ข่าวสาร
E14 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
30 กันยายน 2565
เกษตรฯ รุกเกษตรอัจฉริยะ จับมือญี่ปุ่นร่วมพัฒนาเทคโนโลยี

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายด้านการดำเนินงานภายใต้บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กับกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น โดยมี ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเร่งจัดทำแผนงานและรายละเอียดการของบประมาณประจำปี 2567 ที่ครอบคลุมการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเสริมสร้างพลิกโฉมระบบการเกษตรและอาหารให้รุดหน้ามีความยั่งยืน ตอบสนองตามแนวทาง BCG โมเดล นโยบาย Thailand 4.0 และแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรฯ

โดยการจัดทำโครงการต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงกันไว้ อาทิ เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เครื่องจักรกลเกษตรอัจฉริยะ ระบบการจัดการเกษตรอัจฉริยะ การจัดการข้อมูลการเกษตร (Agricultural data platforms) การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเกษตรอัจฉริยะ และห่วงโซ่อาหารอัจฉริยะ รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ผ่านการร่วมวิจัยและพัฒนา การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคนิค การประชุมปฏิบัติการและการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

สำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ 13 บริษัท ให้ความสนใจในการพัฒนาโครงการฯ กับฝ่ายไทยครอบคลุมตั้งแต่การขับเคลื่อนรถแทรกเตอร์ในรูปแบบอัตโนมัติ การแบ่งจัดสรรและระบุที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรในรูปแบบอัตโนมัติด้วยระบบดาวเทียม โดรน จนถึงโรงเรือนกระจกอัจฉริยะ

นอกจากนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ยังดำเนินโครงการร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับบริษัท Ajinomoto (Thailand) จำกัด และบริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในการสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูมันสำปะหลัง และกรมการข้าว ร่วมกับบริษัท Topcon Corporation จำกัด ดำเนินความร่วมมือด้านการทดลอง/สาธิตการปรับใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในแปลงเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และผลผลิต ระหว่างแปลงที่ใช้รถแทรกเตอร์ในรูปแบบอัตโนมัติกับที่ไม่ใช้ในระบบดังกล่าว


แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู