ข่าวสาร
F01 การผลิตพืช
24 มีนาคม 2566
มูลนิธิโครงการหลวง- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตคีนัว

ปัจจุบัน คีนัวเป็นพืชโปรตีนที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ด้วยเมนูสุขภาพพร้อมรับประทาน ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันทำวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธุ์คีนัวในประเทศมาตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถผลิตคีนัวบนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง ด้วยเหตุนี้จึงได้ร่วมกันจัดงาน “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตคีนัวบนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง และถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน” ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร โครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตคีนัว และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย และการผลิตคีนัวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อต่อยอดและขยายช่องทางการตลาดคีนัวในประเทศไทย

โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตคีนัว ฯ วันที่ 29 มีนาคม 2566 จัดในรูปแบบออนไลน์ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การบรรยายผลงานวิชาการโดยนักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ รศ.ดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง การวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์คีนัวบนพื้นที่สูง เวลา 10.20-10.40 น. และ ดร.วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล นักวิจัย ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากคีนัว เวลา 10.40-11.00 น.

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษอื่น ๆ อาทิ การผลิตคีนัวของประเทศชิลี การวิจัยด้านอุปสงค์และอุปทานตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์คีนัวในประเทศไทย การขยายผลสำเร็จของคีนัวในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การปลูกคีนัวจากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นต้น

วันที่ 30 มีนาคม 2566 กิจกรรม Field day ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ชมนิทรรศการการพัฒนาพันธุ์คีนัวในประเทศไทย การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านอารักขาพืช ลานกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมคีนัวบนพื้นที่สูง และการสาธิตการประกอบอาหารเกี่ยวกับคีนัว

ผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตคีนัวบนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง และถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านทางเฟซบุ๊กโครงการหลวง https://www.facebook.com/royalproject.pr สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณอังคณา สุวิกาโล โทร. 08 1288 2230


แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู