีวิตอุตสาหกรรมประมงให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้ รวมทั้งการแก้ไขข้อกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมงให้เหมาะสม
4. การสร้างและขยายโอกาส
❇️ การเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน และพิจารณาเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด
❇️ การยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายที่ไม่จำเป็น
❇️ การกำหนดให้มีสัดส่วนการปลูกไม้ยืนต้นให้เหมาะสมกับประเภท และลักษณะของพื้นที่
❇️ การส่งเสริมให้เจ้าของที่ดินหรือชุมชนโดยรอบได้รับประโยชน์จากการเพิ่มพูนของระบบนิเวศ การขายคาร์บอนเครดิตอย่างยุติธรรม และได้รับการยอมรับจากระดับสากล
5. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
❇️ การนำพื้นที่ของหน่วยทหารที่เกินความจำเป็นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะการใช้เพื่อการเกษตร
❇️ ส่งเสริมและเร่งฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำคืนสู่ธรรมชาติ
❇️ การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นวาระแห่งชาติโดยเฉพาะเรื่องฝุ่นควัน PM2.5 รวมถึงข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อประเมินผลและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย การสานต่อนโยบาย Carbon Neutrality และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 
ที่มา: รวบรวมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งที่มา

เรื่องเล่า ข่าวเกษตร
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1043849860268729&set=p.1043849860268729&type=3
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู