ข่าวสาร
M12 การเพาะเลี้ยง
12 พฤษภาคม 2566
สารคลุกเคลือบอาหารเสริมสัตว์น้ำลดอัตราตาย ทนโรค พ่อแม่พันธุ์แข็งแรง

กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำกรมประมง ได้พัฒนา “สารคลุกเคลือบอาหารเสริมคุณภาพสัตว์น้ำ” 3 สูตร เพื่อช่วยให้สัตว์น้ำมีสุขภาพดีขึ้น ทั้งในด้านความสวยงาม ความแข็งแรง และความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์ ที่เกษตรกรรายย่อยสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชนิด อายุ และสภาพแวดล้อมของสัตว์น้ำด้วยแนวทางการเลี้ยงต้นทุนต่ำได้

1. สารคลุกเคลือบอาหารเสริมคุณภาพปลาสวยงาม ช่วยเสริมคุณภาพในเรื่องของสีสัน มีสุขภาพแข็งแรง ลดการติดเชื้อโรคในสัตว์น้ำ สามารถใช้ได้ตั้งแต่การอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ-พ่อแม่พันธุ์ ผลการนำไปทดลองใช้เลี้ยงปลาทองที่รุ่งมณีชาฟาร์ม ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พบว่าปลามีสุขภาพแข็งแรงขึ้น มีสีสด และมีอัตราการตายลดลง จากเดิมที่ประสบปัญหาปลาติดโรคและตายระหว่างเลี้ยง

2. สารคลุกเคลือบอาหารเสริมความแข็งแรงสัตว์น้ำ ช่วยเสริมเรื่องสุขภาพสัตว์น้ำทำให้สัตว์น้ำแข็งแรงทนต่อโรค ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจทำให้สัตว์น้ำอ่อนแอและตายยกบ่อได้ เช่น สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง การลำเลียงลูกพันธุ์ การย้ายบ่อคุณภาพน้ำ เชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ ฯลฯ ผลการนำไปทดลองใช้เลี้ยงปลาสลิดที่ จรรยวรรธน์ฟาร์ม ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี พบว่าไม่ประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย ปลาที่ได้มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกัน จากเดิมที่ประสบปัญหาลูกปลาสลิดลอยตายจากอาการท้องอืดและการปรับตัวไม่ทันกับคุณภาพน้ำปลาที่ได้ขนาดต่างกัน

3. สารคลุกเคลือบอาหารเสริมความสมบูรณ์พ่อ-แม่พันธุ์ ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ข องไข่และน้ำเชื้อของพ่อ-แม่พันธุ์ปลา ทำให้สามารถผลิตลูกพันธุ์ปลาได้ปริมาณเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ผลการนำไปทดลองใช้เลี้ยงปลาพลวงชมพูในระบบโรงเรือน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา พบว่าแม่ปลาพลวงชมพูมีปริมาณไข่มากขึ้น และอัตราการฟักที่ดีขึ้น จากเดิมที่ประสบปัญหาผลิตไข่ปลาได้ปริมาณน้อยและผลิตได้แค่ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม เท่านั้น

“การผลิตสารคลุกเคลือบอาหารวิธีการใช้ที่ไม่ยุ่งยาก เกษตรกรสามารถใช้ร่วมกับอาหารสัตว์น้ำที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ในอัตราส่วนสารเสริมฯ 30 กรัมต่ออาหารสัตว์น้ำ 1 กิโลกรัม สำหรับขั้นตอนการคลุกเคลือบสารเสริมนั้น ให้นำกระบอกพ่นน้ำสะอาดลงบนอาหารสัตว์น้ำที่เตรียมไว้พอหมาด จากนั้นนำสารเสริมที่เตรียมไว้มาคลุกเคลือบบนเม็ดอาหาร หรือนำอาหารที่พ่นน้ำแล้วใส่ถุงเขย่าพร้อมกับสารเสริม แต่หากเป็นการคลุกเคลือบอาหารด้วยสารเสริมพ่อ-แม่พันธุ์ ให้เพิ่มน้ำมันปลา 5% ร่วมในการคลุกด้วย”

นางสาวลัดดาวัลย์ ครองพงษ์ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ อธิบายเสริมอกว่า หลังคลุกเสร็จให้นำไปผึ่งในที่ร่มจนแห้ง ห้ามตากแดดโดยเด็ดขาด แล้วจึงนำไปให้สัตว์น้ำกิน ในการเก็บรักษาสารเสริมให้ใส่ถุงซิปล็อกที่ทึบแสงหรือห่อกระดาษให้มิดชิดเพื่อป้องกันแสง และเก็บในตู้เย็นเพื่อรักษาคุณภาพได้ประมาณ 1 เดือน

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำกรมประมง โทร. 0 2562 0600 ต่อ 4412, 4512 หรือ www4.fisheries.go.th/afr


เรียบเรียงเนื้อหา :
นางสาว นิธินันท์ สุวรรณกิจ นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาว ขวัญชนก โพธิ์ทอง นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร

แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู