ข่าวสาร
P35 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
25 สิงหาคม 2566
แอปพลิเคชัน รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย ตัวช่วยจัดการดิน น้ำ พืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกรหลายพื้นที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้ในพื้นที่การเกษตร ภาครัฐจึงมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรมุ่งเน้นการใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของพืชแต่ละชนิดรวมถึงลักษณะของดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร กรมพัฒนาที่ดินจึงคิดค้น นวัตกรรม รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย จากฐานข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินทั่วประเทศ ร่วมกับค่าความต้องการธาตุอาหารของพืชจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งสามารถให้คำแนะนำปุ๋ยได้อย่างเหมาะสมกับชนิดพืชและสามารถลดต้นทุนการผลิตสำหรับพืชเศรษฐกิจ
 
 
จากผลสำเร็จงานวิจัยสู่นวัตกรรม โดยนายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับกรมวิชาการเกษตรพัฒนา นวัตกรรมรู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย ด้วยฐานข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของดินและความต้องการธาตุอาหารของพืชจนเป็น แอปพลิเคชัน รู้จริง พืชดิน ปุ๋ย (Thai Soil Fertility Management: TSFM) สามารถให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยได้อย่างเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจ 63 ชนิด ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก 77 จังหวัด 923 อำเภอ 7,425 ตำบล สามารถเลือกผสมปุ๋ยใช้เองได้ถึง 51,256 สูตร พร้อมค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้ปุ๋ยแต่ละสูตร เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร
 
แอปพลิเคชันถูกออกแบบมาเพื่อให้เกษตรกรใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว รู้ผลทันที สามารถดาวน์โหลดผ่านสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ Android และ IOS โดยลงทะเบียนครั้งเดียว กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเท่านั้นเอง
 
 
“นวัตกรรม รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย” แอปพลิเคชันที่ให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมตามความต้องการของพืชตรงตามสภาพดินที่ครบถ้วน แม่นยำ รู้ผลไว ใช้งานง่าย ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย ลดการตกค้างจากสารเคมีในดิน ช่วยรักษาทรัพยากรดินและช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู